З А П О В Е Д

№ РД-01-1031/15.12.2021 г.

На основание чл. 59, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за здравето, чл. 5 от Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България във връзка с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2021 година относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19 и Решение за изпълнение (EC) 2021/2014 на Комисията от 17 ноември 2021 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1073 за определяне на техническите спецификации и правила за прилагането на рамката за доверие за Цифровия COVID сертификат на ЕС, въведена с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета 

Н А Р Е Ж Д А М:           

1. Утвърждавам образци на Цифров COVID сертификат на ЕС (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) за извършена ваксинация срещу COVID-19 за поставена бустерна доза (реваксинация) срещу COVID-19, както следва:

а) Цифров COVID сертификат на ЕС (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) за поставена бустерна доза след завършен ваксинационeн курс с еднодозова ваксина, съгласно Приложение № 1;

б) Цифров COVID сертификат на ЕС (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) за поставена бустерна доза след завършен ваксинационен курс с двудозова ваксина, съгласно Приложение № 2.

2. Сертификатите по т. 1 се създават в електронния имунизационен регистър след вписване на извършената реваксинация и се предоставя по искане на лицето, получило ваксина срещу COVID-19, от медицинския специалист, приложил ваксината или от неговия общопрактикуващ лекар.

3. Сертификатите по т. 1 могат да се свалят в електронен формат и от ваксинираното лице от интернет страницата на Националната здравна информационна система - https://his.bg.

4. Цифров COVID сертификат на ЕС за поставена бустерна доза (реваксинация) срещу COVID-19 се създава в електронния имунизационен регистър и за всички приложени до 19 декември 2021 г. бустерни дози (реваксинации).

5. Заповедта влиза в сила от 20 декември 2021 г.

ПРОФ. АСЕНА СЕРБЕЗОВА, ДФ

 Министър на здравеопазването

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.