З А П О В Е Д

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 1 и 11 и чл. 63г от Закона за здравето

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Директорите на регионалните здравни инспекции да уведомят съответните областни управители за приетия с Решение № 518 на Министерския съвет от 15 юли 2021 г. Национален оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2 и да поискат незабавно свикване на областните кризисни щабове.

2. Директорите на регионалните здравни инспекции да представят на заседанието на областните кризисни щабове националният план по т. 1 с цел създаването на организация, която да отчита спецификите и потребностите на съответния регион, по отношение на:

 а) привеждане в изпълнение на националния план и предвидените в него съответни противоепидемични мерки, в случай на повишаване ръста на заболяемостта от COVID-19 в страната и в съответния регион;

 б) контрол за спазването на въведените противоепидемични мерки и спазването на предписаната задължителна карантина на контактни лица и изолация на болни и заразоносители;

 в) своевременна диагностика и лечение, включително осигуряване на необходимия брой легла за хоспитализация на пациенти с COVID-19, които се нуждаят от болнично лечение и интензивни грижи.

3. В срок до 29.07.2021 г. директорите на регионалните здравни инспекции да уведомят министъра на здравеопазването за проведеното заседание на съответния областен щаб, като представят протокол с взетите решения и направени обсъждания и предложения.

4. Заповедта да се съобщи на директорите на регионалните здравни инспекции за сведение и изпълнение.

 

 

  Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ

  Министър на здравеопазването

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.