Заповедта  на министъра на труда и социалната политика относно мерки за превенция на риска от разпространяване нa Covid-19 включва инструкции за осигуряване на подходящи условия на труд чрез осигуряване най-малкото на:

 1. Провеждане на извънреден инструктаж на работниците и служителите, с акцент върху ограничаването на разпространението на COVID-19 и осигуряване на актуална информация за рисковете от зараза.
 2. Въвеждане на пропускателен режим, който да гарантира контрол и недопускане на територията на предприятието на работници и служители, както и на външни лица, с прояви на остри заразни заболявания
 3. Създаване на организация на работа, която да сведе до минимум преките контакти както между работниците и служителите.
 4. Задължително почистване и дезинфекция на работните места, санитарните помещения и местата за почивка и хранене.
 5. Осигуряване на необходимите условия за спазване на лична хигиена.
 6. Осигуряване на необходимите лични и колективни средства за защита на работещите според спецификата на дейността.
 7. Дезинфекция и проветряване на превозните средства след всеки курс, при използване за служебен транспорт.
 8. Временно отстраняване от работа на работниците и служителите, които проявят грипоподобни симптоми.

 

ЗАПОВЕД
№  РД01-219
от 02.04. 2020 год.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 36, т. 2 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд и обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 

НАРЕЖДАМ:

I. До отмяната на извънредното положение работодателите да прилагат мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19 в съответствие с вида и характера на дейността им, като осигуряват подходящи условия на труд, които включват най-малко:

 1. 1. Провеждане на извънреден инструктаж на работниците и служителите, с акцент върху ограничаването на разпространението на COVID-19 и осигуряване на актуална информация за рисковете от зараза, в това число осигуряване на подходящи инструкции, информационни материали и указания за ползване на надеждни източници на информация.
  2. Въвеждане на пропускателен режим, който да гарантира контрол и недопускане на територията на предприятието на работници и служители, както и на външни лица, с прояви на остри заразни заболявания.
  3. Създаване на организация на работа, която да сведе до минимум преките контакти както между работниците и служителите, така и между тях и външните лица на територията на предприятието, а когато е възможно - спазване на дистанция от не по-малко от 1 – 1.5 м.
  4. Задължително почистване и дезинфекция на работните места, санитарните помещения и местата за почивка и хранене. Дезинфекцията да се извършва не по-рядко от два пъти в рамките на работния ден/работната смяна, но не по-рядко от честотата, определена от производителя на използваните препарати. При сменен режим на работа да се извършва задължителна дезинфекция след приключването на всяка смяна.
  5. Осигуряване на необходимите условия за спазване на лична хигиена на работещите: течаща топла вода, миещи препарати, салфетки и кърпи за еднократна употреба, дезинфектанти и други.
  6. Осигуряване на добра респираторна хигиена на работното място чрез редовно проветряване на помещенията.
  7. Осигуряване на необходимите лични и колективни средства за защита на работещите според спецификата на дейността - защитни маски за лице, ръкавици и други.
  8. Дезинфекция и проветряване на превозните средства след всеки курс, при използване за служебен транспорт, като се сведе до минимум броя на работниците и служителите в превозното средство и им се осигурят защитни средства.
  9. Временно отстраняване от работа на работниците и служителите, които  проявят грипоподобни симптоми или когато работниците и служителите не използват предоставените им лични предпазни средства.

II. Изпълнението на мерките по т. I. да се обсъждат в Комитетите/Групите по условия на труд в предприятията, а в предприятията с по-малко от 5 работещи – с всички работници и служители.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

МИНИСТЪР:  (п)
ДЕНИЦА САЧЕВА

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.