З А П О В Е Д

№ на МОН РД 09-4247/ 8.11.2021 г.

№ на МЗ РД-01-911/ 8.11.2021 г.

 

На основание чл. 251, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с т. І. 25 от Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М Е :

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата съгласно приложението.

 

Заповедта се издава при условията на чл. 73 от АПК, поради необходимост от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 с цел осигуряване на живота и здравето учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училищата.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката и да се доведе до знанието на директорите на училищата в системата на предучилищното и училищното образование чрез регионалните управления на образованието.

 

АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ

Министър на образованието и науката

Министър на здравеопазването

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.