Р Е Ш Е Н И Е   43

от    18 януари    2021 година

 

ЗА даване на съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост,  да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер  до 1,76 % над определения бюджет на оперативната програма във връзка с мерки в борбата с разпространението на COVID-19

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

  1. Дава съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 1,76 % над определения бюджет на оперативната програма във връзка с мерки в борбата с разпространението на COVID-19.
  2. Финансовите средства по т. 1 да се осигурят от неусвоени и неверифицирани средства от действащи договори за предоставяне на БФП в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
  3. Изплащането на помощта, мониторингът и верифицирането на разходите по сключения анекс по т. 1 се извършват в съответствие с правилата, условията и контролните механизми за одобряване на проект/разход и поддържане на отчетност (включително счетоводна отчетност) по програмата.
  4. В случай че верифицираните разходи по т. 1 надвишават средствата по т. 2, разликата ще се осигури от бюджета на Министерството на труда и социалната политика.
  5. Изпълнението на т. 1, 2 и 3 се възлага на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
    2014-2020, а изпълнението на т. 4 – на министъра на труда и социалната политика.

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.