РЕШЕНИЕ
№ 844-ПВР/НС
София, 2 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, включително за лечение на болни с COVID-19, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 8, чл. 9, ал. 6, ал. 8 и ал. 9, чл. 28, чл. 29, чл. 30 и чл. 44, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

І. Условия и ред за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци.

 1. В лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане, и на плавателни съдове под българско знаме, съответният ръководител или капитанът на плавателния съд образува избирателна секция при наличието на не по-малко от 10 избиратели, настанени в тези заведения или на борда на плавателния съд, изразили писмено или устно желание за гласуване.
 2. Ръководителите на заведенията, домовете и специализираните институции, както и на местата за лишаване от свобода и за задържане, в срок от 48 часа преди изборния ден – до 17.00 часа на 11 ноември 2021 г., незабавно уведомяват писмено за образуването на секция кмета на общината, на чиято територия се намира заведението, домът, специализираната институция, мястото за лишаване от свобода и задържане, пристанището, на което домува плавателния съд.
 3. Избирателните списъци за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане и на плавателните съдове под българско знаме, се съставят и подписват от ръководителите на тези заведения съответно от капитаните на плавателните съдове по Приложение № 20-ПВР/НС, Приложение № 21-ПВР/НС и Приложение № 22-ПВР/НС от изборните книжа.

Избирателните списъци за гласуване в местата за лишаване от свобода и за задържане се съставят и подписват от съответния ръководител като самоличността на задържаните, спрямо които няма влязла в сила присъда се установява от личните им дела по предвидения ред в чл. 54, ал. 1 на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС).

Не по-късно от 17.00 ч. на 11 ноември 2021 г. ръководителите на заведенията и домовете чрез кмета на общината по местонахождение на заведението или дома уведомяват органите по чл. 23, ал. 1 от ИК за включените в списъка избиратели с оглед на заличаването им от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на тези списъци на секционните избирателни комисии. Уведомяването се извършва чрез изпращане на копие от изготвения избирателен списък, по телефон, факс или електронна поща.

Не по-късно от 17.00 ч. на 11 ноември 2021 г. ръководителите на местата за лишаване от свобода и за задържане, и капитанът на плавателния съд уведомяват органите по чл. 23, ал. 1 за включените в списъка избиратели с оглед на заличаването им от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на тези списъци на секционните избирателни комисии. Уведомяването се извършва чрез изпращане на копие от изготвения избирателен списък, по телефон, факс или електронна поща.

 1. Заличаването се извършва чрез зачертаване на името и адреса на избирателя с хоризонтална черта, така че да се четат данните, като в графа „Забележки“ се вписва „включен в списък по чл. 28/29/30 ИК“.
 2. В срока по т. 2 и т. 3 ръководителите на заведенията, домовете и специализираните институции и капитаните на плавателни съдове под българско знаме уведомяват съответната РИК за съставения избирателен списък и необходимостта от образуване на избирателна секция.
 3. След провеждане на консултации кметът предлага на районната избирателна комисия състави на тези секционни избирателни комисии.
 4. Районната избирателна комисия назначава състави на секционните избирателни комисии.
 5. Избирателните списъци по т. 5 се предават от ръководителя на съответното заведение, съответно от капитана на плавателния съд и представители на РИК и общинската администрация на съответната секционна избирателна комисия с протокол (Приложение №88-ПВР/НС от изборните книжа).
 6. Ръководителите на местата по т. 1 и капитаните на плавателни съдове издават удостоверение – Приложение № 24-ПВР/НС от изборните книжа – на избирателите, които са били включени в избирателните списъци на тези места и са ги напуснали преди изборния ден.
 7. В изборния ден в избирателните списъци на секциите по т. 1 СИК вписват избирателите, които са приети в лечебното заведение, дома или друга специализирана институция, лицата, които са задържани в място на лишаване от свобода или за задържане, или постъпилите на плавателен съд под българско знаме, след изготвяне на избирателния списък в допълнителната страница (под чертата). Вписването се извършва след представяне от избирателите на документ за самоличност и декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място (Приложение № 32-ПВР/НС от изборните книжа).
 8. В изборния ден в избирателните списъци на секциите по т. 1 в допълнителната страница (под чертата) се дописват и служебно заетите лица от персонала на тези места след представяне на документ за самоличност и декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място (Приложение № 32-ПВР/НС от изборните книжа).
 9. Декларациите по т. 10 и т. 11 съгласно Приложение № 32-ПВР/НС се прилагат към избирателния списък и стават неразделна част от него.

ІІ. Условия и ред за образуване на избирателни секции в лечебни заведения с отделения за лечение на болни с COVID-19 и изготвяне на избирателни списъци.

 1. Ръководителят на съответното лечебно заведение образува самостоятелна избирателна секция при наличие на не по-малко от 10 избиратели с COVID-19, изразили писмено или устно желание за гласуване, която секция се намира в помещение, определено от ръководителя на заведението. Секцията по изречение първо е отделна от секцията по т. 1, предложение първо.

Не се допуска избиратели с COVID-19 да гласуват в секцията по т. 1, предложение първо, както и избиратели, настанени в други отделения на лечебното заведение да гласуват в секцията, разкрита за избиратели с COVID-19.

Изречение първо на тази точка се прилага независимо дали секцията по т. 1 предложение първо се намира в същата или в различна сграда, от сградата в която се намира COVID-19 отделението на съответното лечебно заведение.

При определяне на броя на избирателите по т. 1, предложение първо, не се включва броя на избирателите в COVID-19 отделението на съответното лечебно заведение.

 1. При образуване на секции по т. 13 и съставяне на избирателните им списъци се прилагат правилата на раздел І.
 2. На членовете на секционна избирателна комисия, която обслужва секция по т. 13 се осигуряват: защитен костюм за еднократна употреба, ръкавици, защитен шлем с хирургическа маска или защитна маска тип FFP2/FFP3. Тези пособия се осигуряват за сметка на държавния бюджет и се предоставят на членовете на СИК от общинската администрация.
 3. В лечебните заведения, в които са разкрити две или повече COVID-19 отделения, разположени на различни етажи или в самостоятелни сгради, една секция по т. 13 може да обслужва повече от едно COVID-19 отделение. Със заповедта по т. 13 ръководителят на лечебното заведение определя обхвата на тази секция. В избирателния списък на образуваната секция по т. 13 се включват и избиратели от друго COVID-19 отделение, в което броят им е по-малко от 10.

Ръководителят на лечебното заведение определя помещение за работа на секцията във всяко от отделенията, които тя обхваща.

Копие от настоящото решение да се изпрати на кметовете на общини и райони, а чрез тях и на съответните ръководители на лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане, които се намират на територията на съответната община/район.

Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.