Р Е Ш Е Н И Е   338

 

от     9 април     2021 година

 

ЗА осигуряване на условия за продължаване заплащането през 2021 г. на допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал на изпълнителите на медицинска помощ, пряко зает с дейности по отношение на пациенти с COVID-19 и поставяне на ваксини срещу COVID-19

 

На основание чл. 7, ал. 1 от Закона за публичните финанси

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

  1. За срока на обявената извънредна епидемична обстановка, удължен до 30 април 2021 г. с Решение № 72 на Министерския съвет от 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 2020 г. извънредна епидемична обстановка, разходите, предоставяни чрез трансфер от бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за осигуряване на средства за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия съгласно чл. 15а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, а именно - за допълнителни възнаграждения в нетен размер 1000 лв. на човек на медицинския и немедицинския персонал на изпълнителите на медицинска помощ, пряко зает с дейности по наблюдение, диагностика и лечение на пациенти с COVID-19, лабораторни изследвания и потвърждение на COVID-19, както и за поставяне на ваксини срещу COVID-19, да бъдат осигурени по реда на чл. 106, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
  2. След 30 април 2021 г., при удължаване срока на извънредната епидемична обстановка, представителите на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса чрез министъра на здравеопазването да информират Министерския съвет за необходимостта от допълнителни финансови средства за продължаване заплащането на допълнителните възнаграждения по т. 1 и за поставяне на ваксини срещу COVID-19 с цел вземане на решение за осигуряване на източник на финансиране на необходимите допълнителни разходи.
  3. Във връзка с т. 2, при необходимост, представителите на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса да предприемат действия за иницииране актуализирането на Методиката за определяне на сумите, заплащани от Националната здравноосигурителна каса за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявена епидемична обстановка по чл. 344, ал. 1, т. 6 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 - 2022 г.
  4. Изпълнението на решението се възлага на министъра на здравеопазването и на председателя на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса като представител на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен Кожухаров

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.