Р Е Ш Е Н И Е   473

 

от 30 юни 2021 година

 

за изменение на Решение № 896 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, изменено и допълнено с Решение № 91 на Министерския съвет от 2021 г., Решение № 144 на Министерския съвет от 2021 г. и Решение № 145 на Министерския съвет от 2021 г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т   С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

1. Точки 2, 3 и 4 се отменят.

2. В приложението към т. 1 „Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България“ се правят следните изменения:

а) в раздел „Въведение“:

аа) в Таблица 1 думите „Национален ваксинационен щаб“ и абревиатурата „НВЩ“ се заличават навсякъде;

бб) думите след Таблица 1 „За координация и контрол на изпълнението на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 се създава Национален ваксинационен щаб“ се заличават;

б) в т. II „Разрешаване за употреба на ваксина срещу COVID-19“ думите „НВЩ привлича“ се заменят с „могат да се привличат“.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Стефан Янев

 

И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Красимир Божанов

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.