З А П О В Е Д

№ РД-01-973 от 26.11.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г. Заповед № РД-01-103 от 22.02.2022 г., Заповед № РД-01-110 от 25.02.2022 г., Заповед № РД-01-125 от 09.03.2022 г. и Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г.

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 826 на Министерския съвет от 25 ноември 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г., Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. и Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.12.2021 г. до 31.03.2022 г.:

1. (отм. със Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г.) Преустановяват се посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови почасови услуги за деца.

2. (отм. със Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г.) Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения, конкурси, изпити и други групови мероприятия с такъв характер.

3. (отм. със Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г.) Преустановява се провеждането на тиймбилдинг и други организирани групови мероприятия с такъв характер в трудови колективи.

4. (отм. със Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г.) Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер.

5. (отм. със Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г.) Преустановяват се груповите посещения в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство.

6. (отм. със Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г.) Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия за възрастни в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи.

7. (отм. със Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г.) Провеждането на присъствени групови занятия за деца в езикови центрове, образователни центрове, центрове за подкрепа на личностно развитие и други обучителни центрове и школи се допуска при осигуряване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция. Ограниченията не се прилагат за центровете за специална образователна подкрепа.

8. (отм. със Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г.) Преустановяват се посещенията на библиотеки, музеи, галерии, кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито.

9. (отм. със Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г.) Преустановява се провеждането на колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели към лицензирани спортни федерации.

10. (отм. със Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г.)  Провеждането на спортни състезания се допуска без публика.

11. (отм. със Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г.) Преустановяват се посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове.

12. (отм. със Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г.) Преустановяват се посещенията в игралните зали, казината и заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, включително и тези към местата за настаняване.

13. (отм. със Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г.) Преустановяват се посещенията в търговските центрове тип МОЛ, магазините с нетна търговска площ над 300 кв м, базарите и изложенията на закрито. Изключение се допуска по отношение на магазините, които предлагат предимно хранителни стоки, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, доставчиците на пощенски и куриерски услуги, застрахователите, доставчиците на платежни услуги и офисите на телекомуникационните оператори, независимо дали са самостоятелни обекти или са разположени в търговски център тип МОЛ. Изключение се допуска и за лечебните заведения и ваксинационни пунктове, разположени на територията на търговските центрове.

14. (отм. със Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г.) Преустановява се провеждането на организирани екскурзии и групови посещения на туристически обекти в страната.

15. Преустановяват се свижданията в лечебни заведения, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий, както и свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

16. (отм. със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г., в сила от 06.12.2021 г.) Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция, ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по прекъсване на бременност, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

17. (изм. със Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г.) Присъствено обучение във висшите училища се провежда при следните условия:

а) въведено е обучение по график, при което не се допуска едновременно провеждане на практически или семинарни упражнения на повече от 50% от групите, както и смесване на групи;

б) създадена е организация за провеждане на лекции при 50% заетост на помещенията;

в) извършва се редовно проветряване на всеки час и дезинфекция на помещенията, хигиена на ръцете и носене на защитни маски за лице от студентите и преподавателите.”

18. (отм. със Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г., считано от 29.03.2022 г.) Преустановява се присъственият учебен процес за учениците от първи до дванадесети клас във всички общини с достигната 14-дневна заболяемост над 500 на 100 000 население.

19. (отм. със Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г., считано от 29.03.2022 г.) Преустановява се присъственият учебен процес на 50% от паралелките в училищата в общините с достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 население. Присъственото обучение се осъществява по график, утвърден от министъра на образованието и науката.

20. (отм. със Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г., считано от 29.03.2022 г.) Въведените противоепидемични мерки по т. 18 и 19 може да не се прилагат и учениците могат да провеждат присъствени учебни занятия, ако са изпълнени следните условия:

а) (изм. със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г., в сила от 06.12.2021 г.) създадена е организация за провеждане на място в училище на изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове веднъж седмично (в първия учебен ден за съответната седмица) на учениците от съответните класове (които провеждат присъствено обучение) и два пъти седмично на педагогическия и непедагогическия персонал, който участва в провеждане на присъственото обучение, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване;

б) в случай на несъгласие на родителите/настойниците/попечителите за провеждане на изследване за COVID-19, ученикът не се допуска до присъствено обучение и му се осигурява възможност за обучение от разстояние в електронна среда;

в) по изключение, индивидуални дейности (индивидуални часове, консултации, изпитвания за текуща оценка, изпити и др.) може да се провеждат без прилагане на изискването по буква „а“ за учениците, ако индивидуалните дейности се провеждат извън времето на присъствен учебен процес на паралелките.

21. (отм. със Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г., считано от 29.03.2022 г.) Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние по т. 18-20 се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

22. Всички ученици от пети до дванадесети клас, както и педагогическият и непедагогическият персонал в училищата носят защитна маска за лице по време на престоя и обучението им в училищата.

23. (отм. със Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г., считано от 29.03.2022 г.) Часовете по физическо възпитание и спорт се провеждат само на открито, с изключение на случаите, когато учебният процес се провежда при условията на т. 20.

24. (отм. със Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г., считано от 29.03.2022 г.) При провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна среда не се допуска смесване на ученици от различни паралелки, с изключение на случаите, когато учебният процес се провежда при условията на т. 20.

25. Учебните занятия в училищата и детските градини при присъствено обучение се осъществяват при спазване на Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и детските градини, утвърдени от министъра на образованието и науката и публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

26. (отм. със Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г.) Провеждането на събирания от частен характер (кръщенета, сватби и др.) се допуска с участието на не повече от 15 лица на закрито и 30 лица на открито.

27. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв м.

28. (изм. със Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г.) На всички пазари, тържища, базари и изложения се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв м и осигуряване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице. Коледните и новогодишни базари на открито се организират и провеждат след съгласуване със съответната регионална здравна инспекция, която предписва и конкретни противоепидемични мерки.

29. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.

30. Работодателите и органите по назначаване във всички администрации по смисъла на чл. 1 от Закона за администрацията организират работния процес на работниците/служителите, като:

а) установят работно време с променливи граници и начало на работния ден между 7.30 и 10.00 часа, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно;

б) разпоредят работа от разстояние на най-малко 50% от персонала, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно.

31. (отм. със Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г.) Работодателите в лечебните заведения за болнична помощ, комплексните онкологични центрове, диализните центрове, хосписите и домовете за възрастни хора организират работния процес, като допускат до работа само служители с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на тази заповед. Работодателят може да осигури провеждане на изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове на място. За проведеното изследване се съставя протокол, в който се вписват имената на служителя, резултатът от теста и датата на провеждането му. Протоколът се подписва от работодателя и изследваните лица. Резултатите са валидни до 48 часа от вземането на пробата.

32. (отм. със Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г.) Въведените противоепидемични мерки по т. 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 и 14 може да не се прилагат при условие, че 100% от персонала в съответния обект/лицата, заети с мероприятието са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с резултат от изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване.

32а. (отм. със Заповед № РД-01-125 от 09.03.2022 г.)

33. (отм. със Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г.) Въведената противоепидемична мярка по т. 17, може да не се прилага и да се провежда присъствен учебен процес във висше училище, ако са изпълнени следните условия:

а) 100% от служителите на висшето училище, които участват в присъственото обучение, са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с резултат от изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване и

б) създадена е необходимата организация за допускане на обучение в присъствена форма само на студенти, които:

аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или

бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.”;

34. (отм. със Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г.) Освен в случаите по т. 33 въведената противоепидемична мярка по т. 17 може да не се прилага и при изпълнение на следните условия:

а) въведено е обучение по график, при което не се допуска едновременно провеждане на практически или семинарни упражнения на повече от 50% от групите, както и смесване на групи;

б) създадена е организация за провеждане на лекции при 50% заетост на помещенията;

в) извършва се редовно проветряване на всеки час и дезинфекция на помещенията, хигиена на ръцете и носене на защитни маски за лице от студентите и преподавателите.

II. (отм. със Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г.) По смисъла на тази заповед:

1. Валиден документ за ваксинация е:

а) Цифров COVID сертификат на ЕС за незавършен ваксинационен курс с двудозова ваксина съгласно Приложение № 3 към т. 1, буква „в“ от Заповед № РД-01-389 от 31.05.2021 г. на министъра на здравеопазването. За целите на тази заповед сертификатът може да се използва от 15-тия до 30-тия ден от датата на поставяне на първата доза ваксина;

б) Цифров COVID сертификат на ЕС за завършен ваксинационен курс при еднодозови и при двудозови ваксини съгласно Приложение № 3 към т. 1, букви „а“ и „б“ от Заповед № РД-01-389 от 31.05.2021 г. на министъра на здравеопазването. За целите на тази заповед сертификатът може да се използва от датата на поставяне на втората доза за двудозовите ваксини и от 15-тия ден от датата на поставяне на еднодозова ваксина;

в) Цифров COVID сертификат на ЕС за незавършен и завършен ваксинационен курс при еднодозови и при двудозови ваксини, издаден от друга държава-членка на ЕС. За целите на тази заповед цифровият COVID сертификат на ЕС за ваксинация може да се използва в съответните срокове по букви „а“ и „б“;

г) Аналогичен на Цифров COVID сертификат на ЕС документ за незавършен или за завършен ваксинационен курс - документ, издаден от компетентен орган в друга държава, удостоверяващ, че даденото лице е получило съответната доза ваксина. Документът трябва да съдържа имената на лицето, дата на раждане, дата на която е поставена съответната доза ваксина срещу COVID-19, пореден номер на дозата, както и общия брой дози при ваксини, които се поставят двукратно, търговско наименование на поставената ваксина срещу COVID-19, наименование на производителя/притежателя на разрешението за употреба, държавата, в която е издаден и наименованието на издаващия компетентен орган. За целите на тази заповед аналогичният документ за ваксинация може да се използва в съответните срокове по букви „а“ и „б“.

2. (изм със Заповед № РД-01-110 от 25.02.2022 г.) Валиден документ за преболедуване е:

а) Цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване съгласно Заповед № РД-01- 108 от 25.02.2022 г. на министъра на здравеопазването, с валидност от 11-тия до 180-тия ден от датата на първия положителен резултат от PCR изследване или бърз антигенен тест за COVID-19. По силата и за целите на тази заповед, сертификатът може да се използва от 11- тия до 365-тия ден от датата на първия положителен резултат от PCR изследване или бърз антигенен тест за COVID-19;

б) Цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване, издаден в друга държава на ЕС, с валидност не по-рано от 11-тия до 180-тия ден от датата на първия положителен резултат от PCR изследване или бърз антигенен тест за COVID-19. По силата и за целите на тази заповед, сертификатът може да се използва до 365-тия ден от датата на първия положителен резултат от PCR изследване или бърз антигенен тест за COVID-19;

в) Удостоверение за преболедуване на COVID-19, доказано чрез бърз антигенен тест, създадено в Националната информационна система за борба с COVID-19 за лицата, които са регистрирани в нея като потвърдени случаи на COVID-19, доказани с бърз антигенен тест до 25.02.2022 г. Удостоверението е с валидност от 11-тия до 365-тия ден от датата на първия положителен резултат от проведен бърз антигенен тест;

г) Аналогичен на Цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване документ - документ за преболедуване, доказано с PCR изследване или с бърз антигенен тест, издаден от компетентен орган в друга държава и удостоверяващ, че лицето е преболедувало COVID-19. Документът трябва да съдържа имената на лицето, дата на раждане, дата на първия положителен резултат от PCR изследване или от бърз антигенен тест и положителен резултат (Positive), данни за лечебното заведение, извършило изследването (наименование, адрес или други данни за контакт) или за органа, издаващ документа и държавата, в която е направено изследването. За целите на тази заповед аналогичният документ може да се използва от 11-тия до 365-тия ден от датата на първия положителен резултат от проведено PCR изследване или бърз антигенен тест.

3. Валиден документ за изследване е:

а) Цифров COVID сертификат на ЕС за изследване съгласно Заповед № РД-01-548 от 30.06.2021 г. на министъра на здравеопазването, валиден до 48 часа от проведено изследване с бърз антигенен тест или до 72 часа от проведено PCR изследване;

б) Цифров COVID сертификат на ЕС за изследване, издаден в друга държава на ЕС, валиден до 48 часа от проведено изследване с бърз антигенен тест или до 72 часа от проведено PCR изследване;

в) Аналогичен на Цифров COVID сертификат на ЕС за изследване документ - документ за изследване с PCR или с бърз антигенен тест, издаден от компетентен орган в друга държава и удостоверяващ, че лицето е с отрицателен резултат от проведеното изследване за COVID-19. Документът трябва да съдържа имената на лицето, дата на раждане, вид на изследването, изписан на латиница метод (PCR или RAT) и отрицателен резултат (Negative), дата и час на вземане на проба за изследване, търговско наименование и производител на теста (задължително за бързите антигенни тестове), наименование на лабораторията/лечебното заведение, извършило изследването. Срокът на валидност на аналогичния документ е до 48 часа от проведено изследване с бърз антигенен тест или до 72 часа от проведено PCR изследване;

г) Удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, доказано чрез лабораторен тест за количествено изследване на Anti-SARS-CoV2 IgG със стойности повече от 150 BAU/ml. Изследването се извършва с лабораторни диагностични тестове (ин витро медицински изделия - IVD), които имат “СЕ“ маркировка и са включени в базата данни на Съвместния изследователски център към Европейската комисия към 03.11.2021 г. Тестовете трябва да са с най-малко 97% специфичност и най-малко 92% чувствителност. Удостоверението се създава в Националната информационна система за борба с COVID-19 само за лица с лабораторни резултати, отговарящи на посочените и е достъпно в електронен формат на интернет страницата на Националната здравна информационна система - https://his.bg. Удостоверението е с валидност до 90 дни от датата на лабораторния тест и се издава за изследвания, направени след 11.11.2021 г.

4. За целите на т. I, 31 валиден документ за изследване е и медицински документ, удостоверяващ отрицателен резултат от проведено изследване, валиден до 48 часа от проведено изследване с бърз антигенен тест или до 72 часа от проведено PCR изследване. Документът трябва да съдържа трите имена на лицето, вид на изследването и отрицателен резултат, дата и час на вземане на проба за изследване, търговско наименование и производител на теста (задължително за бързите антигенни тестове), наименование на лабораторията/лечебното заведение, извършило изследването.

III. (изм. със Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г.) Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-968 от 26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

IV. Министърът на земеделието, храните и горите да възложи на Българска агенция по безопасност на храните извършването на проверки за спазване на въведените противоепидемични мерки в заведенията за хранене и развлечения, контролирани от агенцията.

V. Министърът на труда и социалната политика да възложи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ извършването на проверки на работодатели за спазване на изискванията на настоящата заповед и на Заповед № РД-01-968 от 26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

VI. Областните управители и органите на местно самоуправление и местна администрация, в рамките на функционалната си компетентност, да създадат необходимата организация за контрол по спазване на въведените противоепидемични мерки.

VII. (отм. със Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г.) Контролът по изпълнение на въведените с тази заповед противоепидемични мерки се извършват от инспектори/служители с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на тази заповед.

VIII. При констатиране на тежки нарушения на въведените с тази заповед противоепидемични мерки контролните органи изпращат незабавно сигнал до прокуратурата за извършване на проверка за наличие на престъпление по чл. 355 от Наказателния кодекс.

IX. Министрите съгласно функционалната си компетентност дават указания за прилагането на въведените с тази заповед мерки в контролираните от тях сфери и създават организация за изпълнението им. Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство.

X. Кметовете на общини могат да издават заповеди за прилагането на въведените мерки в рамките на техните правомощия. Заповедите се публикуват на интернет страницата на съответната община.

XI. Указания по прилагането на заповедта по отношение на вида на обекта/дейността и приложимите мерки, когато това е необходимо, се дават от съответната регионална здравна инспекция.

XII. Заповед № РД-01-890 от 3.11.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-915 от 9.11.2021 г., попр. със Заповед № РД-01-919 от 10.11.2021 г. се отменя.

XIII. (изм. със Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г.) Заповедта влиза в сила от 21.03.2022 г.

XIV. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Министерството на здравеопазването пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ

Министър на здравеопазването

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.