З А П О В Е Д
№ РД-09-4201/5.11.2021 г.


На основание чл. 105, ал. 6, 115а, ал. 1 и чл. 177, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Постановление № 362 на Министерския съвет от 2021 г. и във връзка с раздел І, т. 18-21 от Заповед № РД-01-890/03.11.2021 година на министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М

До отмяна на въведените със Заповед № РД-01-890/03.11.2021 година на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 08.11.2021 г.:
1. Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците, осъществявана от Националния дворец на децата и от центровете за подкрепа за личностно развитие в зависимост от спецификата да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
2. В центровете за специална образователна подкрепа по изключение и при заявено желание на родителите за учениците със специални образователни потребности отделни дейности по чл. 187, ал. 1, т. 2 и 5 и чл. 49, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за предучилищното и училищното образование може да се осъществяват присъствено, ако се извършват индивидуално с ученика.
3. В училищата на териториите на общини с достигната 14-дневна заболяемост над 500 на 100 000 население се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване средствата на информационните и комуникационните технологии, освен за учениците от I до IV клас, когато за тях са изпълнени условията по т. 20, буква „а“ от Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването. 
4. В училищата на териториите на общини с достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 население да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване средствата на информационните и комуникационните технологии за 50% от паралелките във всяко училище. За учениците от I до IV клас, за които са изпълнени условията по т. 20, буква „а“ от Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, не се прилага ротация и те не се включват при изчисляване на процента паралелки за ротация.
5. В случаите на ротация по т. 4 началникът на РУО внася предложение до министъра на образованието и науката за преминаване в ОРЕС на училищата от съответната област или община въз основа на представени графици от директорите на училища. Ротацията следва да се извършва на период от една календарна седмица и се утвърждава със заповед на министъра на образованието и науката.
Заповедта се издава при условията на чл. 73 от АПК поради необходимост от неотложно предприемане на мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 с цел опазване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училището.
Тази заповед отменя Заповед № РД 09-3596 от 20 октомври 2021 г.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началниците на регионалните управления на образованието.
Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката и да се доведе до знанието на директорите на училищата и на центровете за подкрепа за личностно развитие, в това число центровете за специална образователна подкрепа, в системата на предучилищното и училищното образованието чрез регионалните управления на образованието, както и на всички заинтересовани лица.

АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

Министър на образованието и науката

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.