Р Е Ш Е Н И Е   618

 

 от    19 август    2021 година

 

за предложение до Народното събрание за  ратифициране на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България, Кралство Бутан и АстраЗенека и Двустранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България и Кралство Бутан

 

На основание чл. 15, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 от Закона за международните договори на Република България

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

 

  1. Одобрява Тристранното споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България, Кралство Бутан и АстраЗенека, подписано от Република България и Кралство Бутан на 15 юли 2021 г. и от АстраЗенека на 18 юли 2021 г.
  2. Одобрява Двустранното споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България и Кралство Бутан, подписано от Република България на 15 юли 2021 г. и от Кралство Бутан на 16 юли 2021 г.
  3. Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон споразуменията по т. 1 и 2.
  4. Министърът на здравеопазването да представи законопроекта по т. 3 в Народното събрание.
  5. След влизането в сила на закона по т. 3 министърът на външните работи да уведоми Кралство Бутан за изпълнението на националните процедури по влизане в сила на споразуменията за дарение по т. 1 и 2.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Стефан Янев

 

И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Красимир Божанов

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

  

З А К О Н

 

за ратифициране на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България, Кралство Бутан и АстраЗенека и Двустранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България и Кралство Бутан

 

Чл. 1. Ратифицира Тристранното споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България, Кралство Бутан и АстраЗенека, подписано от Република България и Кралство Бутан на 15 юли 2021 г. и от АстраЗенека на 18 юли 2021 г., и Двустранното споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България и Кралство Бутан, подписано от Република България на 15 юли 2021 г. и от Кралство Бутан на 16 юли 2021 г.

Чл. 2. Разпорежда на основание чл. 25, ал. 2 от Закона за международните договори на Република България споразуменията по чл. 1 да не се обнародват в „Държавен вестник“.

 

Законът е приет от 46-ото Народно събрание на …………..…... 2021 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

 

(Ива Митева)

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.