З А П О В Е Д

№ РД-01-977 от 26.11.2021 г. изм. със Заповед № РД-01-1036 от 17.12.2021 г. и Заповед № РД-01-4 от 05.01.2022 г.

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 5 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2021 година относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19 и Решение № 826 на Министерския съвет от 25 ноември 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 23 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г., Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. и Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки относно влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на Република България, считано от 1.12.2021 г. до 31.03.2022 г., съобразно оценка на разпространението на COVID–19 в съответната държава по критерии и поставяне на държавите в цветови зони, както следва:

1. Критерии за оценка на разпространението на COVID–19 в съответната държава:

1.1. 14-дневна заболяемост - общият брой на новорегистрираните случаи на COVID-19 през последните 14 дни на 100 000 население в съответната държава;

1.2. седмична положителност на проведените лабораторни изследвания – относителен дял в % на положителните проби в държавата спрямо всички направени PCR изследвания и бързи антигенни тестове за инфекция със SARS-CoV-2 през последната седмица (последните 7 дни);

1.3. ниво на изследване в държавата – брой направени изследвания за инфекция със  SARS-CoV-2 на 100 000 души от населението през последната седмица (последните 7 дни);

1.4. идентифициране на вариант на SARS-CoV-2, определен като вариант, будещ „безпокойство“;

1.5. липса на достатъчно информация, на периодично актуализиране на информацията или на достоверен източник на информация за дадена държава.

2. Цветови зони:

2.1. Зелена зона:

2.1.1. ако към момента на оценка 14-дневната заболяемост на 100 000 население е по-ниска от 75 на 100 000 население; или

2.1.2. ако към момента на оценка 14-дневната заболяемост на 100 000 население е между 75 и 200 на 100 000 население и седмичната положителност на проведените лабораторни изследвания е по-ниска от 4 %.

2.2. Оранжева зона:

2.2.1. ако към момента на оценка 14-дневната заболяемост на 100 000 население е между 75 и 200 на 100 000 население и седмичната положителност на проведените лабораторни изследвания е по-висока или равна на 4 %; или

2.2.2. ако към момента на оценка 14-дневната заболяемост на 100 000 население е между 200 и 500 на 100 000 население.

2.3. Червена зона:

2.3.1. ако към момента на оценка 14-дневната заболяемост на 100 000 население е по-висока или равна на 500 на 100 000 население; или

2.3.2. липса на достатъчно информация, на периодично актуализиране на информацията или на достоверен източник на информация за съответната държава, или ако нивото на изследване е по-ниско от 300 проби на 100 000 население; или

2.3.3. ако в съответната държава се разпространява вариант на SARS-CoV-2, будещ „безпокойство“, вземайки под внимание обемите на секвениране и равнището им на предаване.

2.4. При налична информация за установена значителна негативна промяна в епидемичната ситуация в съответната държава от зелена или оранжева зона или в отделни нейни територии, преди официалната промяна на цветовата зона на държавата по отношение на пристигащите от нея в Република България лица могат да бъдат прилагани специфични противоепидемични мерки, обявени в Приложение № 1.

3. (Изм. със Заповед № РД-01-4 от 05.01.2022 г.) Списъкът на държавите и задморските територии по цветови зони, държавите, за които е установена значителна негативна промяна в епидемичната ситуация по т. 2.4., както и държавите, с които Република България е постигнала споразумение на реципрочна основа за свободно преминаване на техни граждани и лица със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване и членове на техните семейства, при пристигане от другата държава се съдържа в Приложение № 1. 

3.1. Списъкът по т. 3 се определя на базата на информацията, публикувана от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) – за държавите членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕС и ЕИП), от Световната здравна организация и Центъра за контрол на заболяванията – Атланта, САЩ – за всички държави и разпространението на варианти на „безпокойство“.

3.2. Всички държави, извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, които не попадат в червена зона, съгласно информацията по т. 3.1., се считат за държави от оранжева зона.

3.3. Списъкът по т. 3 се преглежда периодично и при необходимост се обновява на всеки 14 дни, а при влошаване на епидемичната ситуация в съответна държава може да се обновява и по-често.

3.4. Информацията по т. 3 се наблюдава и подготвя от Националния център по заразни и паразитни болести.

4. Временни противоепидемични мерки за пристигащи лица, съобразно цветовите зони:

4.1. Зелена зона – лицата се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС.

4.1.1. Лицата, които не представят документ по т. 4.1 се поставят под карантина за 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

4.1.2. Поставеното под карантина лице по т. 4.1.1. може да направи изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 или бърз антигенен тест от посочените в Приложение № 2 не по-рано от 72 часа от пристигането си в страната. В случай на отрицателен резултат от проведеното изследване, карантината на лицето се счита за преустановена от деня, следващ регистрирането на резултата в Националната информационна система за борба с COVID-19.

4.2. Оранжева зона – лицата се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС.

4.2.1. Лицата, които не представят документ по т. 4.2 се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

4.2.2. Поставеното под карантина лице по т. 4.2.1. може да направи изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 или бърз антигенен тест от посочените в Приложение № 2 не по-рано от 72 часа от пристигането си в страната. В случай на отрицателен резултат от проведеното изследване, карантината на лицето се счита за преустановена от деня, следващ регистрирането на резултата в Националната информационна система за борба с COVID-19.

4.3. Червена зона – на територията на страната се допускат само лица, които са:

4.3.1. български граждани и лица със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членове на техните семейства;

4.3.2. (Изм. със Заповед № РД-01-4 от 05.01.2022 г.) граждани на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария и на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и членовете на техните семейства, които пристигат от държава-членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, от Конфедерация Швейцария и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия;

4.3.3. медицински специалисти, медицински научни работници, социални работници и техните ръководители, когато целта на пътуването е свързана с упражняваната от тях професия;

4.3.4. работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката ѝ;

4.3.5. официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, членове на административно-техническия персонал на задгранични представителства, служители на международни организации, военнослужещи, служители на службите за сигурност и обществения ред и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения, както и членовете на техните семейства;

4.3.6. лица, пътуващи по хуманитарни причини по смисъла на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България;

4.3.7. сезонни земеделски работници и работници в областта на туризма;

4.3.8. чужди граждани, за получаване на указ по Закона за българското гражданство за придобито българско гражданство, удостоверено с писмо на Министерство на правосъдието;

4.3.9. чужди граждани, приети за обучение във висши училища на територията на страната, удостоверено с документ от съответното висше училище, извън случаите по т. 5.10, както и чуждестранни студенти, извън посочените в т. 5.6., притежаващи виза тип „Д” за дългосрочно пребиваване с цел обучение;

4.3.10. лица, извън посочените в т. 4.3.1 – 4.3.9., получили одобрение от министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър, направено въз основа на мотивирано писмено предложение на министър, когато това се налага от особено важни конкретни причини. За тези лица могат да се определят конкретни противоепидемични мерки, посочени в одобрението.

4.4. (Изм. със Заповед № РД-01-4 от 05.01.2022 г.) Лицата по т. 4.3. се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или на аналогичен на тях документ, едновременно с отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС или аналогичен на него документ.“

4.5. (Изм. със Заповед № РД-01-4 от 05.01.2022 г.) Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членове на техните семейства, които не представят нито един от документите по т. 4.4 се допускат на територията на страната и се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.“

4.5.1. (Нова със Заповед № РД-01-4 от 05.01.2022 г.) Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, които представят при влизането си в страната само един от документите, посочени в т. 4.4. (за ваксинация или за преболедуване или за отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19) се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор. Поставеното под карантина лице може да направи изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 не по-рано от 72 часа от пристигането си в страната. В случай на отрицателен резултат от проведеното изследване, карантината на лицето се счита за преустановена от деня, следващ регистрирането на резултата в Националната информационна система за борба с COVID-19.“.

4.6. На територията на страната не се допускат лица, пристигащи от следните държави от червената зона: Република Мозамбик, Република Боствана, Република Южна Африка, Лесото, Есватини, Република Намибия и Република Зимбабве, с изключение на лицата, които са български граждани и на лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства.

4.7. Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от държавите по т. 4.6. се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

4.8. Лицата по т. 4.7. задължително предоставят по електронна поща на регионалната здравна инспекция, която ги е поставила под карантина, документ с резултат от проведено от 10-тия до 12-тия ден от влизането на територията на страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19.

5. На територията на страната се допускат, без да е необходимо да представят документи за COVID-19, лица, пристигащи от държави извън тези по т. 4.6., които са:

5.1. водачи и стюарди на автобуси, извършващи международен превоз на пътници;

5.2. водачи на товарни автомобили, които извършват или приключват международен превоз на товари и стоки при влизане на територията на Република България;

5.3. членове на екипажите на плавателни съдове и лицата, ангажирани с поддръжката на плавателните съдове, които при влизането си на територията на Република България изпълняват служебните си задължения;

5.4. членове на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полети от и до летища за обществено ползване на територията на Република България и лицата, ангажирани с техническо обслужване на въздухоплавателни средства;

5.5. погранични работници (лица, които живеят в Република България и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до държава-членка на Европейския съюз, Република Турция, Република Сърбия или Република Северна Македония, с цел упражняване на дейност като наето или като самостоятелно заето лице, както и лица, които живеят в посочените държави и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до Република България с цел упражняване на дейност като наето или като самостоятелно заето лице);

5.6. ученици, студенти и докторанти, които живеят в Република Гърция, Република Турция, Република Сърбия, Република Северна Македония и Румъния и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до Република България с цел обучение, както и ученици, студенти и докторанти, които живеят в Република България и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до Република Гърция, Република Турция, Република Сърбия, Република Северна Македония и Румъния с цел обучение; 

5.7. лица, които преминават транзитно през територията на Република България, в случаите, когато може да се гарантира незабавното напускане на територията на Република България;

5.8. деца до навършване на 12-годишна възраст, независимо от зоната, в която попада държавата от която пристигат;

5.9. лица, пристигащи от държави, с които Република България е постигнала споразумение на реципрочна основа за свободно преминаване на техни граждани и лица със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване и членове на техните семейства, при пристигане от другата държава;

5.10. граждани на Република Гърция, Румъния, Република Турция, Република Сърбия и Република Северна Македония, които са приети за обучение във висши училища на територията на страната, удостоверено с документ от съответното висше училище.

6. При не по-малко от 5 на сто от пристигащите лица по т. 4.2. и т. 4.3., както и на всички лица по т. 4.7., се провежда изследване за COVID-19 с бърз антигенен тест от органите на граничния здравен контрол.

7. Лица, извън посочените в т. 5.9, които пристигат от държава, с която Република България е постигнала споразумение на реципрочна основа за свободно преминаване се допускат по реда, посочен в т. 4, съобразно цветовата зона на държавата.

8. Лицата, с изключение на тези по т. 5, се допускат на територията на Република България само през следните гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП): ГКПП „Аерогара Бургас“; ГКПП „Аерогара Варна“; ГКПП „Аерогара Пловдив“; ГКПП „Аерогара София“ (Терминал 1 и Терминал 2); ГКПП „Пристанище Бургас“; ГКПП „Пристанище Варна“; ГКПП „Видин“; ГКПП „Връшка чука“; ГКПП „Дуранкулак“; ГКПП „Гюешево“; ГКПП „Златарево“; ГКПП „Илинден“; ГКПП „Калотина“; ГКПП „Капитан Андреево“; ГКПП „Капитан Петко войвода“; ГКПП „Кулата“; ГКПП „Лесово“; ГКПП „Маказа“; ГКПП „Малко Търново“; ГКПП „Олтоманци“; ГКПП „Оряхово“; ГКПП „Русе“; „ГКПП „Станке Лисичково“; ГКПП „Сомовит-Никопол“ и ГКПП „Стрезимировци“.

9. Агенция „Пътна инфраструктура“ определя място, на което трябва да престоят товарният автомобил и водачът до отпадане на съответната забрана в случаите, при които водачите на товарни автомобили, превозващи товари и стоки, предназначени за други държави, поради забрана от страна на държава, гранична на Република България, не могат да напуснат страната.

10. При установяване на пътник с COVID-19 на борда на въздухоплавателно средство, което е кацнало на територията на Република България, членовете на кабинния екипаж, обслужвал пътника с COVID-19, не се планират за следващ полет, като се поставят под карантина за срок от 10 дни с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или от оправомощен от него заместник-директор.

11. По смисъла на тази заповед:

11.1. „Държавата (територията), от която лицето пристига“ е държавата (територията) - начална точка на неговото отпътуване, независимо от престоя, свързан с транзитното му преминаване през други държави по време на придвижването му.

11.2. „Валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или аналогичен на него документ“ е документ за завършен ваксинационен курс срещу COVID-19. Документът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, дата на раждане, дата на която е поставена последната получена доза ваксина срещу COVID-19, пореден номер на дозата, както и общия брой дози при ваксини, които се поставят двукратно, търговско наименование на поставената ваксина срещу COVID-19, наименование на производителя/притежателя на разрешението за употреба, държавата, в която е издаден и наименованието на издаващия компетентен орган, а за сертификата на ЕС – и неговия уникален идентификатор.

11.2.1. За завършен ваксинационен курс се приема поставянето на съответен брой дози от дадена ваксина срещу COVID-19, посочени в Приложение № 3 и изтичането на 14-дневен период, считано от датата на поставяне на последната доза. За завършен ваксинационен курс се счита и комбинираният прием на една доза ваксина Vaxzevria/ AZD1222 с една доза ваксина Comirnaty/ BNT162b2 (Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine).

11.3. „Валиден цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване“  е документ, който удостоверява, че лицето е преболедувало COVID-19 и който е валиден за периода от 11-тия до 180-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа. Сертификатът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, дата на раждане, дата на първия положителен резултат от NAAT изследване и положителен резултат (Positive), данни за органа, издаващ документа, държава, в която е направено изследването и неговия уникален идентификатор. „Изследване NAAT“ означава молекулярно изследване за амплификация на нуклеинови киселини, като например полимеразна верижна реакция с обратна транскриптаза (RT-PCR), циклично медиирана изотермична амплификация (LAMP) и техники с транскрипционно медиирана амплификация (TMA), използвани за откриване на наличието на рибонуклеинова киселина на SARS-CoV-2 (RNA).

11.3.1. Аналогичен на цифровия COVID сертификат на ЕС за преболедуване документ е документ, който удостоверява, че лицето е преболедувало COVID-19, и който е валиден за периода от 11-тия до 180-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа. Документът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, дата на раждане, дата на първия положителен резултат от PCR изследване или от бърз антигенен тест и положителен резултат (Positive), данни за лечебното заведение, извършило изследването (наименование, адрес или други данни за контакт) или за органа, издаващ документа и държавата, в която е направено изследването.

11.4. „Валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване“ или аналогичен на него документ е документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция или отрицателен резултат от проведен до 48 часа преди влизането в страната бърз антигенен тест, считано от датата на пробонабиране, вписана в документа. Документът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, дата на раждане, вид на изследването, изписан на латиница метод (PCR или RAT) и отрицателен резултат (Negative), дата и час на вземане на проба за изследване, търговско наименование и производител на теста (задължително за бързите антигенни тестове), наименование на лабораторията/лечебното заведение, извършило изследването, държава, в която е направено изследването и орган, издал сертификата/документа, а за сертификата на ЕС – и неговия уникален идентификатор.

12. За равностойни на цифровия COVID сертификат на ЕС се приемат и установените за еквивалентни от Европейската комисия с акт за изпълнение сертификати за COVID-19, издадени от трета държава в съответствие със стандарти и технологични системи, които са оперативно съвместими с рамката за доверие за Цифровия COVID сертификат на ЕС. Списъкът на държавите, чиито сертификати за ваксинация, изследване и преболедуване на COVID-19 се считат за равностойни на цифровия COVID сертификат на ЕС е посочен в Приложение № 4.

II. Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-767 от 10.09.2021 г., Заповед № РД-01-794 от 24.09.2021 г., Заповед № РД-01-820 от 8.10.2021 г., Заповед № РД-01-874 от 26.10.2021 г. и Заповед № РД-01-954 от 19.11.2021 г. се отменя.

III. Заповедта влиза в сила от 1.12.2021 г., с изключение на т. 4.6. - 4.8., които влизат в сила от 28.11.2021 г.  

IV. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Министър на здравеопазването

 

Приложение № 1 към т. I, 3 (Изм. със Заповед № РД-01-1036 от 17.12.2021 г. и Заповед № РД-01-4 от 05.01.2022 г.)

Списък на държавите по цветови зони, държавите, за които е налице информация за установена значителна негативна промяна в епидемичната ситуация и на държави с преминаване на реципрочна основа

Зелена зона:

Държавата град Ватикан, Република Румъния.

Оранжева зона:

Всички държави извън зелена и червена зона.

Червена зона:

Република Южна Африка, Лесото, Република Ботсвана, Есватини, Република Зимбабве, Република Мозамбик, Обединена република Танзания, Република Намибия, Република Замбия, Туркменистан, Република Таджикистан, Афганистан, Киргизка република, Корейската народно-демократична република, Грузия, Йордания, Република Сейшели, Република Аржентина, Република Чили, Източна република Уругвай, Федеративна република Бразилия, Република Парагвай, Многонационална държава Боливия, Република Суринам, Република Панама, Република Коста Рика, Република Гватемала, Белиз, Република Ел Салвадор, Република Куба, Доминиканска Република, Федерация Сейнт Китс и Нейвис, Република Тринидад и Тобаго, Барбадос, Британски Вирджински острови, острови Аруба, Кюрасао, Бахамски острови, Кайманови острови, Синт Еустациус, Саба, Търкс и Кайкос, Бермуда, Кабо Верде, Съединени американски щати, Канада, Австралия, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, остров Ман, Гибралтар, Кралство Дания, Фарьорски острови, Исландия, Ирландия, Република Литва, Република Латвия, Република Естония, Република Финландия, Кралство Норвегия, Кралство Швеция, Кралство Нидерландия, Кралство Белгия, Федерална република Германия, Княжество Лихтенщайн, Конфедерация Швейцария, Италия, Република Сан Марино, Княжество Монако, Франция, Кралство Испания, Княжество Андора, Република Португалия, Словения, Хърватия, Словашка република, Чешка република, Република Полша, Черна гора, Република Малта, Република Кипър, Република Гърция.“

Приложение № 2 към т. I, 4.1.2 (Изм. със  Заповед № РД-01-4 от 05.01.2022 г.)

Наименование на теста

Производител

COVID-VIRO® Rapid antigen test COVID-19

AAZ-LMB

Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test 

Abbott Rapid Diagnostics

Cora Gentest-19

ABIOTEQ

Accu-Tell SARS-CoV-2 Ag Cassette

AccuBioTech Co.,Ltd

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd

Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test 

ACON Laboratories, Inc.

AESKU.RAPID SARS-CoV-2

AESKU.DIAGNOSTICS GmbH & Co, KG

TestNOW® - COVID-19 Antigen Test

Affimedix Inc.

AMP Rapid Test SARSCoV-2 Ag

AMEDA Labordiagnostik GmbH

Rapid COVID-19 Antigen-Test (colloidal Gold)

Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd

COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

Anhui Deep Blue Medical Technology Co., Ltd

COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) – Nasal swab

Anhui Deep Blue Medical Technology Co., Ltd

New Coronavirus (COVID-19) Antigen Rapid Test

Anhui Formaster Biosci Co., Ltd

mariPOC SARS-CoV-2

ArcDia International Ltd

mariPOC Respi+

ArcDia International Oy Ltd

mariPOC Quick Flu+

ArcDia International Oy Ltd

Artron COVID-19 Antigen Test

Artron Laboratories Inc.

Asan Easy Test COVID-19 Ag

Asan Pharmaceutical Co., Ltd

ECOTEST COVID-19 Antigen Rapid Test Device

Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd.

Ksmart® SARS-COV2 Antigen Rapid Test

Avalun

COVID-19 Antigen Rapid Test

AXIOM Gesellschaft für Diagnostica und

Biochemica mbH

BD Veritor™ System for Rapid Detection of SARS-CoV-2

Becton Dickinson

BD Kit for Rapid Detection of SARS-CoV-2

Becton Dickinson

Novel Coronavirus 2019nCoV Antigen Test (Colloidal Gold)

Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd

COVID19 Antigen Rapid Test Kit

Beijing Kewei Clinical Diagnostic Reagent Inc

Novel Coronavirus (SARSCoV-2) Antigen Rapid Test Kit

Beijing Jinwofu Bioengineering Technology Co.,Ltd.

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd

COVID-19 Antigen Rapid Test

Beijing O&D Biotech Co., Ltd

Wantai SARS-CoV-2 Ag Rapid Test (colloidal gold)

Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd

CoviGnost AG Test Device 1x20

BioGnost Ltd

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Fluorescence Immunochromatography)

BIOHIT HealthCcare (Hefei) Co., Ltd.

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold Method)

BIOHIT HealthCcare (Hefei) Co., Ltd.

SARS-CoV-2 Ag Rapid Test

BioMaxima SA

Biomerica COVID-19 Antigen Rapid Test

(nasopharyngeal swab)

Biomerica Inc.

NowCheck COVID-19 Ag Test

BIONOTE

CORONAVIRUS AG RAPID TEST CASSETTE

BIO-RAD

BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS

BIOSYNEX S.A.

BIOSYNEX COVID-19 Ag+ BSS

BIOSYNEX SA

SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (colloidal gold method)

BIOTEKE CORPORATION (WUXI) CO., LTD

biotical SARS-CoV-2 Ag Card

Biotical Health S.L.U.BIOTICAL HEALTH S.L.U

AFIAS COVID-19 Ag

Boditech Med Inc

Rapid Response COVID-19 Antigen Rapid Test 

BTNX Inc

CerTest SARS-CoV-2 Card test

CerTest Biotec

CHECK UP SARS-COV-2 NASAL ANTIGEN RAPID TEST

Cesna Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Laboratuvar Sist.İnş.Müh.Dan.San.Tic.Ltd.Şti

CHECK UP SARS-COV-2 NASOPHARYNGEAL RAPID ANTIGEN TEST

Cesna Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Laboratuvar Sist.İnş.Müh.Dan.San.Tic.Ltd.Şti

CHIL COVID-19 Antigen Rapid Test (Nasopharyngeal / Oropharyngeal SwabCasette)

Chil Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

2019-nCoV Antigen Test Kit

Chongqing M&D Biotechnology Co. Ltd

Coretests COVID-19 Ag Test

Core Technology Co., Ltd

OnSite COVID-19 Ag Rapid Test

CTK Biotech, Inc

Test Rapid Covid-19 Antigen (tampon nazofaringian)

DDS DIAGNOSTIC

COVID-19 Antigen Detection Kit

DNA Diagnostic

Dräger Antigen Test SARS-CoV-2

Dräger Safety AG & Co. KGaA

Dynamiker SARS-CoV-2 Ag Rapid Test

Dynamiker Biotechnolgy(Tianjin) Co., Ltd.

Edinburgh Genetics ActivXpress+ COVID-19

Antigen Complete Testing Kit

Edinburgh Genetics Limited

EBS SARS-CoV-2 Ag Rapid Test

Eurobio Scientific

ESPLINE SARS-CoV-2

Fujirebio 

GA CoV-2 Antigen Rapid Test

GA Generic Assays GmbH

Virusee® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold)

Genobio Pharmaceutical Co., Ltd.

SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

Genrui Biotech Inc

GenSure COVID-19 Antigen Rapid Test Kit

GenSure Biotech Inc

 SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold)

Getein Biotech, Inc

 One Step Test for SARSCoV-2 Antigen (Colloidal Gold)

Getein Biotech, Inc.

Novel Coronavirus (2019- nCoV) Antigen Test Kit (Colloidal gold immunochromatography)

Glallergen CO., LTD

SARS-CoV-2 Antigen Kit (Colloidal Gold) 

Goldsite Diagnostic Inc.

GENEDIA W COVID-19 Ag

Green Cross Medical Science Corp.

2019-nCoV Antigen Test Kit (colloidal gold method)

Guangdong Hecin Scientific, Inc.

COVID-2019-nCoV Ag Rapid TestDetection

Kit (ImmunoChromatography)

Guangdong Longsee Biomedical Co., Ltd.

COVID-19 Ag Test Kit 

Guangdong Wesail Biotech Co. Ltd

Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (Lateral Flow Method)

Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd

COVID-19 Antigen Rapid Test Device (Colloidal Gold)

Hangzhou  Lysun Biotechnology Co. Ltd

COVID-19 Antigen Rapid Test  

Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd

COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette(Nasal Swab)

Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd

COVID-19 Antigen Rapid Test Casette

Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd

Covid-19 Antigen Rapid Test Kit

Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd.

COVID-19/Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test

Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd.

Immunobio SARS-CoV-2

Antigen ANTERIOR NASAL Rapid Test Kit (minimal invasive)

Hangzhou Immuno Biotech Co., Ltd

SARS-CoV2 Antigen Rapid Test

Hangzhou Immuno Biotech Co., Ltd

Redtest Professional SarsCoV-2 Antigen Rapid Test (Covid-19 Ag)

Sigmed Sp. z o.o.

COVID-19 Antigen Test Cassette

Hangzhou DIAN Biotechnology Co., Ltd.

LYHER Novel Coronavirus (COVID-19) Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

Hangzhou Laihe Biotech Co.

COVID-19 Antigen Rapid Test Device (Colloidal Gold)

Hangzhou Lysun Biotechnology Co. Ltd

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette

Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co.Ltd

Covid-19 Antigen Test Cassette

Hangzhou Testsea Biotechnology Co., Ltd.

Coronavirus Ag Rapid Test Cassette 

Healgen Scientific

CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test

Siemens Healthineers

Corona Virus (COVID-19) Antigen Rapid Test (Colloidal Gold)

Hoyotek Biomedical Co.,Ltd.

SARS-CoV-2 Antigen Test Kit

Hubei Jinjian Biology Co., Ltd

Humasis COVID-19 Ag Test

Humasis

Innova SARS-CoV-2 Antigen Rapid Qualitative Test

Innova Medical Group.Inc

Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Cassette (Nasal swab)

Innovation Biotech(Beijing) Co.Ltd

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test (nasopharyngeal specimen)

InTec PRODUCTS, INC.

Novel Corona Virus (SARSCoV-2) Ag Rapid Test Kit

Jiangsu Bioperfectus Technologies Co., Ltd.

COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette (Colloidal Gold)

Jiangsu Diagnostics Biotechnology Co., Ltd

SARS-CoV-2 antigen Test Kit (LFIA)

Jiangsu Medomics medical technology Co.,Ltd.

SARS-CoV-2 Antigen Test Cassette

Jiangsu Mole Bioscience CO., LTD.

COVID-19 Ag Rapid Test Device

Jiangsu Well Biotech Co., Ltd.

COVID-19 Rapid Antigen Test (Colloidal Gold)

Joinstar Biomedical Technology Co. Ltd

Covid-19 Antigen Schnelltest (Colloidales Gold)

IEDAU INTERNATIONAL GMBH

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold immunochromatography)

JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd.

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

Labnovation Technologies Inc.

COVID-19 Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

LINKCARE (NANTONG DIAGNOS BIO)

PocRoc® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

(Colloidal Gold)

Lumigenex (Suzhou) Co., Ltd

QuickProfile™ COVID-19 Antigen Test

LumiQuick Diagnostics Inc.

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test 

LumiraDX

MEDsan  SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

MEDsan GmbH

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette

Merlin Biomedical (Xiamen) Co., Ltd.

MEXACARE COVID-19 Antigen Rapid Test

MEXACARE GmbH

mö-screen Corona Antigen Test

möLab

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card

MP Biomedicals

NADAL COVID -19 Ag +Influenza A/B Test

Nal von minden GmbH

NADAL COVID -19 Ag Test

Nal von minden GmbH

Novel Coronavirus (2019- nCoV) Antigen Testing Kit (Colloidal Gold)

Nanjing Norman Biological Technology Co., Ltd.

FREND COVID-19 Ag

NanoEntek

NanoRepro SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

NanoRepro AG

MARESKIT COVID-19 ANTIGEN RAPID TEST KIT

NESAPOR EUROPA SL

COVID-19 Antigen Detection Kit

New Gene (Hangzhou) Bioengineering Co., Ltd.

Ninonasal

NG Biotech

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

Novatech

CAT

Oncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. A.S.

GeneFinder COVID-19 Ag Plus Rapid Test

OSANG Healthcare Co., Ltd.

PCL COVID19 Ag Rapid FIA

PCL Inc.

PCL COVID19 Ag Gold

PCL Inc.

SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold Immunochromatographic Assay)

PerGrande Bio Tech Development Co., Ltd.

Exdia COVI-19 Ag

Precision Biosensor Inc.

Rapid Test Ag 2019-nCov

Prognosis Biotech

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

(Immunochromatography)

Qingdao Hightop Biotech Co. Ltd

SARS-CoV-2/Flu A+B/RSV Antigen Rapid Test

Qingdao Hightop Biotech Co. Ltd

Sofia SARS Antigen FIA

Quidel Corporation

LIAISON® Quick Detect Covid Ag Assay

Rapid Pathogen Screening, Inc

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

Roche (SD BIOSENSOR)

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal

Roche (SD BIOSENSOR)

COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Swab)

Safecare Biotech (Hangzhou) Co. Ltd

Multi-Respiratory Virus Antigen Test Kit (Swab)

(Influenza A+B/COVID-19)

Safecare Biotech (Hangzhou) Co. Ltd 

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test (Colloidal Gold Method)

Sansure Biotech Inc

ScheBo SARS CoV-2 Quick Antigen

ScheBo Biotech AG

STANDARD Q COVID-19 Ag Test Nasal

SD Biosensor Inc

STANDARD F COVID-19 Ag FIA

SD BIOSENSOR Inc.

STANDARD Q COVID-19 Ag Test

SD BIOSENSOR Inc.

V-Chek SARS-CoV-2 Ag Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

SGA Medikal

V-Chek SARS-CoV-2 Rapid Ag Test (colloidal gold)

SGA Medikal

SARS-CoV-2 Antigen Test Kit 

Shenzen Ultra-Diagnostics Biotec Co., Ltd

SARS-CoV-2-Antigen Rapid Detection Kit

Shenzhen CAS Envision Medical Technology Co., Ltd

SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd

SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

Shenzhen Huian Biosci Technology Co., Ltd

SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (GICA)

Shenzhen Kisshealth Biotechnology Co., Ltd

Green Spring SARS-CoV-2 Antigen-Rapid test-Set

Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co., Ltd.

SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold Chromatographic Immunoassay)

Shenzhen Microprofit Biotech Co., Ltd

SARS-CoV-2 Spike Protein Test Kit (Colloidal Gold Chromatographic Immunoassay)

Shenzhen Microprofit Biotech Co., Ltd

SARS-CoV-2 Spike Protein Test Kit (Fluorescence Immunoassay)

Shenzhen Microprofit Biotech Co., Ltd

SARS-CoV-2 Ag Diagnostic Test Kit (Immuno-fluorescence)

Shenzhen Reagent Technology Co.,Ltd.

SARS-CoV-2 Ag Diagnostic Test Kit (Colloidal Gold)

Shenzhen Watmind Medical Co., Ltd

SARS-CoV-2 Ag Diagnostic Test Kit (Immunofluorescence)

Shenzhen Watmind Medical Co., Ltd

GLINE-2019-nCoV Ag

Shenzhen YHLO Biotech Co., Ltd.

Zhenrui ®COVID-19 Antigen Test Cassette

Shenzhen Zhenrui Biotech Co., Ltd

SGTi-flex COVID-19 Ag

Sugentech, Inc.

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Cassette

SureScreen Diagnostics

TODA CORONADIAG Ag

TODA PHARMA

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

Triplex International Biosciences Co., Ltd

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

Triplex International Biosciences Co., Ltd, China

INFO Covid-19 Ag Test

TÜRKLAB TIBBİ MALZEMELER SAN. ve TİC. A.Ş.

Rapid For SARS-CoV-2 Rapid Ag Test

Vitrosens Biotechnology Co., Ltd

Verino Pro SARS CoV 2 Ag Rapid Test

VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.

COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen-Test Kit 

Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co., Ltd.

SARS-CoV-2 Antigen Assay Kit

(Immunochromatography)

Wuhan Life Origin Biotech Joint Stock Co.,    Ltd.       

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

Wuhan UNscience Biotechnology Co., Ltd.

SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Lateral Flow Assay)

Wuxi Biohermes Bio & Medical Technology Co., Ltd.

COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)  

Xiamen AmonMed Biotechnology Co., Ltd

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card 

Xiamen Boson Biotech Co. Ltd

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

Xiamen Wiz Biotech Co., Ltd

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold)  

Xiamen Wiz Biotech Co., Ltd

AndLucky COVID-19 Antigen Rapid Test

Zhejiang Anji Saianfu Biotech Co.., Ltd

reOpenTest COVID-19  Antigen Rapid Test

Zhejiang Anji Saianfu Biotech Co.., Ltd

Pantest Coronavirus Ag (Nasopharyngeal Swab)

Pantest SA

Novel Coronavirus (COVID-19) Antigen Detection Kit (Swab)

Zhejiang GENE SCIENCE Co., Ltd

Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab)

Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd

ENCODE SARS-COV-2 Antigen Rapid Test Device

Zhuhai Encode Medical Engineering Co.,Ltd

COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal

Gold)

Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd. 

Приложение № 3 към т. I, 11.2.1

Търговско наименование на ваксината съгласно разрешението за употреба в ЕС/списъка на СЗО

Наименование на производителя/притежателя на разрешението за употреба

Завършен ваксинационен курс

Comirnaty/ (/ BNT162b2 Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine)

BioNTech Manufacturing GmbH/ Pfizer-Biontech

2 дози

Vaxzevria/ AZD1222

 AstraZeneca WCH/ AstraZeneca Canada Inc.

2 дози

- / AZD1222

SK Bioscience Co Ltd

2 дози

Spikevax/COVID-19 VACCINE Moderna / mRNA-1273

MODERNA BIOTECH

2 дози

Janssen / Ad26.COV2.S

Janssen-Cilag International NV

1 доза

- / Covishield (ChAdOx1_nCoV-19)

Serum Institute of India

2 дози

- / SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV)

Sinopharm / BIBP1

2 дози

- /  COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated/Coronavac

Sinovac

2 дози

- / Sputnik V(Gam-COVID-VacComponent I  Gam-COVID-Vac Component II)

The Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology

2 дози

SARS-CoV-2 Vaccine,

Inactivated (Vero Cell)/

COVAXIN

Bharat Biotech, India

2 дози

Приложение № 4 към т. I, 12 (Изм. със  Заповед № РД-01-4 от 05.01.2022 г.)

Списък на държавите, чиито сертификати за ваксинация, изследване и преболедуване на COVID-19 се считат за равностойни на цифровия COVID сертификат на ЕС

Република Северна Македония, Република Сан Марино, Конфедерация Швейцария, Република Турция, Украйна, Държавата град Ватикан (само по отношение на издаваните сертификати за ваксинация), Княжество Андора, Република Албания, Фарьорските острови, Княжество Монако, Република Панама, Кралство Мароко, Израел, Армения, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Ел Салвадор, Обединени Арабски емирства, Ливанска република, Кабо Верде, Източна република Уругвай, Тунис, Кралство Тайланд, Тайван и Черна гора.“

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.