ВОДЕН ТРАНСПОРТ

 

Български морски квалификационен център - Варна

Считано от 21.10.2021 г., всички курсове за подготовка на морски лица в присъствена форма се провеждат на Полигона за практическа подготовка на морски лица, наречен за краткост „ЗЕЛЕН ПОЛИГОН”.

Всички служители на БМКЦ ЕАД, които се допускат на територията на „Зелен Полигон” са:

 • ваксинирани, притежаващи „Зелен сертификат” или
 • преболедували в рамките на 180 дни, притежаващи „Зелен сертификат” или
 • с наличен отрицателен PCR/антигенен тест.

Записването за провеждане на присъствени курсове става САМО след предоставянето на съответен „Зелен сертификат”, съгласно изискванията на Заповед № РД-01-856/19.10.21. на Министъра на здравеопазването или след представяне (на хартиен носител или по електронен път) на наличен отрицателен PCR/антигенен тест.

Плащане на таксите за участие в курсовете се извършва преди провеждането на съответния курс, до който лицето е допуснато. Приемат се плащания САМО по банков / електронен път, по предоставените от БМКЦ ЕАД сметки, като същото се удостоверява преди провеждането на съответния курс, чрез документ, издаден от финансова институция, осъществила съответната транзакция. Документът може да бъде на хартиен носител или да се изпрати по електронна поща.

Мерки за осигуряване на безопасна среда

 • Преди започване на съответният курс/занятие работните помещения се проветряват и дезинфекцират.
 • Преди започване на съответният курс/занятие се извършва дезинфекция на всички пособия и други средства използвани в него.
 • След всеки учебен час и на всяка пауза се проветряват и дезинфекцират помещенията.
 • След използването на спасителна жилетка, костюм, каска или друго облекло същите се дезинфекцират преди последваща употреба от друг курсист.
 • Всички общи помещения, тоалетни, помещения за инвентар, пейки и дръжки на врати се дезинфекцират минимум 4 пъти дневно.

Горните изисквания са в сила до отпадане на мерките по Заповед № РД-01-856/19.10.21. на Министъра на здравеопазването.

За допълнителна информация на денонощен телефон: +359 52 999 795


Изпълнителна агенция „Морска администрация”

Въвежда се следната организация за провеждане на изпити в Изпълнителна агенция "Морска администрация":

I. Провеждането на изпити за придобиване на правоспособности, придобиване на права, отмяна на ограничения или за потвърждаване на правоспособност на морски лица по условията и реда на Наредба № 6 от 17 юни 2021 г. за компетентност на морските лица в Република България (обн. ДВ. бр.54 от 2021 г.) ще се извършва по установения ред и график, като в изпитната зала ще се допускат само лица, които:

 • са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или
 • представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването;

II. Общият брой на лицата в изпитните зали ще бъде съобразен по такъв начин, че да не се допуска повече от 1 човек на 8 квадратни метра.

III. Определените членове на изпитните комисии, провеждащи изпити по т. I, ще притежават валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Валидност на свидетелствата на морските лица

 • Издадено е Разпореждане № 130 / 21.12.2020 г. на изпълнителния директор на ИА „Морска администрация”, съгласно което:
 1. Свидетелства за правоспособност, чиито срок на валидност изтича до 30.06.2021 г. се удължават/преиздават за следващ период на валидност от 5 години, без необходимост от преминаване на опреснителни курсове за специална и допълнителна подготовка;
 2. Свидетелства за професионална компетентност за специална и допълнителна подготовка, чиито срок на валидност изтича до 30.06.2021 г. и за подновяването на които се изисква преминаване на опреснителен курс, се удължават със срок на валидност до края на 2021 г., без необходимост от преминаване на опреснителен курс.
 3. На лица, които се намират на борда на кораб, без възможност да им бъде осигурена смяна, се издава писмо на ИА "Морска администрация" за удължаване на срока на свидетелствата по т. 1 и 2.
 4. Заявление по т. 1 и 2 се подава от морското лице до ИА "Морска администрация"; заявление по т. 3 се подава до ИА "Морска администрация" от менинг агент/ корабособственик или от администрацията на знамето, под което плава корабът.

 

Медицински свидетелства

В съответствие с Правило I / 9 на Конвенцията STCW от 1978 г. и Правило 1.2. на Морската трудова конвенция (MLC-2006) се допуска морско лице да работи без валидно медицинско свидетелство, при условие че:

 • периодът не надвишава 3 (три) месеца; и
 • морското лице притежава медицинско свидетелство с изтекъл срок на валидност.

Държавен пристанищен и екологичен контрол:

 • Възстановяват се нормалните процедури за проверка в съответствие с Наредба № 12 за проверките по реда на държавния пристанищен контрол, при спазване на следните условия:

Спазване на заповедите на министъра на здравеопазването и инструкциите на РЗИ.

  • Съблюдаване на инструкциите на Парижкия меморандум за държавен пристанищен контрол във връзка с COVID-19.
  • Преди определяне на корабите, подлежащи на проверка, регионалните координатори или определен от тях инспектор събират цялата налична информация за кораба като: последно посетено пристанище/ща; националност на екипажа; имало ли е скоро смени на екипажа; има ли на борда лица със симптоми на COVID-19; наличие на инструкции на здравните власти относно кораба/екипажа. Въз основа на събраната информация регионалните координатори правят оценка на риска за кораба и ако преценят корабът да бъде проверен, определят инспектора/рите, които да извършат проверката.
  • При проверка на борда инспекторът носи съответните защитни средства и спазва дистанция, както е посочено в заповедите на министъра на здравеопазването и инструкциите на РЗИ.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.