НДК е държавно търговско дружество, което не е на бюджетна издръжка, не получава субсидии и оперира изцяло на пазарен принцип. Съветът на директорите на НДК контролира оперативното управление и на ФКЦ-Варна. В НДК и ФКЦ-Варна са заети около 350 служители.

Имайки предвид това управителният орган на НДК е убеден, че негативните последствия върху дружеството вследствие на епидемията от коронавирус ще са огромни, а въздействието на неизбежната икономическа криза върху стопанските показатели на дружеството ще са значителни.

В тази връзка и с цел справяне с последствията от кризата Съветът на директорите е предприел мерки в следните посоки:

Икономически мерки

НДК ще предприеме действия да се възползва от всички приложими за дружеството икономически, финансови и социални мерки за подпомагане, които правителството предлага на бизнеса, работодателите, културните институти и държавните търговски дружества в страната.

Вътрешно - организационни мерки

НДК прекратява всички текущи капиталови, инвестиционни разходи и дългосрочни проекти.

НДК ограничава всички свои разходи единствено до покриване на минималните такива, необходими за съществуването на дружеството.

НДК реорганизира съществуващите си структура и дейност с цел адаптиране към кризисните условия и повишаване на конкурентоспособността на дружеството в бъдещ период  при запазване на щатната численост на персонала. За да защити в максимална степен и здравето на служителите, както и за да отговори на изискванията на властите за максимално ограничаване на контактите, към настоящия момент в НДК на работните си места са единствено тези, които гарантират поддържането на функционалните системи на сградата, охраната и отговорните за базисни административни и управленски процеси. Останалите служители се намират в платен годишен отпуск.

НДК извършва засилено почистване, проветряване на сградата и дезинфектиране на работните площи, съгласно разпоредбите на Министерство на здравеопазването.

Одобрени са и са приети предложените мерки за борба с COVID-19 от Оперативния щаб за управление при извънредни ситуации, вследствие на бедствия или терористична дейност в „НДК - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД, назначен със Заповед IV-00131/04.09.2019 г. на Изпълнителния директор на НДК в изпълнение  на Заповед на министъра на здравеопазването РД-01- 117/08.03.2020 г.,

На основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Устройствения правилник на НДК - Конгресен център София ЕАД и в изпълнение на т. 7.6 от Плана на НДК за действия при извънредни ситуации, възникнали в следствие на бедствия и терористична дейност, възлага на Изпълнителния директор да издаде Заповед за следните мерки:

Да се преустановяват посещенията на всички културни и масови мероприятия на територията на сградите на НДК - гр. София и във ФКЦ - гр. Варна, считано от 08.03.2020 г., до второ нареждане.

Да бъдат своевременно уведомени всички наематели на територията на сградите на НДК - гр. София и ФКЦ - гр. Варна, които провеждат и организират културни и масови мероприятия, като същите предприемат превантивни противоепидемични мерки.

Да бъдат своевременно уведомени всички организатори на външни събития на територията на НДК - гр. София и ФКЦ - гр. Варна, за преустановяването посещенията на всички културни и масови мероприятия.

Да бъдат предприети превантивни противоепидемични мерки на територията на сградата на НДК - гр. София и ФКЦ - гр. Варна.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.