З А П О В Е Д

№ РД-09-1042

София, 02.12.2021 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, Заповед № РД-01-973/26.11.2021г. на министъра на здравеопазването и във връзка с Решение № 826 на Министерския съвет от 25 ноември 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г., Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. и Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Считано от 1.12.2021г. до 31.03.2022г., се въвеждат следните противоепидемични мерки:

1. Преустановява се провеждането на колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели към лицензирани спортни федерации.

2. Провеждането на спортни състезания се допуска без публика.

3. Преустановяват се посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси.

II. Въведените противоепидемични мерки по раздел I, т. 2 и 3 може да не се прилагат при следните условия:

а) 100% от персонала в съответния обект/лицата, заети с мероприятието са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с резултат от изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване и

б) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:

аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или

бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

в) условията по букви „аа“ и „бб“ не се прилагат по отношение на лица до 18 годишна възраст.

III.  Дейностите по раздел I, се провеждат при всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

IV. Във връзка с раздел IX от Заповед № РД-01-973/26.11.2021г. на министъра на здравеопазването утвърждавам „Указания за прилагане на въведените противоепидемични мерки при провеждане на тренировъчния и състезателен процес“ – Приложение № 1.

Заповедта да бъдe публикуванa на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта.

Контрола по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

АНДРЕЙ КУЗМАНОВ  /П/

Министър на младежта и спорта

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.