З А П О В Е Д

РД-01-350/ 15.10.2021

На основание чл. 61, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за здравето, чл. 9, т. 1 и чл. 10 от Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции при съобразяване с Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19 и Насоките за работа на детските градини през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19,

НАРЕЖДАМ:

1. При регистриране в Националната информационна система за COVID-19 на случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR или чрез бърз антигенен тест на дете или служител в училище/детска градина на територията на област София-град, да се предприемат следните действия:

      1.1. Директорът на училището/детската градина незабавно следва да се свърже със Столична РЗИ и да предостави чрез Системата за сигурно електронно връчване списък на децата и учителите, които са били в контакт с детето/служителят, съдържащ три имена, ЕГН, телефон и адрес за карантината.

      1.2. При невъзможност за използване на Системата за сигурно електронно връчване, списъците по т. 1.1. се предоставят в административната сграда на Столична РЗИ, на адрес: гр. София, ул. „Враня“ № 20, ет. 2 – деловодство.

      1.3. Потвърдените случаи на COVID-19 се поставят под карантина за срок от 14 дни, считано от датата на положителния резултат за COVID-19 по метода PCR или чрез бърз антигенен тест. Подадените като контактни лица се поставят под карантина за срок от 10 дни, считано от датата на последния контакт с потвърдения случай.

       1.4. След предоставяне на списъците по точка 1.1, директорите на училищата/детските градини предприемат съответните действия по организацията на учебно-възпитателния процес.

2. Заповедта влиза в сила от 15.10.2021 година.

3. Отговорността за изпълнението на заповедта възлагам на директорите на училищата и детските градини.

 

Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ

Директор на Столична регионална здравна инспекция

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.