Изпълнителна агенция „Морска администрация”

 • Инспекциите по реда на държавния пристанищен контрол ще бъдат ограничени само за кораби с най-висок приоритет и само в случаите на свободна практика, разрешена от РЗИ.
 • Изпълнителна агенция „Морска администрация“ е изпратила инструкции на корабособствениците в случай на съмнение на заболели на корабите.
 • Корабите, пристигащи от високорискови страни за товарни операции, се проверяват от здравни инспектори.
 • Ограничено е слизането от кораба на членовете на екипажи на кораби, посещаващи българските пристанища, за периода на пребиваването в пристанището, освен с цел оглед на външното състояние на корпуса на кораба. Независимо от това, в случай на необходимост от смяна на членовете на екипажа в българско пристанище, компетентният орган ще вземе индивидуално решение и ще бъдат дадени съответните инструкции на капитана.
 • Корабите, които имат на борда едно или повече лица (членове на екипажа или пътници), заразени с COVID-19, остават в зоната за карантина за 14 дни.
 • Корабите, пристигащи от държави с висок риск за ремонт / на сух док, остават в зоната за карантина 14 дни.

Държавен пристанищен контрол:

 • Преди пристигането в българското пристанище капитанът изпраща чрез Националната система за обслужване на едно гише (NMSW) декларация, съдържаща информация за състоянието на корабните документи и документите на членовете на екипажа. В случай на документи с изтекъл срок, отчетът трябва да бъде придружен от информация, издадена от държавата на знамето или от друга издаваща администрация.
 • Периодичните проверки на кораби под чужд флаг се спират.
 • Проверките могат да се извършват само на кораби с приложими приоритетни фактори, като например:
  • Корабите, спирани или изтеглени от клас по съображения за безопасност след последната проверка, извършена в Европейския съюз или в зоната на Меморандума за разбирателство (МOU).
  • Кораби, които са предмет на доклад или уведомление от друга държава-членка.
  • Кораби, които не могат да бъдат идентифицирани в базата данни за проверки.
  • Кораби, които:
 • са участвали в сблъсък, заседнали или се сблъскали на път за пристанището,
 • са били обвинени в неспазване на действащите разпоредби относно изхвърлянето на опасни вещества или отпадни води,
 • са маневрирали неправилно или по опасен начин, без да прилагат одобрени от ММО правила за управление на морския трафик или други безопасни практики за навигация,
 • са обект на проверка поради получена жалба по реда на Морската трудова конвенция (MLC-2006).

Държавен екологичен контрол на морското корабоплаване в българските морски пристанища

 • В извънредно положение държавният екологичен контрол на корабите ще се извършва дистанционно, главно чрез Национална система за обслужване на едно гише (NMSW)
 • Редовните физически държавни екологични инспекции на борда на кораби и контролът върху съдържанието на сяра в морските горива (инспекции на сярата) са временно спрени. Няма да се извършват проверки на борда на следните кораби:
  • пристигащи от високорискови страни;
  • имащи на борда едно или повече лица (членове на екипажа или пътници), заразени с COVID-19 или пребивавали в / пътували до / през високорискови страни през последните 30 дни преди пристигането в българско пристанище и на основания за подозрение за възможността от заразяване.
 • Физическите проверки на борда на кораби могат да се извършват при следните обстоятелства:
  • при получаване на законно искане / доклад / сигнал  от чужд орган;
  • при получаване на сигнал за замърсяване или друго нарушение на регулаторните изисквания за предотвратяване на замърсяването на околната среда от кораби в българско морско пристанище;
  • когато е установено нарушение, свързано с представяне от националната система за обслужване на едно гише (National Single Maritime Window - NMSW) на документи, изисквани преди пристигане или заминаване.
 • Сигнали за замърсяване, причинено от кораб или друго нарушение на екологичните изисквания в областта на корабоплаването могат да се подават 24/7 до Морски спасителен координационен център (MRCC) (данни за контакт: https://www.marad.bg/en/node/1281), Сигнали могат да се подават и на дежурните инспектори в Държавния екологичен контрол по корабоплаването на следните телефони 00359 888 91 07 69 за Дирекция „Морска администрация“- Варна и 00359 887 78 73 19 за Дирекция „Морска администрация“  - Бургас.
 • По отношение на корабите, в български пристанища, контролът върху документите ще бъде засилен. По преценка на инспекторите може да се изискват допълнителни копия на корабни сертификати, планове, дневници, снимки и др. За тази цел корабните агенти са длъжни да си сътрудничат изцяло със служителите на Българската морска администрация.
 • Корабните агенти са длъжни да запознаят капитаните на всички кораби, посещаващи българските пристанища, със специфичните регулаторни изисквания на българските морски пристанища, свързани с предотвратяването на замърсяване на околната среда от кораби. Обща информация, за което  е достъпна на: https://www.marad.bg/bg/node/1635.

Валидност на свидетелствата на морските лица

 • Удължаване на срока на валидност на документите на моряците след изтичане на срока им на годност
  • Свидетелства за правоспособност и свидетелства за професионална компетентност
 • Българската морска администрация реши, че валидността на българските свидетелства за правоспособност (CoC) и професионална компетентност (СоР) на морските лица на борда на кораби, които ще изтекат преди 13 юни 2020 г., получават обща удължена валидност до 3 (три ) месеца. От отделния моряк няма да се изисква да подаде заявление.
 • Морски лица, притежаващи свидетелства за професионална компетентност (CoР) за специална и допълнителна подготовка, издадени от ИА „Морска администрация”, срокът на валидност на които изтича до 30.06.2020г. и за подновяването им се изискват опреснителни курсове, се удължават до края на календарната 2020г., като се процедира по следния начин:
 • Морското лице следва да представи по електронен път (електронна поща) или лицензиран пощенски оператор заявление за удължаване, в което се посочват свидетелствата, които изтичат, и прилага копие на трудов договор за наемане на работа или писмо от менинг агент или корабособственик за предстоящо заминаване до края на 2020г.
 • Извършената проверка от служители на ИА „Морска администрация” констатира, че съответното морско лице притежава продължаваща компетентност, съгласно Правило I/11, параграф 1.2 от Приложението на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (STCW’78), както е изменена, по един от начините, изброени в Раздел A-I/11 на Кодекс STCW по отношение на изискуемия плавателен стаж.
 • На морското лице се изпраща по електронен път на заявен от него електронен адрес, подписано с квалифициран електронен подпис от оправомощено от мен лице, индивидуално писмо, съгласно Приложение 1, за удължаване до края на 2020г. срока на валидност на съответното/ите свидетелство/а, без да се изисква преминаване на опреснителен курс.
 • За удължаването на срока на съответните свидетелства няма да бъде начисляванa и заплащана административна такса.
 • Морски лица, притежаващи свидетелства за правоспособност (СоС), издадени от ИА „Морска администрация”, срокът на валидност на които изтича до 30.06.2020г. и за подновяването/ удължаването им се изисква полагане на изпит пред Агенцията, поради заемане на длъжност, с една или няколко степени по-ниска спрямо посоченото ниво на отговорност в свидетелството или непокриване на една или повече функции, подават заявление за удължаване срока им на валидност до 31.12.2020г., при условие, че са изпълнени изискванията за продължаваща компетентност, посочени в т. I.2 от Разпореждане № 127 от 7 април 2020 г. на изпълнителния директор на ИА „Морска администрация”, като:.
 • Удължаването на срока на свидетелствата за правоспособност се извършва със съответния запис в свидетелството, след представяне от морското лице на копие на трудов договор за наемане на работа или писмо от менинг агент или корабособственик за предстоящо заминаване до края на 2020г.
 • ИА „Морска администрация” има готовност за изпращане на потвърждения по запитвания за издадени свидетелства на морски лица, както и на издадените индивидуални писма на електронен адрес [email protected] или  [email protected].
 • Заявления за удължаване на срока на валидност на свидетелствата, справки и запитвания могат да бъдат подавани на електронни адреси:, [email protected], [email protected]
 • Медицински свидетелства

Считайки тази ситуация като форс мажорна, по отношение на българските медицински свидетелства, Българската морска администрация реши да спазва разпоредби за спешни случаи, разрешени от Правило I / 9 на Конвенцията STCW от 1978 г., както е изменена и Правило 1.2. на Морската трудова конвенция (MLC-2006), както е изменена.

Въз основа на това Българската морска администрация разрешава на моряка да работи без валидно медицинско свидетелство, при условие че:

 • периодът не надвишава 3 (три) месеца; и
 • съответният моряк притежава медицинско свидетелство с изтекъл срок на годност.
 • Заверяване на чуждестранни свидетелства
  • Валидността на българските одобрения ще бъде обвързана с валидността на националното свидетелство за правоспособност (CoC) и свидетелство за професионална компетентност (CоP) на моряка.
  • Ако националното свидетелство за правоспособност (СоС) или свидетелство за професионална компетентност (СоР) подлежи на подновяване, ще може да се кандидатства за ново одобрение до изпълнителния директор на ИА „Морска администрация”.
  • На моряка ще бъде предоставена временна заверка, валидна за период до 3 (три) месеца.
  • Ако администрацията, която е издала националното свидетелство за правоспособност (СоС) или свидетелство за професионална компетентност (СоР) на морското лице, избере общо удължаване на валидността на националните CoC или CoP, валидността на българските одобрения, издадени въз основа на действащо CoC или CoP, автоматично ще се счита за съответно удължена.
  • От отделния моряк няма да се изисква да подаде заявление.
 • Удостоверенията на консултантите по безопасността при превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища

В сила за Република България, считано от 9 април 2020 г. до 1 декември 2020 г., е многостранно споразумение ADN/M025 съгласно част 1.5.1 на Споразумението за превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN), което предвижда следните мерки:

 • Чрез дерогация от разпоредбите на 8.2.2.8.3 и 8.2.2.8.4 на ADN
  свидетелствата за ADN подготовка, валидността на които изтича между 1 март 2020 г. и 1 декември 2020 г., остават в сила до 31 декември 2020 г. Тези свидетелства се подновяват за срок от пет години, ако притежателят им представи необходимите документи съгласно 8.2.2.8.4 а) на ADN и ако е необходимо съгласно 8.2.2.8.4б), преди 1 януари 2021 г. Новият срок на валидност започва от датата на изтичане на валидността на свидетелството.
 • Документи в съответствие с 8.2.1.9 и 8.2.1.10, признати за еквивалентни на свидeтелствата за ADN подготовка, се приемат приусловията, определени в т. 1 от многостранно споразумение ADN/M025. Същите продължават да се считат за еквивалентни, ако са подновени преди 1 декември 2020 г., съгласно условията, определени в Международна конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците.
 • Чрез дерогация от разпоредбите на 1.8.3.16.1 на ADN удостоверенията на консултантите по безопасността при превоз на опасни товари, валидността на които изтича в периода от 1 март 2020 г. до 1 ноември 2020 г., остават валидни до 30 ноември 2020 г. Валидността на тези удостоверения се удължава, считано от датата на изтичане на валидността на свидетелството, за срок от пет години, ако притежателите на удостоверенията положат изпит в съответствие с 1.8.3.16.2 на ADN преди 1 декември 2020 г.

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.