З А П О В Е Д

№ РД09-4982/14.12.2021 г.

На основание чл. 251, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с т. 1, буква „б“ от Заповед № РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването

И З М Е Н Я М:

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени с моя Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г., изм. със Заповед № РД09-4814/03.12.2021 г. в Раздел I, както следва:

1. В т. 4.1., букви „б“ се изменя така:

„б) при наличие на най-малко 30% от учениците в паралелката с изразено съгласие за провеждане в училището или в домашни условия – за учениците със специални образователни потребности, веднъж седмично на изследване за доказване на COVID-19 чрез неинвазивен бърз антигенен тест и/или с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването. Присъственото обучение е само за учениците с изразено съгласие и за тези с валидни документи;“.

2. В т. 4.5., буква „б“ се изменя така:

„б) Най-малко 30% от учениците в паралелката разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването. Присъственото обучение е само за учениците с валидни документи.“

Заповедта се издава при условията на чл. 73 от АПК, поради необходимост от осигуряване на условия за присъствен образователен процес на учениците при спазване на въведените противоепидемични мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 с цел осигуряване на живота и здравето учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа.

Заповедта влиза в сила от 15.12.2021 г.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката и да се доведе до знанието на директорите на училищата и на центровете за специална образователна подкрепа в системата на предучилищното и училищното образование чрез регионалните управления на образованието.

АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

Министър на образованието и науката

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.