Р Е Ш Е Н И Е   194

 

от   5 март   2021 година

 

ЗА изменение и допълнение на Решение № 257 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от Сovid-19 и за възлагане изпълнението й на „Българска банка за развитие“ АД, изменено с Решение № 408 на Министерския съвет от 2020 г., изменено и допълнено с Решение № 910 на Министерския съвет от 2020 г., и за изменение и допълнение на Решение № 310 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от Сovid-19 и възлагане изпълнението й на "Българска банка за развитие" АД, изменено с Решение № 797 на Министерския съвет от 2020 г.

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

  1. В т. 1 от Решение № 257 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19 и за възлагане изпълнението й на „Българска банка за развитие“ АД, изменено с Решение № 408 на Министерския съвет от 2020 г., изменено и допълнено с Решение № 910 на Министерския съвет от 2020 г., думите „бюджет 200 млн. лева“ се заменят с „бюджет до 300 млн. лв.“.
  2. Одобрява изменение на Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19 съгласно приложение
    № 1.
  3. В т. 1 от Решение № 310 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от СOVID-19 и възлагане изпълнението й на "Българска банка за развитие" АД, изменено с Решение № 797 на Министерския съвет от 2020 г. след думата „бюджет“ се добавя „до“.
  4. Одобрява изменение на „Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятията, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от СOVID-19“ съгласно приложение № 2.
  5. Дава съгласие и възлага на "Българска банка за развитие" АД при необходимост и съобразно изпълнението на програмите да прави преразпределение на средства между бюджетите на програмата по т. 2 и програмата по т. 4 в рамките на сумата от 700 млн. лв., определена съгласно Постановление № 52 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и Решение № 215 на Министерския съвет от 2020 г. за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Българска банка за развитие“ АД, гр. София.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен Кожухаров

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.