Изпълнителна агенция „Морска администрация”

 • Издадено е Разпореждане № 130 / 21.12.2020 г. на изпълнителния директор на ИА „Морска администрация” за удължаване на срока на валидност на свидетелствата на морските лица. Разпореждане № 130 / 21.12.2020 г. е публикувано на интернет страницата на агенцията в раздел Новини: https://www.marad.bg/bg/node/2813
 • Изпълнителна агенция „Морска администрация“ е изпратила инструкции на корабособствениците в случай на съмнение на заболели на корабите.
 • Смените на корабните екипажи са разрешени, както и достъпа до корабите на лицата, ангажирани с подръжката на плавателните съдове.

Валидност на свидетелствата на морските лица

 • Издадено е Разпореждане № 130 / 21.12.2020 г. на изпълнителния директор на ИА „Морска администрация”, съгласно което:
 1. Свидетелства за правоспособност, чиито срок на валидност изтича до 30.06.2021 г. се удължават/преиздават за следващ период на валидност от 5 години, без необходимост от преминаване на опреснителни курсове за специална и допълнителна подготовка;
 2. Свидетелства за професионална компетентност за специална и допълнителна подготовка, чиито срок на валидност изтича до 30.06.2021 г. и за подновяването на които се изисква преминаване на опреснителен курс, се удължават със срок на валидност до края на 2021 г., без необходимост от преминаване на опреснителен курс.
 3. На лица, които се намират на борда на кораб, без възможност да им бъде осигурена смяна, се издава писмо на ИА "Морска администрация" за удължаване на срока на свидетелствата по т. 1 и 2.
 4. Заявление по т. 1 и 2 се подава от морското лице до ИА "Морска администрация"; заявление по т. 3 се подава до ИА "Морска администрация" от менинг агент/ корабособственик или от администрацията на знамето, под което плава корабът.
 • Медицински свидетелства

В съответствие с Правило I / 9 на Конвенцията STCW от 1978 г. и Правило 1.2. на Морската трудова конвенция (MLC-2006) се допуска морско лице да работи без валидно медицинско свидетелство, при условие че:

  • периодът не надвишава 3 (три) месеца; и
  • морското лице притежава медицинско свидетелство с изтекъл срок на валидност.

Държавен пристанищен и екологичен контрол:

 • Възстановяват се нормалните процедури за проверка в съответствие с Наредба № 12 за проверките по реда на държавния пристанищен контрол, при спазване на следните условия:
  • Спазване на заповедите на министъра на здравеопазването и инструкциите на РЗИ.
  • Съблюдаване на инструкциите на Парижкия меморандум за държавен пристанищен контрол във връзка с COVID-19.
  • Преди определяне на корабите, подлежащи на проверка, регионалните координатори или определен от тях инспектор събират цялата налична информация за кораба като: последно посетено пристанище/ща; националност на екипажа; имало ли е скоро смени на екипажа; има ли на борда лица със симптоми на COVID-19; наличие на инструкции на здравните власти относно кораба/екипажа. Въз основа на събраната информация регионалните координатори правят оценка на риска за кораба и ако преценят корабът да бъде проверен, определят инспектора/рите, които да извършат проверката.
  • При проверка на борда инспекторът носи съответните защитни средства и спазва дистанция, както е посочено в заповедите на министъра на здравеопазването и инструкциите на РЗИ.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.