Обща информация

 1. В срок до 3 работни дни от публикуването на Постановление на Министерски съвет за определяне на реда и условията за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявено извънредно положение, Агенцията по заетостта публикува на интернет-страницата си и на информационните табла в Дирекции „Бюро по труда“ Съобщение за стартирането на Процедурата и Информация за работодателите, в която се посочват изискваните документи, реда и срока, в който работодателите могат да ги подадат.
 2. В същия срок в обособена рубрика на интернет-страницата на Агенцията по заетостта се публикуват: 
  1. Процедура за кандидатстване от работодателите за изплащане на компенсации;
  2. Образци (3 вида) на Заявления за изплащане на компенсации по реда на Постановление на Министерски съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. с включени: Декларация за запазване на заетостта, Декларация, съдържаща данни за платежната сметка на работодателя, Декларация за намаляване на приходите от продажби, както и за съответствие с условията за получаване на подкрепа за запазване на заетостта под формата на средства, представляващи държавна помощ по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване - чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията за предоставяне на средства на по режима за държавна помощ.
  3. Образец на Списък на работниците и служителите, за които се подава Заявление за изплащане на компенсации по реда Постановлението.
  4. Информация за работодателите 

Изисквания към работодателите за изплащане на компенсации

 1. За изплащане на компенсации могат да кандидатстват работодатели, които:
 • са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;
 • нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
 • не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 • запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите; 
 • не прекратят трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат компенсации;
 • нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа.
 • към 31 декември 2019 г. са предприятие, което не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване - чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), но в резултат от епидемията от COVID-19 изпитва затруднения след тази дата.

Условия за изплащане на компенсации

 1. Компенсации могат да се изплащат на работодател, който поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители и в случай, че заявява изплащане на компенсации за работници и служители, осигурени в икономическите дейности, посочени в Приложението към Постановлението - Списък на икономически дейности по чл. 2, ал.1 т. 2 съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД -2008).
 2. За изплащане на компенсации могат да кандидатстват и работодатели от всички сектори от Класификацията на икономическите дейности (КИД -2008), с изключение на секторите А, К, О, Р, Q, T и U, които освен на посочените в т. 3 критерии, отговарят и на следните условия:  
  1. със своя заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, в случай, че ИЛИ
  2. със своя заповед, издадена на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда, е установил непълно работно време в предприятието или в негово звено;
  3. декларират намаляване на приходите от продажби, както следва: 
   1. за лицата, учредени преди 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година;
   2. за лицата, учредени след 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г.

Ред за подаване на заявление и документи за изплащане на компенсации

 1. Заявлението (образец 1, образец 2 или образец 3) и приложените към него изисквани документи се подават в Дирекция „Бюро по труда“ /ДБТ/, на чиято територия е мястото на работа на работниците и служителите, за които се заявява изплащане на компенсации. В случай, че мястото на работа е на територията на няколко ДБТ, документите се подават само в една от тях по избор на работодателя. 
 2. Подаването на документите се извършва при стриктно спазване на законодателството за защита на личните данни по следните начини:
  1. (Препоръчителен) по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или с персонален идентификационен код чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/;
  2. С препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор. Списъкът на лицата се предоставят и на електронен носител.
  3. При невъзможност за подаване на документите по реда на т.7.1. или 7.2., същите могат да се представят в съответната Дирекция „Бюро по труда“ на хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа в условията на извънредно положение и мерките за ограничаване разпространението на коронавируса COVID-19, регламентирани в актове на компетентните органи. Списъкът на лицата се предоставят и на електронен носител.

Ред за обработка на подадените документи от работодатели

 1. Подаденият пакет документи се регистрира в деловодната система на Агенцията по заетостта и при поискване на работодателя се връща информация за регистрационния номер. Документите, изпратени чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/ се считат за получени с отварянето им, за което подателят получава обратна информация автоматично. Документите, получени по електронен път след 17,00 ч се входират в деловодната система на следващия работен ден. 
 2. Пакетът документи, които работодателят следва да подаде включва:
  1. Заявление (образец 1, образец 2 или образиц 3) за изплащане на компенсации по реда на ПМС №55/30.03.2020г. с включени: Декларация за запазване на заетостта, Декларация, съдържаща данни за платежната сметка на работодателя и Декларация за намаляване на приходите от продажби;
  2. Списък на работниците и служителите, за които се подава Заявлението за изплащане на компенсации по реда на ПМС №55/30.03.2020г. Внимание: след отваряне на файла е необходимо да разрешите ползването на макросите, а след попълване на данните да извършите проверка за валидността им чрез бутон „Проверка”. При невалидни или непълни данни следва да нанесете съответните корекции и отново да направите проверка. Моля, да имате предвид, че списък с некоректни данни ще се счита за недопустим. 
  3. Заповед на работодателя за преустановяване на работа на основание чл. 120в, ал.1 от КТ или за установяване на непълно работно време на основание чл. 138в, ал.2 от КТ (заверено копие);
  4. Документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации спрямо същия месец на предходната година, а за фирми, учредени след 1 март 2019 г. спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г. – за работодатели, кандидатстващи за изплащане на компенсации по реда на чл.1, ал.2 или чл.1, ал. 3 от ПМС 55/2020 г.
 3. Работодател, който със свои заповеди е приложил паралелно две мерки за преустановяване на работа на част от персонала и установяване на непълно работно време за друга част - отделно звено от предприятието, подава в един общ пакет съответните два вида заявления, заповедите, в 1 екземпляр документите, доказващи спад на приходите от продажби и 1 общ списък, с обособено последователно сортиране на работниците и служителите, според основанието на което се кандидатства за изплащане на компенсации. 
 4. За приети в срок се считат подадените до 17,00 ч документи в последния ден от определения срок за прием на заявления, което за последния ден се удостоверява с часа на подаване на документите в ССЕВ.

Проверка и оценка на подадените документи от работодатели

 1. Комисия, определена със заповед на директора на Дирекция „Бюро по труда” разглежда по реда на получаване на документите от работодателите в срок до 7 работни дни от подаването им, като извършва проверка и оценка за:
  • Наличие на всички изискуеми документи в утвърдените образци, за които има утвърдени такива;
  • Юридическия статут на кандидата в качеството му на местно физическо или юридическо лице, или чуждестранно юридическо лице, което осъществява стопанска дейност в Република България (по служебен път);
  • Липсата на акт за обявяване в несъстоятелност или за производство по несъстоятелност или ликвидация (по служебен път);
  • Липса на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган и по отношение на които работодателят не е предприел действия  за тяхното разсрочване, отсрочване или обезпечение – (по служебен път въз основа на информация от НАП, чрез системата за междурегистров обмен Regix, в информационната система на НАП). 
  • Наличие на задължения към общината, в която е седалището на работодателя, съгласно юридическата му регистрация (по служебен път се извършва проверка/изисква информация от общините);
  • Липса на установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл . 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа (по служебен път въз основа на информация от ИА ГИТ).
  • Съответствие на икономическите дейности, в които са наети работниците и служителите, за които е заявено искането за компенсации с условията, посочени в чл. 2, ал.1, т.2 или чл. 2, ал. 2 от Постановлението;
  • Съответствие на определените със заповедта на работодателя действия с посочените в чл. 1, ал.2 или ал.3 от Постановлението (служебна проверка);
  • Съответствие на декларираните обстоятелства с условията, посочени в чл. 2, ал.2 т.1 или т.2 относно спад на приходите от продажби – за работодатели заявяващи изплащане на компенсации по реда на чл.1, ал.2 или ал.3 от Постановлението (служебна проверка);
  • Наличие на декларирани обстоятелства от работодателя, съдържащи се във формуляра относно запазване на заетостта след изплащане на компенсациите и  спада на приходите от продажби за сравняваните периоди (ако е приложимо). 
 2. За недопустим се счита работодател, който не отговаря на едно или повече от условията, посочени в чл. 2 на ПМС условия за получаване на компенсации.
 3. Резултатите от извършената проверка по всяко заявление от работодател се отразяват в Лист за проверка, въз основа на който Комисията взема решение за съответствие или несъответствие на работодателите с изискванията за предоставяне на компенсации по реда на ПМС № 55/30.03.2020 г. 
 4. Решенията на Комисията ежедневно се отразяват в Протокол за съответствие или несъответствие на работодателите с критериите за изплащане на компенсации.
 5. Дирекция „Бюро по труда” уведомява работодателите за решението на Комисията в срок до 2 работни дни от датата на протокола. Уведомяването се осъществява по реда, по който са получени документите от съответния работодател.

Ред за обмен на информация и документи на одобрени работодатели

 1. Ежедневно, но не по-късно от 6-ия работен ден след получаване на документите от работодателя, Дирекция „Бюро по труда“ изпраща по електронен път в Агенция по заетостта списък на работодателите, които отговарят на критериите за изплащане на компенсации, протоколите на комисията и за всеки от работодателите списък на работниците и служителите и декларацията за платежна сметка. 
 2. Агенцията по заетостта изпраща по електронен път на Националния осигурителен институт обобщена информация за одобрените с протоколи на комисиите работодатели, работниците и служителите, за които да се изплащат компенсации. 
 3. Агенцията по заетостта изпраща информацията по електронен път на Националния осигурителен институт в срок от 2 работни дни от получаването й. 
 4. В случай на възстановяване на работа през периода на изплащане на компенсациите, работодателят уведомява чрез дирекция „Бюро по труда“ писмено (по електронен път, подписано с КЕП, по пощата или на хартине носител) Агенцията по заетостта в срок от 3 работни дни от датата на издаване на заповедта за възстановяване на работа.
 5. Работодателят предоставя и друга информация, необходима за изплащане на компенсации по реда на Постановлението при поискване или по ред определен от Агенцията по заетостта и/или Националния осигурителен институт.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.