З А П О В Е Д

№ РД-01-189/28.04.2022 г.

за отмяна на Заповед № РД-01-152 от 30.03.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-170 от 12.04.2022 г.

 

На основание чл. 61, ал. 2 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 2, ал. 1, чл. 3, ал. 1 и чл. 5 от Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България, приета с Постановление № 274 на Министреския съвет от 2006 г. във връзка с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2021 година относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19, Делегиран регламент (ЕС) 2021/2288 на Комисията от 21 декември 2021 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на периода на приемане на сертификатите за ваксинация, издадени във формат Цифров COVID сертификат на ЕС, в който се посочва, че е приключена основната ваксинационна серия и Делегиран регламент (ЕС) 2022/256 на Комисията от 22 февруари 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на издаването на сертификати за преболедуване въз основа на бързи тестове за антигени

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Отменям Заповед № РД-01-152 от 30.03.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-170 от 12.04.2022 г.
  2. Заповедта влиза в сила от 01.05.2022 г.
  3. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

ПРОФ. АСЕНА СЕРБЕЗОВА, ДФ

Министър на здравеопазването

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.