УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНИЯ И

СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС

I. ВЪВЕДЕНИЕ

1. Настоящите указания имат за цел осигуряване безопасността на участниците в тренировъчния и състезателен процес при въведена извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус (COVID-19) на територията на Република България  .

2. Не се допуска лице с положителен резултат от проведено изследване за доказване на COVID-19 (независимо с или без симптоматика), което директно или индиректно участва в тренировъчните и състезателни процеси. Уведомява се съответната Регионална здравна инспекция и се изпълняват предписанията по отношение на карантина, изолация и други противоепидемични мерки.

3. Следва да бъдат полагани усилия за поддържане на минимално ниво на риск по време на тренировки и състезания, посредством логистични и организационни мерки на спортните обекти, както и стриктни правила за всички участници в процеса, разработени от съответната лицензирана спортна федерация. Същите трябва да бъдат представяни в случай на поискване от съответните контролни органи.

4. Мерките, отнасящи се до подготовката на спортните съоръжения трябва да  включват както следва: спазване на необходимата физическа дистанция, особено що се отнася до участниците в тренировъчния и състезателен процес; осигуряване на достатъчно количество подходящи дезинфектанти, течен сапун и кърпи за еднократна употреба, защитни маски за лице.

5. Длъжностните лица във всяка спортна организация отговарят за спазване на противоепидемичните мерки.

II. ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА НЕРАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОРОНАВИРУС (COVID-19)

Превантивните действия за неразпространение на коронавирус (COVID-19), предприемани от спортните клубове и лицата, участващи в тренировъчния и състезателен процес включват:

1. Подобряване на информираността с цел превенция на COVID-19 в условията на тренировъчния и състезателен процес.

2. Ранно идентифициране и предприемане на необходимите мерки за лицата със симптоми на остри респираторни болести.

3. Незабавно осигуряване на изолация на състезатели, треньори, съдии и длъжностни лица със симптоми на COVID-19.

III. ОТГОВОРНОСТ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ В СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Контрол на достъп за всички служители, работещи на терен, съгласно действащата към момента заповед на министъра на здравеопазването.

2. Проверка на спазването на хигиенните мерки (миене, дезинфекция на ръце, хигиена на кихане и кашляне, спазване на дистанция, носене на защитни маски за лице) и мониторинг за спазване на противоепидемичните мерки по време на целия тренировъчен или състезателен процес.

3. Ръководството на спортната организация може да делегира отделни задачи, свързани със спазване на противоепидемичните мерки и на други лица.

4. Ръководството на спортната организация следи за актуалните противоепидемични мерки и контролира спазването им.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СПОРТНО СЪСТЕЗАНИЕ. ОБОСОБЯВАНЕ НА ПРИНЦИПНИ ЗОНИ В СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ

За улеснение спортните обекти  са разделени на: Зона 1 – „вътрешност“, Зона 2 – „трибуни или място за зрители“, Зона 3 – „външна част“.

1. Зона 1 – „вътрешността“ включва частта от спортния обект, където се провежда спортното състезание, включително и зоните за загряване. Достъп до Зона 1 имат лицата, задължителни за оперативното провеждане на състезанието (състезатели, треньори, съдии, длъжностни лица, медицински лица, охрана, хигиенисти), както и лица, извършващи договорни медийни дейности (журналисти, оператори, фотографи). Настаняването на представителите на медиите става при не повече от 50 % от капацитета на зоната, при спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м. между журналистите и носене на защитна маска за лице съгласно заповед № РД-01-743 от 31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

2. Зона 2 – „трибуните или местата за публика“. Зона 2 включва седалките или местата за публиката и медийната зона / зона за телевизионните камери. Спортната организация домакин се задължава да осигури място за длъжностни лица. Достъпът на публика се осъществява в съответствие с разписаното в актуалната заповед на министъра на здравеопазването и при спазване на въведените противоепидемични мерки със заповед № РД-01-743 от 31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

3. Зона 3 – „външната част“ включва всички части на територията на спортния обект, които не попадат в Зона 1 и Зона 2. Спортната организация самостоятелно определя реда за ползване на Зона 3 при спазване на актуалните противоепидемични мерки.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.