З А П О В Е Д

Заповед № РД-01-547 от 30.06.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-553 от 5.07.2021 г. (в сила от 08.07.2021 г.)

 

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 5 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 23 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. и Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки относно влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на Република България, считано от 01.07.2021 г. до 31.07.2021 г., съобразно оценка на разпространението на COVID–19 в съответната държава по критерии и поставяне на държавите в цветови зони, както следва:

1. Критерии за оценка на разпространението на COVID – 19 в съответната държава:

1.1. 14-дневна заболяемост - общият брой на новорегистрираните случаи на COVID-19 през последните 14 дни на 100 000 население в съответната държава;

1.2. седмична положителност на проведените лабораторни изследвания – относителен дял в % на положителните проби в държавата спрямо всички направени PCR изследвания и бързи антигенни тестове за инфекция със SARS-CoV-2 през последната седмица (последните 7 дни);

1.3. ниво на изследване в държавата – брой направени изследвания за инфекция със  SARS-CoV-2 на 100 000 души от населението през последната седмица (последните 7 дни);

1.4. идентифициране на вариант на SARS-CoV-2, определен като вариант, будещ   „безпокойство“ ;

1.5. липса на достатъчно информация за държавата, на периодично актуализиране на информацията или на достоверен източник на информация.

2. Цветови зони:

2.1. Зелена зона:

- ако към момента на оценка 14-дневната заболяемост на 100 000 население е по-ниска от 75 на 100 000 население и седмичната положителност на проведените лабораторни изследвания е по-висока или равна на 4 %; или

- ако към момента на оценка 14-дневната заболяемост на 100 000 население е между 75 и 200 на 100 000 население и седмичната положителност на проведените лабораторни изследвания е по-ниска от 4 %.

2.2. Оранжева зона:

- ако към момента на оценка 14-дневната заболяемост на 100 000 население е между 75 и 200 на 100 000 население и седмичната положителност на проведените лабораторни изследвания е по-висока или равна на 4 %; или

 - ако към момента на оценка 14-дневната заболяемост на 100 000 население е между 200 и 500 на 100 000 население.

2.3. Червена зона:

- ако към момента на оценка 14-дневната заболяемост на 100 000 население е по-висока или равна на 500 на 100 000 население; или

- липса на достатъчно информация за държавата, на периодично актуализиране на информацията или на достоверен източник на информация, или ако нивото на изследване е по-ниско от 300 проби на 100 000 население; или

 - ако в съответната държава се разпространява  вариант на SARS-CoV-2, будеш „безпокойство“, вземайки под внимание обемите на секвениране и равнището им на предаване.

3. Списъкът на държавите по цветови зони се съдържа в Приложение № 1. Списъкът се определя на базата на информацията, публикувана от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) – за държавите членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕС и ЕИП), от Световната здравна организация и Центъра за контрол на заболяванията – Атланта, САЩ – за всички държави и разпространението на варианти на „безпокойство“, като при липса на данни или противоречие в данните официална информация може да бъде събирана чрез публикуваните данни на интернет страниците на националните здравни власти. Списъкът се преглежда най-малко веднъж седмично и при необходимост се обновява в понеделник, а при влошаване на епидемичната ситуация в съответната държава може да се обновява и по-често. Обновеният списък влиза в сила от 00.00 часа на следващия ден.

3.1. Информацията по т. 3 се наблюдава и подготвя от Националния център по заразни и паразитни болести.

3.2. (нова - Заповед № РД-01-553 от 5.07.2021 г., в сила от 08.07.2021 г.) При налична информация за констатирана значителна негативна промяна в епидемичната ситуация в съответната държава от зелена или оранжева зона или в отделни нейни територии, преди официалната промяна на цветовата зона на държавата по отношение на пристигащите от нея в Република България лица могат да бъдат прилагани специфични противоепидемични мерки, обявени в Приложение № 1.

4. Временни противоепидемични мерки за лица, пристигащи от държави членки на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария, съобразно цветовите зони:

4.1. Зелена зона – допускат се на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване, или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС, като:

4.1.1. при липса на валиден цифров COVID сертификат на ЕС или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС, лицето се поставя под карантина за 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор;

4.1.2. директорът на съответната регионална здравна инспекция може да отмени издаденото предписание за поставяне под карантина при предоставяне по електронна поща на документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 24 часа от влизането на територията на страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 или от бърз антигенен тест от посочените в Приложение № 2. Предписанието се отменя в срок до 24 часа от представяне на документа, показващ отрицателен резултат от проведеното изследване.

4.2. Оранжева зона – допускат се на територията на страната само при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване, или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС. При не по-малко от 5 на сто общо от влизащите лица от държави от оранжеви зони се провежда изследване за COVID-19 с бърз антигенен тест.

4.3. Червена зона – не се допускат на територията на страната.

5. Временни противоепидемични мерки за лица, пристигащи от държави извън ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария:

5.1. Всички лица, пристигащи от държави извън ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария и не попадащи в т. 5.2., се считат за пристигащи от оранжеви зони и се допускат на територията на страната само при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване, или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС.

5.2. Червена зона – не се допускат на територията на страната.

6. Допускат се изключения от мерките по т. 4 и 5, както следва:

6.1. (изм. със Заповед № РД-01-553 от 5.07.2021 г., в сила от 08.07.2021 г.) На територията на страната се допускат лица, пристигащи от държави от червени зони при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС, и едновременно представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогичен на него документ, показващи отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция (PCR) за COVID-19, считано от датата на пробонабиране, вписана в документа, които са:

а) медицински специалисти, медицински научни работници, социални работници и техните ръководители, когато целта на пътуването е свързана с упражняваната от тях професия;

б) работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката ѝ;

в) официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, членове на административно-техническия персонал на задгранични представителства, служители на международни организации, военнослужещи, служители на службите за сигурност и обществения ред и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения, както и членовете на техните семейства;

г) лица, пътуващи по хуманитарни причини по смисъла на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България;

д) представители на търговско-икономическите и инвестиционни дейности и лица, имащи пряко отношение към изпълнение на проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите, анализи по проекти на потенциални инвеститори и други дейности от значение за икономиката на страната, както и членовете на техните семейства,  удостоверено с писмо от министъра на икономиката; лица, имащи пряко отношение към изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната инфраструктура на Република България, както и лица, ангажирани в корабостроенето и кораборемонта, както и членовете на техните семейства, удостоверено с писмо от министър, отговарящ за съответната дейност. Писмото на съответния министър се представя на органите на граничния контрол;

е) сезонни земеделски работници и работници в областта на туризма;

ж) лица, пътуващи с цел обучение, както и лица, участващи в изпитни комисии, при условие, че изпитът не може да се проведе от разстояние в електронна среда;

з) организатори и участници в международни спортни състезания – за времето на съответното спортно събитие, спортисти от чужбина, идващи в страната за определен пробен период; състезатели и треньори от чужбина, пристигащи в страната за участие в тренировъчни лагери, членовете на семейства на чуждестранни спортисти и треньори, притежатели на българска виза за дългосрочно пребиваване вид „D“, удостоверено с писмо от министъра на младежта и спорта, в което са посочени имената на лицата и мястото (адресът) на пребиваването им в България. Писмото се представя на органите на граничния контрол;

и) чужди граждани, за получаване на указ по Закона за българското гражданство за придобито българско гражданство, удостоверено с писмо на Министерство на правосъдието;

й) организатори и участници в международни културни събития – за времето на съответното културно събитие, удостоверено с писмо от министъра на културата, в което са посочени имената на лицата и мястото (адресът) на пребиваването им в Република България. Писмото се представя на органите на граничния контрол.

6.2. Извън случаите по т. 6.1, на територията на страната, лица пристигащи от държави от червени зони, се допускат с одобрение от министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник – министър въз основа на мотивирано писмено предложение на съответното министерство, когато това се налага от особено важни конкретни причини, като за тези лица се прилагат конкретни противоепидемични мерки, разписани в одобрението.

7. На територията на страната се допускат, без да е необходимо да представят документи за COVID-19, лица, които са:

а) водачи и стюарди на автобуси, извършващи международен превоз на пътници;

б) водачи на товарни автомобили, които извършват или приключват международен превоз на товари и стоки при влизане на територията на Република България;

в) членове на екипажите на плавателни съдове и лицата, ангажирани с поддръжката на плавателните съдове, които при влизането си на територията на Република България изпълняват служебните си задължения;

г) членове на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полети от и до летища за обществено ползване на територията на Република България и лицата, ангажирани с техническо обслужване на въздухоплавателни средства;

д) погранични работници (лица, които живеят в Република България и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до държава-членка на Европейския съюз, Република Турция, Република Сърбия или Република Северна Македония, с цел упражняване на дейност като наето или като самостоятелно заето лице, както и лица, които живеят в посочените държави и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до Република България с цел упражняване на дейност като наето или като самостоятелно заето лице);

е) ученици и студенти, които живеят в Република Гърция, Република Турция, Република Сърбия, Република Северна Македония и Румъния и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до Република България с цел обучение, както и ученици и студенти, които живеят в Република България и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до Република Гърция, Република Турция, Република Сърбия, Република Северна Македония и Румъния с цел обучение; 

ж) лица, които преминават транзитно през територията на Република България, в случаите, когато може да се гарантира незабавното напускане на територията на Република България;

з) деца до навършване на 12-годишна възраст;

и) лица, пристигащи от държави, с които Република България е постигнала договореност за свободно преминаване на реципрочна основа, съгласно Приложение     № 1

8. Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, които не представят документ по т. 4 или 5 или пристигат от държава от червените зони се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

9. Директорът на съответната регионална здравна инспекция може да отмени издаденото предписание за поставяне под карантина на лицата по т. 8, при представяне на документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 24 часа от влизането в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 или от бърз антигенен тест от посочените в Приложение № 2. Предписанието се отменя в срок до 24 часа от представяне на документа, показващ отрицателен резултат от проведеното изследване.

10. Лицата, с изключение на тези по т. 7, се допускат на територията на Република България само през следните гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП): ГКПП „Аерогара Бургас“; ГКПП „Аерогара Варна“; ГКПП „Аерогара Пловдив“; ГКПП „Аерогара София“ (Терминал 1 и Терминал 2); ГКПП „Пристанище Бургас“; ГКПП „Пристанище Варна“; ГКПП „Видин“; ГКПП „Връшка чука“; ГКПП „Дуранкулак“; ГКПП „Гюешево“; ГКПП „Златарево“; ГКПП „Илинден“; ГКПП „Калотина“; ГКПП „Капитан Андреево“; ГКПП „Капитан Петко войвода“; ГКПП „Кулата“; ГКПП „Лесово“; ГКПП „Маказа“; ГКПП „Малко Търново“; ГКПП „Олтоманци“; ГКПП „Оряхово“; ГКПП „Русе“; „ГКПП „Станке Лисичково“ и ГКПП „Сомовит-Никопол“.

11. Агенция „Пътна инфраструктура“ определя място, на което трябва да престоят товарният автомобил и водачът до отпадане на съответната забрана в случаите, при които водачите на товарни автомобили, превозващи товари и стоки, предназначени за други държави, поради забрана от страна на държава, гранична на Република България, не могат да напуснат страната.

12. При установяване на пътник с COVID-19 на борда на въздухоплавателно средство, което е кацнало на територията на Република България, членовете на кабинния екипаж, обслужвал пътника с COVID-19, не се планират за следващ полет, като се поставят под карантина за срок от 10 дни с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или от него заместник-директор.

13. По смисъла на тази заповед:

13.1. „Държавата (територията), от която лицето пристига“ е държавата (територията) - начална точка на неговото отпътуване, независимо от престоя, свързан с транзитното му преминаване през други държави по време на придвижването му.

13.2. „Валиден COVID сертификат на ЕС за ваксинация“ или аналогичен на него документ означава документ за завършен ваксинационен курс срещу COVID-19. За завършен ваксинационен курс се приема поставянето на съответен брой дози от дадена ваксина срещу COVID-19, посочени в Приложение № 3 и изтичането на 14-дневен период, считано от датата на поставяне на последната доза. За завършен ваксинационен курс се счита и комбинираният прием на една доза ваксина Vaxzevria/ AZD1222 с една доза ваксина Comirnaty/ BNT162b2 (Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine). Документът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, дата на раждане, дата на която е поставена последната получена доза ваксина срещу COVID-19, пореден номер на дозата, както и общия брой дози при ваксини, които се поставят двукратно, търговско наименование на поставената ваксина срещу COVID-19, наименование на производителя/притежателя на разрешението за употреба, държава от която е издаден и наименованието на издаващия компетентен орган, а за сертификата на ЕС – и неговия уникален идентификатор.

13.3. „Валиден COVID сертификат на ЕС за преболедуване“ или аналогичен на него документ означава документ, показващ положителен резултат от проведено изследване по метода на полимеразна верижна реакция или бърз антигенен тест за COVID-19 - за лицата, преболедували от COVID-19, валиден за периода от 11-тия до 180-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа. Документът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, дата на раждане, дата на първия положителен резултат от NAAT изследване (за сертификат на ЕС) или от бърз антигенен тест (за аналогичния на сертификата на ЕС документ) и положителен резултат (Positive), данни за лечебно заведение, извършило изследването (наименование, адрес или други данни за контакт) или за органа, издаващ документа, наименование на лабораторията/лечебното заведение, извършило изследването, орган, издал сертификата/документа, държава, в която е направено изследването, а за сертификата на ЕС – и неговия уникален идентификатор.

13.4. „Валиден COVID сертификат на ЕС за изследване“ или аналогичен на него документ означава документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция или отрицателен резултат от проведен до 48 часа преди влизането в страната бърз антигенен тест, считано от датата на пробонабиране, вписана в документа. Документът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, дата на раждане, вид на изследването, изписан на латиница метод (PCR или RAT) и отрицателен резултат (Negative), дата и час на вземане на проба за изследване, търговско наименование и производител на теста (задължително за бързите антигенни тестове), наименование на лабораторията/лечебното заведение, извършило изследването, държава, в която е направено изследването и орган, издал сертификата/документа, а за сертификата на ЕС – и неговия уникален идентификатор.

II. Заповед № РД-01-416 от 006.2021 г., допълнена със Заповед № РД–01–467/14.06.2021 г. и Заповед № РД–01–498/15.06.2021 г. се отменя.

III. Заповедта влиза в сила от 01.07.2021 г.

IV. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

  Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ

  Министър на здравеопазването

 

Приложение № 1 към т. I, 3 и 7 (изм. със Заповед № РД-01-553 от 5.07.2021 г., в сила от 08.07.2021 г.)

Списък на държавите по цветови зони, на държави с преминаване на реципрочна основа и на държави със специфични противоепидемични мерки

 

Зелена зона:

Република Австрия, Федерална република Германия, Република Естония, Исландия, Република Литва, Велико херцогство Люксембург, Република Малта, Република Полша, Република Словакия, Унгария, Република Финландия, Република Хърватия, Кралство Дания, Италианска република, Република Словения, Френска република, Кралство Норвегия, Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако, Държавата град Ватикан.

 

Оранжева зона:

Всички държави извън зелена и червена зона.

 

Червена зона:

Република Индия, Народна република Бангладеш, Федерална демократична република Непал, Мианмар, Кралство Бутан, Демократична социалистическа република Шри Ланка, Република Малдиви, Република Южна Африка, Република Ботсуана, Обединена република Танзания, Република Сейшели, Република Намибия, Република Замбия, Република Тунис, Султанат Оман, Малайзия, Туркменистан, Република Таджикистан, Киргизка република, Монголия, Република Колумбия, Република Чили, Източна република Уругвай, Република Аржентина, Федеративна република Бразилия, Република Парагвай, Многонационална държава Боливия, Република Перу, Република Суринам, Република Панама, Република Коста Рика, Република Гватемала, Белиз, Република Ел Салвадор, Република Куба и Доминиканска Република.

 

Държави, с които Република България е постигнала споразумение за свободно преминаване на реципрочна основа:

Румъния, Чешка република.

 

Държави, за които е налице информация за констатирана значителна негативна промяна в епидемичната ситуация в съответната държава или в отделни нейни територии и специфични противоепидемични мерки за пристигащите от тях лица:

Руска федерация, Кралство Испания, Република Кипър – пристигащите се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогичен на него документ, показващи отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция (PCR) за COVID-19, считано от датата на пробонабиране, вписана в документа.“

 

 

Приложение № 2 към т. I, 4.1.2 и 9

Наименование на теста

Производител

COVID-VIRO® Rapid antigen test COVID-19

AAZ-LMB

Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test

Abbott Rapid Diagnostics

Flowflex SARS-CoV-2

Antigen Rapid Test

ACON Laboratories, Inc

AESKU.RAPID SARS-CoV-2

AESKU.DIAGNOSTI CS GmbH & Co, KG A

AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag

AMEDA Labordiagnostik GmbH

Novel Coronavirus 2019- nCoV Antigen Test (Colloidal Gold)

Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd.

COVID-19 Antigen Rapid Test

Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold immunochromatography)

Beijing Lepu Medical Technology

BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS

BIOSYNEX SA

CerTest SARS-CoV-2 CARD TEST

CerTest Biotect S.L.

Coretests COVID-19 Ag Test

Core Technology Co., ltd

DIAQUICK COVID -19 Ag

Cassette

DIALAB GmbH

GENEDIA W COVID-19 Ag

Green Cross Medical Science Corp

Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (Lateral Flow Method)

Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd

COVID-19 Antigen Rapid Test Kit

Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd.

Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab)

Healgen Scientific Limited

HUMASIS COVID-19 Ag test

Humasis Co. Ltd

COVID-19 Antigen Rapid

Test (Colloidal Gold)

Joinstar Biomedical Technology Co. Ltd

QuickProfile™ COVID-19

ANTIGEN Test

LumiQuick Diagnostics Inc.

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test

LumiraDX

MEDsan® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

MEDsan GmbH

Rapid SARS-CoV-2 Antigen

Test Card

MP Biomedicals

NADAL COVID -19 Ag Test

nal von minden GmbH,

PCL COVID19 Ag Rapid FIA

PCL Inc

Sofia 2 SARS Antigen FIA

Quidel Corporation

BIOCREDIT COVID-19 Ag - SARS-CoV 2 Antigen test

Rapigen Inc

SARS-CoV-2 Antigen Rapid

Test

Roche (SD BIOSENSOR)

COVID-19 Antigen Rapid

Test Kit (Swab)

Safecare Biotech

Hangzhou Co

STANDARD F COVID-19 Ag FIA

SD BIOSENSOR, Inc.

STANDARD Q COVID-19 Ag Test

SD BIOSENSOR, Inc.

SARS-COV-2 Antigen test Kit (colloidal gold)

Shenzen UltraDiagnostics Biotec

Co.

SARS-CoV-2 Ag Diagnostic

Test Kit (Colloidal Gold)

Shenzhen Watmind Medical Co., Ltd

CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test

Siemens Healthineers

TODA CORONADIAG Ag

TODA PHARMA

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test card

Xiamen Boson Biotech Co

Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab)

Zhejiang Orient Gene Biotech Co. Ltd

 

Приложение № 3 към т. I, 13.2

 

Търговско наименование на ваксината съгласно разрешението за употреба в ЕС/списъка на СЗО

Наименование на производителя/притежателя на разрешението за употреба

Завършен ваксинационен курс

Comirnaty/ (/ BNT162b2 Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine)

BioNTech Manufacturing GmbH/ Pfizer-Biontech

2 дози

Vaxzevria/ AZD1222

AstraZeneca AB

2 дози

- / AZD1222

SK Bioscience Co Ltd

2 дози

COVID-19 VACCINE Moderna / mRNA-1273

MODERNA BIOTECH

2 дози

Janssen / Ad26.COV2.S

Janssen-Cilag International NV

1 доза

- / Covishield (ChAdOx1_nCoV-19)

Serum Institute of India

2 дози

- / SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV)

Sinopharm / BIBP1

2 дози

- /  SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV)

Sinovac Biotech Ltd.

2 дози

- / Sputnik V(Gam-COVID-VacComponent I  Gam-COVID-Vac Component II)

The Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology

2 дози

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.