З А П О В Е Д

 

 

На основание чл. 59, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за здравето и чл. 5 от Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България и във връзка с изпълнението на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, приет с Решение № 896 на Министерския съвет от 7 декември 2020 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

           

1. Утвърждавам образци на Цифров COVID сертификат на ЕС (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) за извършена ваксинация срещу COVID-19, както следва:

            а) Цифров COVID сертификат на ЕС (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) за завършен ваксинационeн курс с еднодозова ваксина, съгласно Приложение № 1;

            б) Цифров COVID сертификат на ЕС (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) за завършен ваксинационен курс с двудозова ваксина, съгласно Приложение № 2;

            в) Цифров COVID сертификат на ЕС (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) за незавършен ваксинационен курс с двудозова ваксина, съгласно Приложение № 3.

2. Сертификат по т. 1 се създава в електронния имунизационен регистър след вписване на извършената ваксинация и се предоставя по искане на лицето, получило ваксина срещу COVID-19, от медицинския специалист, приложил ваксината или от неговия общопрактикуващ лекар.

3. Сертификат по т. 1 може да се свали в електронен формат и от ваксинираното лице от интернет страницата на Националната здравна информационна система - https://his.bg.

4. Заповедта влиза в сила от 1 юни 2021 г.

5. Цифрови COVID сертификати на ЕС за извършена ваксинация срещу COVID-19 се създават в електронния имунизационен регистър и за всички извършени до 1 юни 2021 г. ваксинации и могат да бъдат предоставени по искане на лицата по реда на т. 2 и 3.

6. Заповед № РД-01-384 от 28.05.2021 г. се отменя.

 

 

  Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ

  Министър на здравеопазването

Приложение № 1 към т. 1 буква „а“

 

 

Приложение № 2 към т. 1 буква „б“

Приложение № 3 към т. 1 буква „в“

 

 

 

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.