З А П О В Е Д 

 

На основание чл. 29 от Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. В Министерството на здравеопазването се създава и поддържа Информационна система за популационен имунитет (ИСПИ), която има за цел надзор на събитията свързани с придобиване на имунитет към SARS-CoV-2.

2. В информационната система по т. 1 се събират и обработват данни за български граждани, които включват изследвания за COVID-19 (SARS-CoV-2), посочени в раздел „Номенклатури“ на Приложението, както и данни от националния регистър за ваксинация.

3. Всички лаборатории и лечебни заведения, в структурата на които има лаборатории, които извършват изследванията по т. 2, предоставят информация за извършените изследвания в ИСПИ на адрес: https://immustat.eu/.

4. Достъпът до ИСПИ от страна на лечебните заведения се осъществява посредством професионален КЕП (Квалифициран електронен подпис).

5. Достъпът до информацията в ИСПИ имат регионалните здравни инспекции. Достъпът се осъществява чрез индивидуално предоставени потребител и парола в аналитична част на системата, изпратени по служебен път. РЗИ следи за липсващи отчетни периоди на лечебните заведения.

6. За производителите на софтуер за лаборатории е предвидена тестова среда, като данните в нея се изтриват след тестовия период. Адресът на тестовата среда е https://dev.immustat.eu/. Тестовата среда може да се използва и от лечебни заведения за обучение на персонала.

7. Лечебните заведения по т. 3 предоставят информация за извършените изследвания свързани с COVID-19 (SARS-CoV-2) по електронен път във формат на файл, съгласно Приложението, както следва:

а) в срок до 30.07.2021 г. се подават данни за направените изследвания за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.;

б) данните за изследвания, извършени след 30.06.2021 г. се подават ежемесечно до 5-ия работен ден на месеца следващ месеца на отчетния период. Лечебните заведения може да подават данни и с по-голяма честота, при условие, че не допускат дублиране на данните. За дублиране на данните се счита повторното подаване на данни за един и същи пациент, на когото е извършено едно и също изследване, на една и съща дата от едно и също лечебно заведение.

8. Форматът на файла по т. 7 е достъпен онлайн на https://docs.immustat.eu/for-developers. Ресурсът е част от документацията за потребителя на адрес https://docs.immustat.eu/.

9. Обработката на подадения файл с данни може да приключи с грешки и без грешки. В случаите на подаване без грешки, лечебното заведение има срок от 3 (три) дни, в които може да изтрие предадения файл и да качи нов такъв, в случай че открие неточности. В случаите на приключване на обработката с грешки, лечебното заведение изтрива подадения файл и качва нов такъв с коригирани грешки в същия срок. За грешки се считат всички несъответствия по формата на файла или референтните номенклатури.

10. В случай че лечебно заведение извършва изследване, свързано с детекция или определяне на РНК, антигени или антитела срещу SARS-CoV-2, и не открива в Приложението код за него, следва да уведоми за това Министерството на здравеопазването за допълване на нов код.

11. За периоди, за които лечебното заведение не е извършвало изследвания, свързани с COVID-19, същото подава празен файл (файл със същия формат и структура, в т.ч. заглавния първи ред, но без редове за данни).

12. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

 

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ

Министър на здравеопазването

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.