З А П О В Е Д

 РД-01-381/ 28.05.2021

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 5, ал. 1, т. 1 от Закона
за здравето, чл. 6 от Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването и
чл. 1, ал. 3, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на Националния център по
обществено здраве и анализи

Н А Р Е Ж Д А М:

 
I. Възлагам на Националния център по обществено здраве и анализи да извърши
анализ на дейностите, свързани със здравното обслужване на населението от 1 март 2020 година до 31 май 2021 година в контекста на епидемията, причинена от SARS-CoV-2, да
определи преките и косвени причини за големия брой починали хора и оцени въздействието на разпространението на COVID - 19 върху регистрираната смъртност.

II. В изпълнение на задачата по т. I Националният център по обществено здраве и
анализи:

1. да анализира смъртността в България през периода от 1 март 2020 г. до 31 май
2021 г.: общ брой смъртни случаи и разпределение на смъртните случаи по възрастови
групи и по седмици; общ брой смъртни случаи по причина COVID - 19, и разпределението
им по възрастови групи и по седмици. Да се посочат съответните показатели за смъртност
на 100 000 население по възрастови групи, по седмици за посочения период и по области;

2. да анализира дейността на центровете за спешната медицинска помощ, в това
число, броя на постъпилите повиквания, броя отговорени повиквания, броят на
хоспитализираните от спешна помощ пациенти с COVID - 19, броя на получени откази за
хоспитализация по дни, седмици и месеци, както и други въпроси и данни, имащи
отношение към обслужването на пациентите през периода;

3. да анализира дейността на първичната извънболнична помощ, в това число броя
на извършените прегледи по видове, назначени изследвания, издадени направления,
диагностицирани и лекувани в домашни условия пациенти с COVID - 19, хоспитализирани
пациенти с COVID - 19, поставени ваксини срещу COVID - 19 и други въпроси и данни,
имащи отношение към обслужването на пациентите през анализирания период;

4. да анализира дейността на специализираната извънболнична помощ, в това число
броя на извършените прегледи по видове, назначени изследвания, издадени направления,
диагностицирани и лекувани в домашни условия пациенти с COVID - 19, хоспитализирани
пациенти с COVID - 19, ваксини срещу COVID - 19, поставени от всяко лечебно заведение
и други въпроси и данни, имащи отношение към обслужването на пациентите през
анализирания период;

5. да анализира дейността на лабораториите, в това число броя на извършените
изследвания по видове, изследвания за доказване на SARS-CoV-2, изследвания за антитела
срещу SARS-CoV-2, образни изследвания на пациенти с COVID - 19 и други въпроси и
данни, имащи отношение към обслужването на пациентите през периода – за всяко лечебно
заведение, за всяка област и в обобщен вид за страната;

6. да анализира дейността на болничната медицинска помощ, в това число брой на
разкрити легла за лечение на COVID - 19 и брой разкрити легла за интензивно лечение на
COVID - 19, брой на извършените хоспитализации по вид диагноза, престой в лечебното
заведение, брой на смъртните случаи по причини за смъртта и съответните показатели за
смъртност. Данните да се представят за всяко от лечебните заведения, всяка област
поотделно и в обобщен вид за страната. В анализа да се включи и брой поставени ваксини
срещу COVID - 19 и други въпроси и данни, имащи отношение към обслужването на
пациентите през анализирания период;

7. да представи хронологично и да анализира действията на правителството и на
Националния оперативен щаб по време на епидемията от гледна точка на опазване на
здравето на гражданите;

8. да представи анализ за посочения период на конкретните действия, свързани с
COVID - 19 на министрите на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов, дм. и Кирил
Ананиев, на регионалните здравни инспекции, Националния център по заразни и паразитни
болести, Националната здравноосигурителна каса и други органи и организации, имащи
отношение и участие в противодействието на епидемията;

9. да проследи и оцени ефекта от прилагането на отделните противоепидемични
мерки, осигуряването на ваксини и организацията на ваксинационния процес.

III. Всички здравни и лечебни заведения, както и второстепенни разпоредители с
бюджет към министъра на здравеопазването да оказват съдействие за събиране на
информацията, необходима за анализа.

IV. Националният център по обществено здраве и анализи да работи във
взаимодействие и сътрудничество с всички държавни органи, институции и организации,
имащи отношение към здравното обслужване на населението, с цел оказване на
своевременно съдействие за събиране на информацията, необходима за анализа.

V. Определям срок за изпълнение на заповедта 30 дни.

VI. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на д-р Димитър Петров,
заместник министър на здравеопазването.

 

Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ

Министър на здравеопазването

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.