За времето на извънредното положение физическите и юридически лица могат да заявяват административни услуги по електронен път или по куриер, като след регистриране на преписката искането за намеса/инвестиционният проект ще бъде разгледано в определения от ЗКН срок.

По отношение на административните услуги – продължава с:

  • Изготвяне на становище във връзка със съгласуване на планове за опазване и управление, устройствени схеми и планове и специфичните правила и нормативи към тях, както и заданията за тяхното изготвяне за защитени територии на недвижимото културно наследство.
  • Изготвяне на становище във връзка със съгласуване на инвестиционни проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство.

За предоставяне на услугите е необходимо попълване на заявление, което се подава заедно с документацията чрез електронен портал, по имейл или хартиен носител по пощата, като процедурата е описана на сайта.

Продължава предоставянето на услугите:

  • Издаване на удостоверения от Националния регистър за статута на недвижимите културни ценности.
  • Извършване на справка от Националния архивен фонд на недвижимите културни ценности.
  • Издаване на заверени копия от документи от Националния архивен фонд на недвижимите културни ценности.

Попълването на заявленията и подаването става изцяло по електронен път. Стъпките за това са подробно описани на сайта, документите за подаване могат да бъдат изтеглени чрез посочените там линкове, както и начините за подаване. НИНКН остава на разположение на гражданите на посочените в сайта телефони и електронни адреси.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.