З А П О В Е Д

 

На основание чл. 25, ал, 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 29 от Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

           

1. Утвърждавам образец на Цифров COVID сертификат на ЕС (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) за изследване за COVID-19, съгласно Приложението.

2. Сертификатът по т. 1 се създава за лицата, които са с отрицателен резултат от проведено PCR изследване или от бърз антигенен тест за COVID-19.

3. Сертификатът по т. 1 е валиден до 72-рия час от датата на пробовземане при проведено PCR изследване и до 48-мия час от датата на пробовземане при проведен бърз антигенен тест за COVID-19.

4. При поискване сертификатът по т. 1 се предоставя на лицето от лабораторията, която е извършила изследването. Сертификатът може да се свали от лицето в електронен формат от интернет страницата на Националната здравна информационна система - https://his.bg.

5. Заповедта влиза в сила от 1 юли 2021 г.

 

    Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ

  Министър на здравеопазването

 

Приложение към т. 1

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.