АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ

 

Актуализиране на информацията за приложените мерки от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Препоръки към превозвачите

Препоръчва се заявяването на услуги от превозвачите, свързани с лицензионния режим да се осъществява чрез разработените електронни административни услуги и по официалната електронна поща на агенцията.

Срокове на документи, използвани от водачите на превозни средства

На основание член 3, параграфи 1 и 2 от  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/267 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 февруари 2021 година за определяне на специални и временни мерки с оглед на продължаващата криза във връзка с COVID-19 относно подновяването или удължаването на срока на валидност на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни, отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в някои области на транспортното законодателство и удължаването на някои срокове, посочени в Регламент (ЕС) 2020/698:

 • Срокът на валидност за свидетелствата за управление на превозни средства, който ще изтече в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се счита за удължен за срок от 10 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочена на всяко такова свидетелство за управление на превозно средство.
 • Валидността на свидетелствата за управление на превозни средства, която ще изтече в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се счита за удължена за шест месеца или до 1 юли 2021 г. – която от двете дати е по-късната.

Карти за квалификация на водача и срок за завършване на продължаващо обучение от притежаващите удостоверение за професионална компетентност (УПК)

На основание член 2, параграфи 1 и 5 от  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/267 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 февруари 2021 година за определяне на специални и временни мерки с оглед на продължаващата криза във връзка с COVID-19 относно подновяването или удължаването на срока на валидност на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни, отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в някои области на транспортното законодателство и удължаването на някои срокове, посочени в Регламент (ЕС) 2020/698:

 • Сроковете за завършване на продължаващо обучение от притежателя на удостоверение за професионална компетентност (УПК), които ще изтекат в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се считат за удължени или че са били удължени за срок от 10 месеца във всеки един от случаите.
 • Валидността на картите за квалификация на водач, която ще изтече в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се счита за удължена или че е била удължена за срок от 10 месеца от датата на изтичане на срока на валидност, посочен на всяка подобна карта.

Резервационна система

Препоръчано е да се правят резервации за наличните чуждестранни еднократни разрешителни на съответните ГКПП, като само при необходимост могат да се подават заявления по чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Подаване на заявления

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ препоръчва на потребителите да заявяват административни услуги и да получават издадените документи по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор и само при крайна необходимост да посещават центровете за административно обслужване на агенцията.

До отмяната на обявената извънредна епидемична обстановка е препоръчително заявленията за издаване на удостоверения за индивидуално одобряване на нови превозни средства, удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства и удостоверения за индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария да се подават в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез техническата служба, извършила прегледите и проверките на превозното средство. Обърнато е внимание в заявленията точно и ясно да се попълва наименованието и адреса на заявителя. Препоръчано е издадените удостоверения да се получават по пощата на адреса на заявителя или по куриер за сметка на заявителя, като това следва изрично да се посочва в съответното заявление. При подаване на заявленията чрез техническата служба няма да се изисква представянето на пълномощно, но представител от техническата служба трябва да завери, че подписа на заявителя е положен пред него.

Изпити

Във връзка със Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. и Заповед РД-01-743/31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването:

 • Обученията и/или изпитите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превозите на опасни товари, на водачите на автомобили за придобиване на квалификация за превоз на пътници и товари, за придобиване на компетентност за ръководители на транспортна дейност и за водач на лек таксиметров автомобил, да се провеждат при спазване на въведените противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г.  и Заповед РД-01-743/31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването, а именно:

При провеждането на съответните обучения и/или изпити, следва да се допускат само лица:

  • които са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или
  • представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.
 • Горните условия не се прилагат по отношение на лица до 18 годишна възраст.
 • Лицата отговорни за организиране и провеждане на обученията и или изпитите са длъжни да организират дейността при спазване на следните изисквания:
  • осигуряване спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата в прилежащите площи на открито;
  • създаване на контрол на входа на обекта за спазване на изискванията в Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването по отношение на броя на влизащите лица и носенето на защитни маски за лице;
  • осигуряване на дезинфектант за ръце на входа на обектите;
  • осигуряване периодично проветряване и вентилация на помещенията в които се провежда обучение или изпити;
  • извършване на дезинфекция на изпитните на залите за провеждане на обучение или изпити, включително на мониторите, всички седалки, места и повърхности, до които кандидатите се докосват с ръце след всяка група;
  • преди започване на мероприятието да се измерва температурата на лицата;
  • по време на практически изпит по управление, в автомобила да не се допуска повече от един кандидат;
  • всички повърхности и контролните уреди на автомобилите използвани за обучение или изпит, които се докосват от лицата в тях, да се обработват с дезинфектанти, след всеки кандидат. Дезинфектантите, използвани за дезинфекциране на ръцете и автомобила, по време на практическите изпити се осигурят от учебните центрове;
  • да поставят на видно място информационни табели или информиране по друг начин на лицата влизащи в помещението за спазване на изискванията за физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на предпазни маски;

По време на обучението и/или изпитите, за всички присъстващи е задължително:

  • В помещения на закрито - поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, която се използва съгласно препоръките в приложение № 3 от Заповед РД-01-743/31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването. Защитната маска се сваля само по време на заснемането на кандидата за полагане на теоретичен изпит, както и по време на решаване на изпитния тест, същите следва да са със свалена защитна маска, за коректното им разпознаване от информационната система;
  • на всички открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, която се използва съгласно препоръките в приложение № 3 от Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването;

Психологически изследвания

Притежателите на удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата са уведомени, че трябва да провеждат съответните психологическите изследвания само на лица, които са:

 • са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или
 • представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването

Притежателите на удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата са уведомени, че трябва да организират дейността по провеждане на психологическите изследвания по начин, по който се спазват въведените противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. и Заповед РД-01-743/31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Общи мерки

 • Организиране и провеждане на извънреден инструктаж на всички служители.
 • Осигуряване на индивидуални защитни средства за служителите.
 • Осигуряване на индивидуални защитни средства за работещите на фронт офиса, деловодство и при участие в неотложни срещи.
 • Допълнително почистване и дезинфекция с дезинфектанти на спиртна основа паралелно с обичайните средства за почистване.
 • Поддържане на висока хигиена.
 • Интензивно проветряване на работните помещения.
 • Поставяне на дозатори с дезинфектант за ръце на спиртна основа в близост до санитарните и работни помещения в сградите.
 • Ограничаване на служебните пътувания.
 • Преустановяване на задграничните командировки до второ нареждане.
 • Избягване на срещи и физически контакти с външни лица, при неотложност да се поддържа дистанция и да се използват маски.
 • Измерване на телесната температура на служители и посетители.
 • Отмяна на служебни мероприятия с участието на по-голям кръг от служители и външни лица.
 • Присъствено провеждане само на неотложните събития при спазване на противоепидемични мерки.
 • Основни средства за общуване – кореспонденция по електронен път и контактуване по телефона.
 • Присъствието на работните места на административните служители е редуцирано и ограничено до административния минимум.
 • Създаване на организация служителите да изпълняват задълженията си дистанционно.
 • Провежда се информационна кампания (листовки, видео клипове).
 • Ограничаване достъпа до работните места на служители завърнали се от рискови държави с повишена заболеваемост.
 • При наличие на служител със симптоми на респираторно заболяване, същият се насочва от прекия му ръководител незабавно за контакт по телефона с личния лекар и да бъдат предприети действия за ограничаване на контакт с останалите служители.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.