Започна процедурата по кандидатстване към Агенцията по заетостта за изплащане на компенсации на работодатели по схемата 60/40 за запазване на работните места в предприятията, които са пряко засегнати от заповедта на министъра на здравеопазването. Те са от секторите „Търговия на дребно“ (без търговия с автомобили и мотоциклети), „Сухопътен транспорт“, „Пътнически и въздушен транспорт“, „Хотелиерство“, „Ресторантьорство“, „Питейна дейност“, „Кино салони“, „Туристическа дейност“, „Артистична и творческа дейност“, „Предучилищна и училищна дейност“ в частта за частните детски градини и „Спорт“. Заетите в тях са 289 000 души.

Нужда от подкрепа могат да заявяват и компаниите от всички останали сектори без „Селско, горско и рибно стопанство“, „Финансови и застрахователни дейности“, „Държавно управление“, „Образование“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“, Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“, както и „Дейности на екстериториални организации и служби“. Кандидатстващите работодатели от тази група  трябва да докажат, че през март 2020 г. имат с 20% по-ниски приходи от същия период на миналата година. Изисква се и списък на работниците, на които ще бъдат покривани част от възнагражденията от държавата. Срокът за разглеждане на документите е до седем работни дни от датата на подаване. 

Съгласно промените, приети с ПМС № 71 от 16.04.2020 г. за изменение и допълнение на ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение работодатели от икономическите дейности „Обучение на водачи на превозни средства“ и „Дневни грижи за малки деца (частен сектор)“, преустановили работа на предприятието или на част от предприятието със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган също ще могат да кандидатстват за подкрепа.

Допустимо работодателите да кандидатстват за част от служителите си, както и за период по-малък от три месеца. Задължително условие е трудовите правоотношения на работниците да са сключени преди обявяването на извънредното положение.

Мярката 60/40 е краткосрочен инструмент за спешна подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта, но и за гарантиране на доходите на служителите. Размерът на компенсациите ще бъде 60% от осигурителния доход за месец януари 2020 г. и от дължимите вноски на работодателя за същия месец за всеки работник или служител, за който е приложен режима за преустановяване на работа или е установено непълно работно време. В случаите на преустановяване на работа, работодателите, получили компенсации, следва да изплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата и дължимите осигурителни вноски за съответния месец. При непълно работно време работодателят изплаща пълния размер на трудовото възнаграждениe, определено като за работа при пълно работно време, и дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

Критериите за подпомагане, вкл. работодателите, обхванати от мярката 60/40, се определят с акт на Министерския съвет: Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. С критериите и самото постановление можете да се запознаете тук.

 Средствата се превеждат по банков път на съответния осигурител в срок до 5 работни дни въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация.

Процедурата е направена възможно най-бърза за кандидатстване – по електронен път през бюрата по труда. Опростената процедура не означава, че няма да има ефективен контрол. Контролът се осъществява чрез Главната инспекция по труда (ГИТ) и Национална агенция за приходите (НАП).

Документите от работодатели, кандидатстващи за изплащане на компенсации по реда на ПМС 55/2020 г., ще се приемат във всички дирекции „Бюро по труда” в страната до 30 юни 2020 г.

За да кандидатстват, работодателите следва да представят в съответната Дирекция „Бюро по труда“, на чиято територия осъществяват дейност:

  • Заявление за изплащане на компенсации и декларации (по образец);
  • Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (по образец);
  • Заповед за преустановяване на работа.

Документи могат да се изпращат и по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/, или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор.

На интернет страницата на Агенцията по заетостта са публикувани подробни инструкции.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.