З А П О В Е Д

 

№ РД-01-416 от 04.06.2021 г., доп. със Заповед № РД-01-467 от 14.06.2021 г. и Заповед № РД-01-498 от 15.06.2021 г.

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 5 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 23 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. и Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки относно влизането на територията на Република България, считано от 05.06.2021 г. до 31.07.2021 г. както следва:

1. Временно забранявам влизането на територията на Република България на лица, пристигащи от Индия, Бангладеш, Непал, Мианмар, Бутан, Шри Ланка, Пакистан, Малдиви, Бразилия и държави и територии в Африка, с изключение на лицата, които са български граждани и на лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства.

2. Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от Индия, Бангладеш, Непал, Мианмар, Бутан, Шри Ланка, Пакистан, Малдиви, Бразилия и държави и територии в Африка се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

3. Изключение от забраната по т. 1 се допуска по отношение на:

а) лицата, пристигащи от Арабска република Египет, Народна Демократична Република Алжир, Тунизийска Република, Кралство Мароко, Република Мали, Република Нигер, Република Чад, Република Судан, Държава Еритрея, Федерална Демократична Република Етиопия, Сомалийска Република, Централноафриканска република, Габонска република, Република Конго, Федерална Република Нигерия, Република Бенин, Того, Кот д‘Ивоар, Република Либерия, Република Сиера Леоне, Република Гамбия, Сенегал, Република Буркина Фасо, Република Южен Судан, Република Гвинея, Република Гвинея Бисау и Република Мадагаскар, Кабо Верде, Канарски острови, Коморски острови, Мадейра, Мавриций, Майот, Реюнион, Сао Томе и Принсипи, Света Елена, Сейшели, за които се прилагат изискванията на т. 5-13;

б) лицата, одобрени от министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник – министър въз основа на мотивирано писмено предложение на министър, когато това се налага от особено важни конкретни причини в ръководени от съответния министър области; за тези лица се прилагат конкретни противоепидемични мерки, разписани в одобрението.

4. По смисъла на тази заповед държавата (територията), от която лицето пристига, е държавата (територията) - начална точка на неговото отпътуване, независимо от престоя, свързан с транзитното му преминаване през други държави по време на придвижването му.

5. Лицата, извън тези по т. 1, които влизат на територията на Република България, независимо от тяхното гражданство и от държавата, от която пристигат, се допускат на територията на страната, при представянето на един от следните документи:

а) документ за завършен ваксинационен курс срещу COVID-19. За завършен ваксинационен курс се приема поставянето на съответен брой дози от дадена ваксина срещу COVID-19, посочени в Приложение № 1 и изтичането на 14-дневен период, считано от датата на поставяне на последната доза. За завършен ваксинационен курс се счита и комбинираният прием на една доза ваксина Vaxzevria/ AZD1222 с една доза ваксина Comirnaty/ BNT162b2 (Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine). Документът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, дата на раждане, дата на която е поставена последната получена доза ваксина срещу COVID-19, пореден номер на дозата, както и общия брой дози при ваксини, които се поставят двукратно, търговско наименование на поставената ваксина срещу COVID-19, наименование на производителя/притежателя на разрешението за употреба, държава от която е издаден и наименованието на издаващия компетентен орган;

б)  документ, показващ положителен резултат от проведено изследване по метода на полимеразна верижна реакция или бърз антигенен тест за COVID-19 - за лицата, преболедували от COVID-19 за периода от 15-тия до 180-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа. Документът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, данни за лечебно заведение, извършило изследването (наименование, адрес или други данни за контакт) или за органа, издаващ документа, дата на която е извършено изследването по метода на полимеразна верижна реакция или бърз антигенен тест за COVID-19, изписани на латиница метод (PCR или RAT) и положителен резултат (Positive), позволяващи интерпретация на документа.

6. Българските граждани, гражданите на държави членки на Европейския съюз (ЕС), на страните по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните семейства (включително лицата, които са във фактическо съжителство с тях); гражданите на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Австралийски съюз, Канада, Съединени американски щати, Япония, Нова Зеландия, Китайска народна република, Република Руанда, Република Корея, Кралство Тайланд, Република Тунис, Източна република Уругвай, Обединените арабски емирства, Грузия, Украйна, Република Северна Македония, Република Сърбия, Република Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, Република Молдова, Руска Федерация, Израел, Държавата Кувейт, Република Беларус и Република Турция; лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства; лицата, притежатели на българска виза за дългосрочно пребиваване вид „D“, както и лицата, които имат разрешение за пребиваване в държава-членка на Европейския съюз или в страна по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните семейства, извън случаите по т. 1, могат да влизат на територията на Република България, освен с документ по т. 5, и при предоставяне на документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция или отрицателен резултат от проведен до 48 часа преди влизането в страната бърз антигенен тест за доказване на COVID-19, считани от датата на проведеното изследване, вписана в документа.

7. Документът по т. 6 трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, данни за лечебното заведение, извършило изследването (наименование, адрес или други данни за контакт), дата, на която е извършено изследването, изписани на латиница метод (PCR) или бърз антигенен тест от посочените в Приложение № 2 и отрицателен резултат (Negative), позволяващи интерпретация на документа.

8. По реда на т. 6 и 7 на територията на Република България могат да влизат и лица, независимо от тяхното гражданство, пристигащи от държави извън тези по т. 1, които са:

а) медицински специалисти, медицински научни работници, социални работници и техните ръководители, когато целта на пътуването е свързана с упражняваната от тях професия;

б) работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката ѝ;

в) официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, членове на административно-техническия персонал на задгранични представителства, служители на международни организации, военнослужещи, служители на службите за сигурност и обществения ред и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения, както и членовете на техните семейства;

г) лица, пътуващи по хуманитарни причини по смисъла на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България;

д) представители на търговско-икономическите и инвестиционни дейности и лица, имащи пряко отношение към изпълнение на проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите, анализи по проекти на потенциални инвеститори и други дейности от значение за икономиката на страната, както и членовете на техните семейства,  удостоверено с писмо от министъра на икономиката; лица, имащи пряко отношение към изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната инфраструктура на Република България, както и лица, ангажирани в корабостроенето и кораборемонта, както и членовете на техните семейства, удостоверено с писмо от министър, отговарящ за съответната дейност. Писмото на съответния министър се представя на органите на граничния контрол;

е) сезонни земеделски работници и работници в областта на туризма;

ж) лица, пътуващи с цел обучение, както и лица, участващи в изпитни комисии, при условие, че изпитът не може да се проведе от разстояние в електронна среда;

з) организатори и участници в международни спортни състезания – за времето на съответното спортно събитие, спортисти от чужбина, идващи в страната за определен пробен период; състезатели и треньори от чужбина, пристигащи в страната за участие в тренировъчни лагери, членовете на семейства на чуждестранни спортисти и треньори, притежатели на българска виза за дългосрочно пребиваване вид „D“, удостоверено с писмо от министъра на младежта и спорта, в което са посочени имената на лицата и мястото (адресът) на пребиваването им в България. Писмото се представя на органите на граничния контрол;

и) чужди граждани, за получаване на указ по Закона за българското гражданство за придобито българско гражданство, удостоверено с писмо на Министерство на правосъдието;

й) организатори и участници в международни културни събития – за времето на съответното културно събитие, удостоверено с писмо от министъра на културата, в което са посочени имената на лицата и мястото (адресът) на пребиваването им в България. Писмото се представя на органите на граничния контрол.

9. На територията на Република България могат да влизат, без да е необходимо да представят документ по т. 5 или 6 лица, които са:

а) водачи и стюарди на автобуси, извършващи международен превоз на пътници;

б) водачи на товарни автомобили, които извършват или приключват международен превоз на товари и стоки при влизане на територията на Република България;

в) членове на екипажите на плавателни съдове и лицата, ангажирани с поддръжката на плавателните съдове, които при влизането си на територията на Република България изпълняват служебните си задължения;

г) членове на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полети от и до летища за обществено ползване на територията на Република България и лицата, ангажирани с техническо обслужване на въздухоплавателни средства;

д) погранични работници (лица, които живеят в Република България и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до държава-членка на Европейския съюз, Република Турция, Република Сърбия или Република Северна Македония, с цел упражняване на дейност като наето или като самостоятелно заето лице, както и лица, които живеят в посочените държави и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до Република България с цел упражняване на дейност като наето или като самостоятелно заето лице);

 е) ученици и студенти, които живеят в Република Гърция, Република Турция, Република Сърбия, Република Северна Македония и Румъния и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до Република България с цел обучение, както и ученици и студенти, които живеят в Република България и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до Република Гърция, Република Турция, Република Сърбия, Република Северна Македония и Румъния с цел обучение; 

ж) лица, които преминават транзитно през територията на Република България, в случаите, когато може да се гарантира незабавното напускане на територията на Република България;

з) деца до 5-годишна възраст, които са членове на семейства на лица по т. 6;

и) граждани на Република Румъния и български граждани, пристигащи от Република Румъния;

й) (нов - Заповед № РД-01-498 от 15.06.2021 г.) граждани на Чешката република и български граждани, пристигащи от Чешката република.

10. Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, които не представят документ по т. 5 или 6 се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

11. Директорът на съответната регионална здравна инспекция може да отмени издаденото предписание за поставяне под карантина на лицата по т. 10, при представяне на документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 24 часа от влизането в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 или от бърз антигенен тест от посочените в Приложение № 2. Предписанието се отменя в срок до 24 часа от представяне на документа, показващ отрицателен резултат от проведеното изследване.

12. (доп. със Заповед № РД-01-467 от 14.06.2021 г.) Лицата по т. 1, 3, 5, 6, 8 и 10 се допускат на територията на Република България през следните гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП): ГКПП „Аерогара Бургас“; ГКПП „Аерогара Варна“; ГКПП „Аерогара Пловдив“; ГКПП „Аерогара София“ (Терминал 1 и Терминал 2); ГКПП „Пристанище Бургас“; ГКПП „Пристанище Варна“; ГКПП „Видин“; ГКПП „Връшка чука“; ГКПП „Дуранкулак“; ГКПП „Гюешево“; ГКПП „Златарево"; ГКПП „Илинден“; ГКПП „Калотина“; ГКПП „Капитан Андреево“; ГКПП „Капитан Петко войвода“; ГКПП „Кулата“; ГКПП „Лесово“; ГКПП „Маказа“; ГКПП „Малко Търново“; ГКПП „Олтоманци“; ГКПП „Оряхово“; ГКПП „Русе“; „ГКПП „Станке Лисичково“ и ГКПП „Сомовит-Никопол“.

13. Ограничението по т. 12 не се отнася за лицата по т. 9.

14. Агенция „Пътна инфраструктура“ определя място, на което трябва да престоят товарният автомобил и водачът до отпадане на съответната забрана в случаите, при които водачите на товарни автомобили, превозващи товари и стоки, предназначени за други държави, поради забрана от страна на държава, гранична на Република България, не могат да напуснат страната.

15. При установяване на пътник с COVID-19 на борда на въздухоплавателно средство, което е кацнало на територията на Република България, членовете на кабинния екипаж, обслужвал пътника с COVID-19, не се планират за следващ полет, като се поставят под карантина за срок от 10 дни с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или от него заместник-директор.

II. Заповед № РД-01-412 от 03.06.2021 г се отменя.

III. Заповедта влиза в сила от 05.06.2021 г.

IV. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

  Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ

  Министър на здравеопазването

 

Приложение № 1 към т. 5, буква „а“

 

Търговско наименование на ваксината съгласно разрешението за употреба в ЕС/списъка на СЗО

Наименование на производителя/притежателя на разрешението за употреба

Завършен ваксинационен курс

Comirnaty/ (/ BNT162b2 Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine)

BioNTech Manufacturing GmbH/ Pfizer-Biontech

2 дози

Vaxzevria/ AZD1222

AstraZeneca AB

2 дози

- / AZD1222

SK Bioscience Co Ltd

2 дози

COVID-19 VACCINE Moderna / mRNA-1273

MODERNA BIOTECH

2 дози

Janssen / Ad26.COV2.S

Janssen-Cilag International NV

1 доза

- / Covishield (ChAdOx1_nCoV-19)

Serum Institute of India

2 дози

- / SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV)

Sinopharm / BIBP1

2 дози

- /  SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV)

Sinovac Biotech Ltd.

2 дози

- / Sputnik V(Gam-COVID-VacComponent I  Gam-COVID-Vac Component II)

The Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology

2 дози

 

Приложение № 2 към т. 7

Наименование на теста

Производител

COVID-VIRO® Rapid antigen test COVID-19

AAZ-LMB

Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test

Abbott Rapid Diagnostics

Flowflex SARS-CoV-2

Antigen Rapid Test

ACON Laboratories, Inc

AESKU.RAPID SARS-CoV-2

AESKU.DIAGNOSTI CS GmbH & Co, KG A

AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag

AMEDA Labordiagnostik GmbH

Novel Coronavirus 2019- nCoV Antigen Test (Colloidal Gold)

Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd.

 

 

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold immunochromatography)

Beijing Lepu Medical Technology

BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS

BIOSYNEX SA

CerTest SARS-CoV-2 CARD TEST

CerTest Biotect S.L.

Coretests COVID-19 Ag Test

Core Technology Co., ltd

DIAQUICK COVID -19 Ag

Cassette

DIALAB GmbH

GENEDIA W COVID-19 Ag

Green Cross Medical Science Corp

Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (Lateral Flow Method)

Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd

COVID-19 Antigen Rapid Test Kit

Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd.

Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab)

Healgen Scientific Limited

HUMASIS COVID-19 Ag test

Humasis Co. Ltd

COVID-19 Antigen Rapid

Test (Colloidal Gold)

Joinstar Biomedical Technology Co. Ltd

QuickProfile™ COVID-19

ANTIGEN Test

LumiQuick Diagnostics Inc.

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test

LumiraDX

MEDsan® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

MEDsan GmbH

Rapid SARS-CoV-2 Antigen

Test Card

MP Biomedicals

NADAL COVID -19 Ag Test

nal von minden GmbH,

PCL COVID19 Ag Rapid FIA

PCL Inc

Sofia 2 SARS Antigen FIA

Quidel Corporation

BIOCREDIT COVID-19 Ag - SARS-CoV 2 Antigen test

Rapigen Inc

SARS-CoV-2 Antigen Rapid

Test

Roche (SD BIOSENSOR)

COVID-19 Antigen Rapid

Test Kit (Swab)

Safecare Biotech

Hangzhou Co

STANDARD F COVID-19 Ag FIA

SD BIOSENSOR, Inc.

STANDARD Q COVID-19 Ag Test

SD BIOSENSOR, Inc.

SARS-COV-2 Antigen test Kit (colloidal gold)

Shenzen UltraDiagnostics Biotec

Co.

SARS-CoV-2 Ag Diagnostic

Test Kit (Colloidal Gold)

Shenzhen Watmind Medical Co., Ltd

CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test

Siemens Healthineers

TODA CORONADIAG Ag

TODA PHARMA

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test card

Xiamen Boson Biotech Co

Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab)

Zhejiang Orient Gene Biotech Co. Ltd

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.