Агенцията по заетостта изпълнява процедура за изплащане на компенсации на работодатели по мярката 60/40 за запазване на работните места в предприятията, които са пряко засегнати от въведеното в страната извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение №378 на Министерския съвет от 2020 г., Те са от секторите „Търговия на дребно“ (без търговия с автомобили и мотоциклети), „Сухопътен транспорт“, „Пътнически и въздушен транспорт“, „Хотелиерство“, „Ресторантьорство“, „Питейна дейност“, „Кино салони“, „Туристическа дейност“, „Артистична и творческа дейност“, „Предучилищна и училищна дейност“ в частта за частните детски градини и „Спорт“.

Нужда от подкрепа могат да заявяват и компаниите, които осигуряват своите работници във всички сектори без секторите А, К, О, Р (с изключение на икономически дейности с код 85.10 - частен сектор, и код 85.5), Q (без икономически дейности с код 86.23, код 86.90 и код 88.91 - частен сектор),T и U от Класификацията на икономическитедейности (КИД – 2008). Кандидатстващите работодатели от тази група трябва да докажат, намаляване на средномесечните приходи от продажби през 2020 г. в сравнение с 2019 г., както и намаление с не по-малко от 30% през месеца, за който кандидатстват спрямо същия месец през 2019 г. Изисква се и списък на работниците, на които ще бъдат покривани част от възнагражденията от държавата. Срокът за разглеждане на документите е до десет работни дни от датата на подаване. 

Мярката 60/40 е краткосрочен инструмент за спешна подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта, но и за гарантиране на доходите на служителите. Размерът на средствата за запазване на заетостта са в размер на 50% или 60% от осигурителния доход за месец юли 2021 г. и от дължимите вноски на работодателя за същия месец за всеки работник или служител, който отговаря на заложените условия.

Работодателите следва да запазят заетостта  на работниците и служителите, за които са получили средства за допълнителен период, равен на периода, за който са изплатени тези средства. Изключение от това правило са осигурените работници и служители в сектор I - "Хотелиерство и ресторантьорство" и икономическа дейност с код 49.39 "Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде”.

Критериите за подпомагане, вкл. работодателите, обхванати от мярката 60/40, се определят с акт на Министерския съвет: Постановление № 151/2020 г. (посл. изм. и доп. с ПМС 322/2021 г.) за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната

Епидемична обстановка, обявена с решение № 325 и удължена с решение № 378 на министерския съвет от 2020 г. 

Средствата се превеждат по банков път на съответния осигурител в срок до 10 работни дни въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация.

Процедурата е направена възможно най-бърза за кандидатстване – по електронен път през бюрата по труда. Опростената процедура не означава, че няма да има ефективен контрол. Контролът се осъществява чрез Главната инспекция по труда (ГИТ) и Национална агенция за приходите (НАП).

Документите от работодатели, кандидатстващи за изплащане на средства за запазване на заетостта по реда на ПМС 151/2020 г.(изм. и доп. с ПМС 322/2021 г.), ще се приемат във всички дирекции „Бюро по труда” в страната в следните срокове:

- за месеците август и септември 2021г. – до 31.10.2021 г.;

- за месец октомври 2021 г. – до 30.11.2021 г.

- за месец ноември 2021 г. – до 31.12.2021 г.

- за месец декември 2021 г. – до 31.01.2022 г.

На интернет страницата на Агенцията по заетостта са публикувани подробни инструкции. и образците на документите, които работодателите следва да подават.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.