Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

Р Е Ш Е Н И Е  234

 

от 18 март 2021 година

 

ЗА одобряване на проект на Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на Covid-19 на Република България от Европейската комисия

 

На основание чл. 8, ал. 1 и чл. 9, ал. 2 и 3 от Закона за международните договори на Република България

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява проекта на Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на Covid-19 на Република България от Европейската комисия като основа за водене на преговори.
  2. Упълномощава министъра на здравеопазването да проведе преговорите и да подпише договора по т. 1 при условие за последваща ратификация.
  3. Дава съгласие за временно прилагане на договора по т. 1 от датата на подписването му до изпълнението на вътрешноправните процедури по влизането му в сила.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.