РЕШЕНИЕ
№ 831-ПВР/НС
София, 29 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 8, ал. 3, чл. 37, чл. 89, ал. 2 и чл. 90 от Изборния кодекс във връзка с чл. 28, ал. 2-5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

I. Право на гласуване с подвижна избирателна кутия.

1. Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, гласуват с подвижна избирателна кутия при спазване на всички противоепидемични мерки.

2. Избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, гласуват в секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, различни от секциите, в които гласуват избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение.

Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, той гласува във втория вид секция.

IІ. Условия и ред за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия

3. Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

4. Секциите за гласуване на избиратели по т. 3 с подвижна избирателна кутия се образуват на територията на всяко населено място/район, ако до 3 дни преди изборния ден има подадени не по-малко от 7 (седем) заявления (Приложение № 39-ПВР/НС от изборните книжа) от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

5. Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината/района/кметството/ кметския наместник – орган по чл. 23, ал. 1 ИК, в периода от 1  ноември до изборния ден включително.

Заявлението (Приложение № 39-ПВР/НС от изборните книжа) се подава по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено до органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;

- заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис, или на безплатен телефонен номер.

Когато заявлението е подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК, комисията изпраща обобщена информация за подадените заявления до съответните органи по чл. 23, ал. 1 ИК за извършване на проверка в регионалната здравна инспекция.

6. Когато за образуване на секция са подадени не по-малко от 7 заявления от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация до 3 дни преди изборния ден, кметът на общината в същия срок уведомява РИК за броя на подадените заявления.

Районната избирателна комисия със свое решение определя броя на секциите по т. 1 за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

7. Кметът на общината със заповед, издадена не по късно от 10.11.2021 г. (3 дни преди изборния ден), образува секции за гласуване с подвижна избирателна кутия по т. 1, утвърждава номерата им и определя обхвата им.

Заповедта се оповестява публично – на видно място в сградата на общината, и се публикува на интернет страницата на общината.

8. Когато на територията на една община има няколко населени места, отделни секции по т. 1 за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват за всяко населено място, ако има подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване.

9. Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени не по-малко от 7 заявления за секция по т. 1, но недостатъчно за образуване на секция за всяко едно от населените места, се образува секция за територията на общината.

10. На територията на градовете с районно деление секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия по т. 1 се образуват със заповед на кмета на общината или определен с негова заповед заместник-кмет на общината, съответно кмет на район за административен район. Те могат да обхващат територията на повече от един административен район в рамките на многомандатния изборен район.

11. Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия по т. 1 може да обхваща територията на едно или повече от едно населено място в рамките на общината/изборния район.

ІІІ. Назначаване състав на ПСИК

12. Броят на членовете на ПСИК за секции по т. 1 е не по-малък от трима членове.

13. Консултации за ПСИК по т. 1 се произвеждат при кмета на общината по реда за провеждане на консултации за назначаване на секционни избирателни комисии не по-късно от 3 дни преди изборния ден.

14. Предложението на кмета за състав на ПСИК по т. 1, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, се прави до РИК не по-късно от 11.11.2021 г. (2 дни преди изборния ден).

15. Районната избирателна комисия назначава ПСИК по т. 1, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, не по-късно от 11.11.2021 г. (2 дни преди изборния ден).

16. Назначаването се извършва въз основа на предложенията на кмета и на партиите и коалициите при спазване изискванията на чл. 92, ал. 3 ИК.

ІV. Избирателен списък за гласуване в ПСИК

17. Избирателен списък за гласуване в секция по т. 1 се съставя от кмета на общината/района/кметството/кметския наместник, когато до 3 дни преди изборния ден са подадени не по-малко от 7 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 39-ПВР/НС от изборните книжа).

18. Органите по чл. 23, ал. 1 ИК вписват избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия след извършване на проверка в съответната регионална здравна инспекция.

Органът по чл. 23, ал. 1 ИК уведомява заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

19. След вписване в списъка за гласуване в секция по т. 1 с подвижна избирателна кутия кметът на общината/района служебно предприема действия за заличаване на избирателите по чл. 37, ал. 1 ИК от списъците по постоянния им, съответно настоящ адрес.

20. Когато заявлението е подадено след предаване на списъка за гласуване на подвижната секционна избирателна комисия, избирателят, поставен под задължителна карантина или задължителна изолация по Закона за здравето, гласува като се дописва в допълнителната страница на списъка и подава пред СИК декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 32 -ПВР/НС от изборните книжа)

V. Техническа обезпеченост на членовете на ПСИК в секциите по т. 1

21. На членовете на ПСИК за секция по т. 1 се осигуряват и предоставят средства за защита за сметка на държавния бюджет от общинските администрации.

Копие от настоящото решение да се изпрати на кметовете на общини.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 от Изборния кодекс, в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.