Р Е Ш Е Н И Е   581

 

от  5 август 2021 година

 

 

ЗА предложение до Народното събрание за ратифициране на Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Република България от Европейската комисия и на втори Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Република България от Европейската комисия

 

На основание чл. 85, ал. 1, т. 5 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 от Закона за международните договори на Република България

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Република България от Европейската комисия, подписан на 24 март 2021 г. и на 26 март 2021 г.
  2. Одобрява втори Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Република България от Европейската комисия, подписан на 7 април 2021 г. и на 9 април 2021 г.
  3. Предлага на Народното събрание да ратифицира със закон договорите за дарение по т. 1 и 2.
  4. Предлага на Народното събрание да разпореди приложение I към договора по т. 1 (специфична/чувствителна информация) и приложение I към договора по т. 2 (специфична/чувствителна информация) да не се обнародват.
  5. Министърът на здравеопазването да представи законопроекта по т. 3 в Народното събрание.
  6. След влизането в сила на закона по т. 3 министърът на външните работи да уведоми Европейската комисия за изпълнението на националните процедури по влизането в сила на договорите за дарение по т. 1 и 2.
  7. Министърът на здравеопазването да обнародва в „Държавен вестник” договорите по т. 1 и 2 в 15-дневен срок от датата на влизането им в сила за Република България при условията на т. 4.

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Стефан Янев

 

И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Красимир Божанов

 

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

 

З А К О Н

 

за ратифициране на Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Република България от Европейската комисия и втори Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Република България от Европейската комисия

 

Чл. 1. Ратифицира Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Република България от Европейската комисия, подписан на 24 март 2021 г. и на 26 март 2021 г.

Чл. 2. Ратифицира втори Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Република България от Европейската комисия, подписан на 7 април 2021 г. и на 9 април 2021 г.

 

Заключителни разпоредби

  • 1. Приложение I към договора по чл. 1 (специфична/чувствителна информация) и приложение I към договора по чл. 2 (специфична/чувствителна информация) да не се обнародват в „Държавен вестник“.
  • 2. Законът влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.

 

Законът е приет от 46-ото Народно събрание на …………..…... 2021 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

 

(Ива Митева)

 

 

М  О  Т  И  В  И

 

към проекта на Закон за ратифициране на Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Република България от Европейската комисия и на втори Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Република България от Европейската комисия

 

 

Задълбочаването на кризата с COVID-19, обявена за пандемия от Световната здравна организация на 11 март 2020 г., засягайки изключително тежко обществото и икономиката на Съюза, принуди държавите членки да приемат редица извънредни мерки. Това наложи да се активира спешната подкрепа по Регламент (ЕС) 2016/369 на Съвета от 15 март 2016 г. относно предоставянето на спешна подкрепа в рамките на Съюза. На 14 април 2020 г. в „Официалния вестник” на Европейския съюз бе публикуван Регламент (EС) 2020/521 на Съвета от 14 април 2020 година за активиране на спешната подкрепа по Регламент (ЕС) 2016/369 – Emergency Support Instrument (ESI) и за изменение на разпоредбите на посочения регламент предвид избухването на Сovid-19. Инструментът ESI подпомага държавите членки за справяне в борбата с коронавируса, включително по отношение на осигуряване на ваксина срещу Сovid-19 за всички европейски граждани.

Със свои писма с номера Ref. Ares(2021)1514314-26/02/2021 и Ref. Ares(2021)2029679-22/03/2021) Европейската комисия (ЕК) уведоми България за това, че ЕК е закупила бързи антигенни тестове за диагностика на COVID-19 в рамките на Инструмента за спешна подкрепа (Emergency Support Instrument - ESI) и предостави за подпис договорите за дарение. В писмата е обърнато внимание, че подписът трябва да бъде положен под договорите за дарение при първа възможност без нанасяне на никакви промени.

Комплектите за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на Covid-19 ще бъдат използвани за справяне с пандемията от Covid-19, като за осигуряването им е използван Инструментът ESI.

В изпълнение на горепосоченото договорите за дарение бяха подписани съответно на 24 март 2021 г. и на 26 март 2021 г. въз основа на Решение № 234 на Министерския съвет от  2021 г. и на 7 април 2021 г. и на 9 април 2021 г. въз основа на Решение № 294 на Министерския съвет от 2021 г.

Основание за ратификацията на двата договора за дарение на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Република България от Европейската комисия е чл. 85, ал. 1, т. 5 от Конституцията на Република България поради това, че чл. 20 от двата договора предвижда участие на държавата в арбитражно или съдебно уреждане на спорове. Съгласно същия всеки спор, който може да възникне съгласно или във връзка с договорите се урежда пред Европейския съд.

С оглед на това, че приложение I към договорите за дарение съдържат (специфична/чувствителна информация) информация, с доклада е предложено същите да не бъдат обнародвани в „Държавен вестник“ на основание чл. 25, ал. 2 от Закона за международните договори на Република България.

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.