З А П О В Е Д

№ РД09-4814/03.12.2021 г.

На основание чл. 251, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с т. 1, буква „б“ от Заповед № РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването

И З М Е Н Я М:

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени с моя Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г. в Раздел I, както следва:

1. В т. 4.1., букви „б“ и „в“ се изменят така:

„б) при наличие на най-малко  50% от учениците в паралелката с изразено съгласие за провеждане в училището или в домашни условия – за учениците със специални образователни потребности, веднъж седмично на изследване за доказване на COVID-19 чрез неинвазивен бърз антигенен тест и/или с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването. Присъственото обучение е само за учениците с изразено съгласие и за тези с валидни документи;

в) в училището/ЦСОП е създадена необходимата организация за провеждане на изследване за COVID-19 веднъж седмично в училището или в домашни условия – за учениците със специални образователни потребности, с неинвазивни бързи антигенни тестове на учениците и два пъти седмично на педагогическия и непедагогическия персонал, които присъстват в училището/ЦСОП, с изключение на тези, които притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването.“

2. Точка 4.7. се изменя така:

„4.7.  Изследването на учениците се извършва в училището, с изключение на учениците със специални образователни потребности, веднъж седмично в началото на първия присъствен учебния ден за съответната седмица. Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава присъствено училище. Учениците, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, може да не бъдат изследвани.“

3. Точка 4.8. се изменя така:

„4.8. Изследването на ученици със специални образователни потребности се извършва в домашни условия в дните по т. 4.7. Тестовете се предоставят на родителите не по-късно от един ден преди деня, определен за изследване. При отрицателен резултат от проведения в домашни условия тест учениците посещават училище/ЦСОП, като родител декларира, че са спазени упътванията за изследване и полученият резултат е отрицателен, съобразно указанията на производителя.“

4. Точка 5.2. се изменя така:

„5.2. Създава необходимата организация за провеждане на изследване за COVID-19 веднъж седмично с неинвазивни бързи антигенни тестове на учениците и два пъти седмично на педагогическия и непедагогическия персонал.“

5. В точка 6, буква „а“ се изменя така:

„а) ученици, които не разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, за които няма изразено съгласие по т. 4.2. за изследване веднъж седмично. По изключение се допускат учениците в ротация по т. 4.5., буква „а“ и в случаите по т. 4.6.“

Заповедта се издава при условията на чл. 73 от АПК, поради необходимост от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 с цел осигуряване на живота и здравето учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училищата.

Заповедта влиза в сила от 6.12.2021 г.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката и да се доведе до знанието на директорите на училищата в системата на предучилищното и училищното образование чрез регионалните управления на образованието.

АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

Министър на образованието и науката

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.