З А П О В Е Д
№ РД-09-4666/26.11.2021 г.

 

На основание чл. 105, ал. 6, 115а, ал. 1 и чл. 177, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Постановление № 362 на Министерския съвет от 2021 г. и във връзка с раздел І, т. 18-21 от Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г., изм. със Заповед РД-01-915/ 09.11.2021 г. на министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М

До отмяна на въведените със Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г., изм. със Заповед РД-01-915/09.11.2021 г. на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България:

1. Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците, осъществявана от Националния дворец на децата и от центровете за подкрепа за личностно развитие в зависимост от спецификата да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

2. В центровете за специална образователна подкрепа по изключение и при заявено желание на родителите за учениците със специални образователни потребности отделни дейности по чл. 187, ал. 1, т. 2 и 5 и чл. 49, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за предучилищното и училищното образование може да се осъществяват присъствено, ако се извършват индивидуално с ученика.

3. В училищата на териториите на общини с достигната 14-дневна заболяемост над 500 на 100 000 население се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване средствата на информационните и комуникационните технологии, освен за учениците от I до XII клас, когато за тях са изпълнени условията по т. 20, буква „а“ от Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. изм. със Заповед РД-01-915/ 09.11.2021 г. на министъра на здравеопазването или когато най-малко 50% от учениците в паралелката разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване.

4. В училищата на териториите на общини с достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 население да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване средствата на информационните и комуникационните технологии за 50% от паралелките във всяко училище. За учениците от I до XII клас, за които са изпълнени условията по т. 20, буква „а“ от Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г., изм. със Заповед РД-01-915/ 09.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, както и в случаите когато най-малко 50% от учениците в паралелката разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване, не се прилага ротация и те не се включват при изчисляване на процента паралелки за ротация.

5. В случаите на ротация по т. 4 началникът на РУО внася предложение до министъра на образованието и науката за преминаване в ОРЕС на училищата от съответната област или община въз основа на представени графици от директорите на училища. Ротацията следва да се извършва на период от една календарна седмица и се утвърждава със заповед на министъра на образованието и науката.

Заповедта се издава при условията на чл. 73 от АПК поради необходимост от неотложно предприемане на мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 с цел опазване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училището.

Тази заповед отменя Заповед № РД 09-4201 от 05 ноември 2021 г.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началниците на регионалните управления на образованието.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката и да се доведе до знанието на директорите на училищата и на центровете за подкрепа за личностно развитие, в това число центровете за специална образователна подкрепа, в системата на предучилищното и училищното образованието чрез регионалните управления на образованието, както и на всички заинтересовани лица.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.