З А П О В Е Д

№ РД09-4813/03.12.2021 г.

На основание чл. 105, ал. 6, 115а, ал. 1 и чл. 177, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование и поради въведените противоепидемични мерки с раздел І, т.7 и т. 18-21 от Заповед № РД 01-973/26.11.2021 г., изм. със Заповед № РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М

До отмяна на въведените със Заповед № РД 01-973//26.11.2021 г. изм. със Заповед № РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България:

1. Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците, осъществявана от Националния дворец на децата и от центровете за подкрепа за личностно развитие, в зависимост от спецификата си да се провежда доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, когато не са изпълнени условията, определени в т. 7 от Заповед № РД 01-973/26.11.2021 г. изм. със Заповед № РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването.

2. В случаите по т. 20, буква „б“ от Заповед № РД 01-973/26.11.2021 г., изм. със Заповед № РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването подкрепата за личностно развитие в зависимост от спецификата да се осъществява, доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

3. В училищата и в центровете за специална образователна подкрепа на териториите на общини с достигната 14-дневна заболяемост над 500 на 100 000 население да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване средствата на информационните и комуникационните технологии, освен за учениците от I до XII клас, когато за тях са изпълнени условията по т. 20, буква „а“ от Заповед № РД 01-973/26.11.2021 г., изм. със Заповед № РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването или когато най-малко 50% от учениците в паралелката разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване.

4. В училищата и в центровете за специална образователна подкрепа на териториите на общини с достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 население да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване средствата на информационните и комуникационните технологии за 50% от паралелките във всяко училище/център за специална образователна подкрепа. За учениците от I до XII клас, за които са изпълнени условията по т. 20, буква „а“ от Заповед № РД 01-973/26.11.2021 г., изм. със Заповед № РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването, както и в случаите когато най-малко 50% от учениците в паралелката разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване, не се прилага ротация и те не се включват при изчисляване на процента паралелки за ротация.

5. В случаите на ротация по т. 4 началникът на РУО внася предложение до министъра на образованието и науката за преминаване в ОРЕС на училищата/центровете за специална образователна подкрепа от съответната област или община въз основа на представени графици от директорите на училища/центровете за специална образователна подкрепа. Ротацията следва да се извършва на период от една календарна седмица и се утвърждава със заповед на министъра на образованието и науката.

Заповедта се издава при условията на чл. 73 от АПК поради необходимост от неотложно предприемане на мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 с цел опазване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училището/центровете за специална образователна подкрепа.

Тази заповед влиза в сила от 6.12.2021 г. и отменя Заповед № РД09-4755/30.11.2021 г.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началниците на регионалните управления на образованието.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката и да се доведе до знанието на директорите на училищата и на центровете за подкрепа за личностно развитие, в това число центровете за специална образователна подкрепа, в системата на предучилищното и училищното образованието чрез регионалните управления на образованието, както и на всички заинтересовани лица.

АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

Министър на образованието и науката

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.