Съгласно чл. 20 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, Обн. ДВ. бр.28 от 24 март 2020 за учениците в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение, както и в дуална система на обучение се организира обучение, както и подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

За стартиране на обучението в електронна среда от разстояние (ОЕСР) бяха очертани основните възможности – използване на електронни платформи за обучение, онлайн обучение през приложения и/или електронна комуникация, като конкретният избор беше предоставен на всяко училище.

Системата беше информирана за осигурените от МОН акаунти на всички ученици и учители в домейна edu.mon.bg с инфраструктура, позволяваща да се използва пълната функционалност на Microsoft Teams, достъпен от всяко устройство. Посочени бяха и конкретни безплатни платформи, приложения и други средства, в т.ч. електронни дневници, електронни варианти на учебници, електронни ресурси, образователни програми в медии и др. за електронно обучение и/или ефективно взаимодействие от разстояние, чието използване е право и отговорност на учителя, който да прецени как, какво и доколко може да ги използва.

Посочено беше, че предпоставки за ефективността на обучението са високата мотивация, добрата организация, свързаността и уменията на всички участници в учебния процес – директори, учители, ученици и родители.

Препоръчано беше учителите да осъществяват ежедневно поне 5 часа обща работа, в т.ч. организация, подготовка на учебно съдържание, обучение, комуникация с родители и ученици, не ползват отпуск, като всяко училище следва да създаде механизъм за отчетност на извършената работа.

За втората седмица на ОЕСР бяха дадени препоръки да се премине по възможност към работа с електронни платформи и да се създават, използват и споделят електронни ресурси, а интернет приложенията, социалните мрежи или електронната поща да се използват гладно за връзка с родителите. 

Дадени бяха съвети да се пристъпи и към преподаване на нови знания, които да се редуват с уроци за упражнения, повторение, обобщение и т.н., като приоритет се даде на основните учебни предмети, съответно в професионалните гимназии – и на теоретичните учебни часове, а предметите от естетическия цикъл и ФВС да се осъществяват ако и когато е възможно. Отправена беше препоръка учителите да следят за ангажираността и активността на всеки свой ученик и да си водят бележки за работата и за напредъка, без да нанасят оценки в училищната документация.

Подчертана беше необходимостта от подобряване на организацията за оптимална дневна натовареност до 6 съответно до 7 часа за учениците в различните степени, като част от времето не е в електронна среда, както и на координацията между учителите.

С натрупването на опит в ОЕСР, което води до подобряване на организацията и координацията, след третата седмица на учителите е дадена възможност да осъществяват и текущи изпитвания за установяване на резултатите от обучението и да нанасят текущи оценки, които по преценка на учителя да участват и при формиране на срочните оценки.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.