Р Е Ш Е Н И Е   200

от 8 март 2021 година

 

ЗА одобряване подаването на искане за удължаване на срока за получаване на разрешение за прилагане на освобождаване от мита и данък върху добавената стойност при внос на стоки от медицински характер, свързани с борбата с Covid-19

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява подаването на искане за удължаване на срока за получаване на разрешение за прилагане на освобождаване от мита и данък върху добавената стойност при внос на стоки от медицински характер, свързани с борбата с Covid-19, чрез включване в общо решение на Европейската комисия на основание на член 76 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания и член 53 от Директива 2009/132/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 г. за определяне приложното поле на член 143, букви „б“ и „в“ от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък върху добавената стойност при окончателен внос на стоките съгласно приложението с осем месеца.

2. Министърът на финансите да изпрати искането по т. 1 на Европейската комисия.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

 

 

Приложение към т. 1

 

 

Списък на стоките, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г., които се освобождават от вносни мита и от данък върху добавената стойност съгласно чл. 1 от Решение № (ЕС) 2020/491

 

 

 

Наименование

Описание на стоките/продуктите

Кодове по КН

(MFN) Ставка мито1

1.

Медицински апарати

Респиратори за интензивна и субинтензивна грижа

ex 9019 20 00

осв.

Медицински вентилатори (дихателни апарати за реанимация)

ex 9019 20 00

осв.

Други апарати за кислородна терапия, включително кислородни палатки

ex 9019 20 00

осв.

Оксигенация на екстракорпоралната мембрана

ex 9018 90

осв.

2.

NIV маски за цяло лице

NIV маски за цяло лице и ороназални маски за уста и нос

ex 9019 20 00

осв.

3.

Маски

Текстилни маски за лице без сменяем филтър или механични части, включително хирургични маски и маски за лице за еднократна употреба, изработени от нетъкан текстил

ex 6307 90 10

12 %

ex 6307 90 98

6,3 %

Хартиени хирургически маски

ex 4818 90 10

осв.

ex 4818 90 90

осв.

Газови маски с механични части или сменяеми филтри за защита срещу биологични агенти, включително и такива маски за защита на очите или за лицето – щитове

ex 9020 00 00

1,7 %

4.

Ръкавици

Пластмасови ръкавици

ex 3926 20 00

6,5 %

Хирургични ръкавици от каучук

4015 11 00

2 %

Други ръкавици от каучук

ex 4015 19 00

2,7 %

Трикотажни или плетени ръкавици, които са импрегнирани или покрити с пластмаса или каучук

ex 6116 10

8,9 %

Текстилни ръкавици, различни от трикотажни или плетени

ex 6216 00

7,6 %

5.

Защитни щитове за лице

– Еднократни и многократни щитове за лице

– Пластмасови щитове за лице (покриващи повече от зоната на очите)

ex 3926 20 00

ex 3926 90 97

6,5 %

6.

Очила

Защитни очила/очила

ex 9004 90 10

ex 9004 90 90

2,9 %

2,9 %

7.

Работни облекла
– Непромокаеми тоги - различни видове - различни размери

– Защитни
облекла за хирурги­ческа/медицинска употреба, от филц или от нетъкан текстил, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани (тъкани от позиции 56.02 или 56.03)

Облекла и принадлежности към тях (включително ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст) за всякакъв вид употреба, от вулканизиран невтвърден каучук

ex 4015 90 00

5 %

Защитни облекла

ex 3926 20 00

6,5 %

Облекла и принадлежности към тях

ex 4818 50 00

осв.

Облекла от трикотажни или плетени платове от позиции 5903, 5906 или 5907

ex 6113 00 10

ex 6113 00 90

8 %

12 %

Други облекла, трикотажни или плетени

6114

12 %

Защитни облекла за хирургична/медицинска употреба, от филц или нетъкан текстил, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани (платове от позиция 56.02 или 56.03)

ex 6210 10

12 %

Други защитни облекла от текстил, от гумирани текстилни тъкани или тъкани, които са импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани (тъкани платове от позиции 59.03, 59.06 или 59.07)

ex 6210 20

12 %

ex 6210 30

12 %

ex 6210 40

12 %

ex 6210 50

12 %

8.

Калъфи за обувки/калцуни

Калъфи за обувки/калцуни

ex 3926 90 97

6,5 %

ex 4818 90 10

осв.

ex 6307 90 98

6,3 %

9.

RNA extractors

РНК екстрактори

RNA extractors

РНК екстрактори

9027 80

осв.

10.

COVID-19 Тестови комплекти/Инстру­менти и апарати, използвани в диагностичния тест

– Комплекти за тестване на коронавирусна болест

– Диагностични

Диагностични реактиви на базата на имунологични реакции

ex 3002 13 00

ex 3002 14 00

ex 3002 15 00

ex 3002 90 90

осв.

Диагностични реактиви на базата на тест за полимеразна верижна реакция (PCR) на нуклеинова киселина

ex 3822 00 00

осв.

Инструменти, използвани в клинични лаборатории за инвитро диагностика

ex 9027 80 80

осв.

Комплекти за вземане на проби

ex 9018 90

осв.

ex 9027 80

 

осв.

11.

Лекарствени продукти/Ваксини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваксини

– Hydrogen peroxide presented as a medicament/Водороден пероксид под формата на медикамент

– Paracetamol/Парацетамол

– Hydrochloroquine/Хидрохлорохин

– Lopinavir/Ritonavir/Лопинавир/ Ритонавир

– Chloroquine/Хлорохин

– Azitromycin/Азитромицин

– Favipiravir/Фавипиравир

– Remdesivir/Ремдесивир

– Tocilizumab/Тоцилизумаб

 

 

-   ВИР – 7831 /ГСК 4182136/

-   РЕГН КОВ2

-   СТ-П59 / Регданвимаб/

-   Бамланивимаб

-   Комбинация Бамланивимаб и етезевимаб

 

 

 

- Ваксини за COVID-19

ex 3003 90 00

ex 3004 90 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3002 20 10

 

осв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осв.

 

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.