Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

Р Е Ш Е Н И Е  518

от     15     юли     2021 година

 

ЗА приемане на Национален оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2

 

На основание чл. 3, ал. 3 от Закона за здравето във връзка с изпълнението на Националния план на Република България за готовност при пандемия, приет с Решение № 884 на Министерския съвет от 2020 г.

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

Приема Национален оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2 съгласно приложението.

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Стефан Янев

 

И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Красимир Божанов

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.