З А П О В Е Д

№ РД09-5034/20.12.2021 г.

На основание чл. 42, ал. 3 от Закона за администрацията, чл. 38а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 275 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 61 от Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката

Н А Р Е Ж Д А М:

I. За осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и ограничаване на рисковете за възникване на неблагоприятни последици за здравето и безопасността на работещите в Министерството на образованието и науката (МОН), в сградите на МОН се допускат само лица, които:

1. са ваксинирани срещу COVID-19. Това обстоятелство се удостоверява с валидни документи за ваксинация срещу COVID-19, или

2. са преболедували COVID-19. Това обстоятелство се удостоверява с валиден документ, или

3. представят отрицателен резултат от проведено изследване по метода полимеразна верижна реакция (PCR) за COVID-19, или бърз антигенен тест, удостоверено с валиден документ, или

4. представят валиден документ, издаден от лекар, който удостоверява наличие на здравни противопоказания срещу ваксиниране за COVID-19 за съответното лице.

II. За валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване се приемат документите, посочени в Раздел II, т. 1-3 от Заповед № РД-01-973 на министъра на здравеопазването от 26.11.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г., както и медицински документ, удостоверяващ отрицателен резултат от проведено изследване, валиден до 48 часа от проведеното изследване с бърз антигенен тест или до 72 часа от проведено PCR изследване. Документът трябва да съдържа трите имена на лицето, вид на изследването и отрицателен резултат, дата и час на вземане на проба за изследване, търговско наименование и производител на теста (задължително за бързите антигенни тестове), наименование на лабораторията/лечебното заведение, извършило изследването.

III. Условията по т. I. не се прилагат по отношение на:

1. граждани, куриери, представители на юридически лица и др., подаващи документи в МОН, вкл. жалби, сигнали и други, чрез регистратурата в МОН;

2. лица до 18-годишна възраст.

IV. Пропускателният режим в сградите на МОН се осъществява съгласно утвърдените Правила за охраната и за пропускателния режим в МОН, като документите по т. I се представят при влизане на дежурните охранители или на служителите за организиране на денонощно дежурство.

Заповедта влиза в сила считано от 24 януари 2022 г.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар в МОН.

Заповедта да се доведе до знанието на всички служители в Министерството на образованието и науката, както и на заинтересованите лица за изпълнение.

АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

Министър на образованието и науката

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.