Изпълнителна агенция „Морска администрация”

 • Съгласно Заповед № РД-01-372/30.06.2020г. на министъра на здравеопазването българските граждани, които са членове на екипажи на плавателни съдове, не подлежат на поставяне под карантина.
 • Изпълнителна агенция „Морска администрация“ е изпратила инструкции на корабособствениците в случай на съмнение на заболели на корабите.
 • Смените на корабните екипажи са разрешени, както и достъпа до корабите на лицата, ангажирани с подръжката на плавателните съдове.
 • Ограничава се слизането от кораба на членовете на екипажи на кораби, граждани на Кралство Швеция, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Португалия и всички граждани на трети страни, с изключение на Република Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенщайн, Сан Марино, Андора, Монако и Ватикана, посещаващи пристанищата във Варненска област, за периода на пребиваването в пристанището, когато същите са били на кораба за период по-малък от 14 дни, считано от последното пристанище. Изключение се допуска при извършване на смени на екипажи или с цел оглед на външното състояние на корпуса на кораба.

Държавен пристанищен и екологичен контрол:

 • Възстановяват се нормалните процедури за проверка в съответствие с Наредба № 12 за проверките по реда на държавния пристанищен контрол, при спазване на следните условия:
  • Спазване на заповедите на министъра на здравеопазването и инструкциите на РЗИ.
  • Съблюдаване на инструкциите на Парижкия меморандум за държавен пристанищен контрол във връзка с COVID-19.
  • Преди определяне на корабите, подлежащи на проверка, регионалните координатори или определен от тях инспектор събират цялата налична информация за кораба като: последно посетено пристанище/ща; националност на екипажа; имало ли е скоро смени на екипажа; има ли на борда лица със симптоми на COVID-19; наличие на инструкции на здравните власти относно кораба/екипажа. Въз основа на събраната информация регионалните координатори правят оценка на риска за кораба и ако преценят корабът да бъде проверен, определят инспектора/рите, които да извършат проверката.
  • При проверка на борда инстекторът носи съответните защитни средства и спазва дистанция, както е посочено в заповедите на министъра на здравеопазването и инструкциите на РЗИ.

Валидност на свидетелствата на морските лица

 • Удължаване на срока на валидност на документите на морските лица
  • Свидетелства за правоспособност и свидетелства за професионална компетентност
   • Издадените от ИА „Морска администрация” свидетелства за правоспособност (CoC) и професионална компетентност (СоР) на морските лица на борда на кораби,  срокът на валидност на които изтича до 13 юни 2020 г., получават обща удължена валидност до 3 (три) месеца. От отделния моряк няма да се изисква да подаде заявление.
 • Издадените от ИА „Морска администрация” свидетелства за професионална компетентност (CoР) за специална и допълнителна подготовка на морски лица, срокът на валидност на които изтича до 30.06.2020г. и за подновяването на които се изискват опреснителни курсове, се удължават до края на календарната 2020г. по следния ред:
  • Морското лице следва да подаде заявление за удължаване на срока на валидност на свидетелството/свидетелствата по електронен път (електронна поща) или лицензиран пощенски оператор, като посочва свидетелството/свидетелствата, които изтичат, и прилага копие на трудов договор за наемане на работа или писмо от менинг агент или корабособственик за предстоящо заминаване до края на 2020г.
  • Извършената проверка от служители на ИА „Морска администрация” констатира, че съответното морско лице притежава продължаваща компетентност, съгласно Правило I/11, параграф 1.2 от Приложението на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (STCW’78), както е изменена, по един от начините, изброени в Раздел A-I/11 на Кодекс STCW по отношение на изискуемия плавателен стаж.
  • На морското лице се изпраща по електронен път, на заявен от него електронен адрес, индивидуално писмо, подписано с квалифициран електронен подпис, съгласно Приложение № 1 на Разпореждане № 127 от 7 април 2020 г. на изпълнителния директор на ИА „Морска администрация”, за удължаване до края на 2020г. срока на валидност на съответното/ите свидетелство/а, без да се изисква преминаване на опреснителен курс.
  • За удължаването на срока на съответните свидетелства няма да бъде начисляванa и заплащана административна такса.
 • Издадените от ИА „Морска администрация” свидетелства за правоспособност (СоС), срокът на валидност на които изтича до 30.06.2020г. и за подновяването/ удължаването на които се изисква полагане на изпит пред Агенцията, поради заемане на длъжност с една или няколко степени по-ниска спрямо посоченото ниво на отговорност в свидетелството или непокриване на една или повече функции, се удължават до края на календарната 2020г. по следния ред:
  • Морското лице следва да подаде заявление за удължаване срока на валидност свидетелството/свидетелствата до 31.12.2020г.
  • Извършената проверка от служители на ИА „Морска администрация” констатира, че са изпълнени изискванията за продължаваща компетентност, посочени в т. I.2 от Разпореждане № 127 от 7 април 2020 г. на изпълнителния директор на ИА „Морска администрация”.
  • Удължаването на срока на свидетелствата за правоспособност се извършва със съответния запис в свидетелството, след представяне от морското лице на копие на трудов договор за наемане на работа или писмо от менинг агент или корабособственик за предстоящо заминаване до края на 2020г.
  • ИА „Морска администрация” има готовност за изпращане на потвърждения по запитвания за издадени свидетелства на морски лица, както и на издадените индивидуални писма на електронен адрес [email protected] или [email protected].
  • Заявления за удължаване на срока на валидност на свидетелствата, справки и запитвания могат да бъдат подавани на електронни адреси:, [email protected], [email protected]
 • Медицински свидетелства

            В съответствие с Правило I / 9 на Конвенцията STCW от 1978 г. и Правило 1.2. на Морската трудова конвенция (MLC-2006) се допуска морско лице да работи без валидно медицинско свидетелство, при условие че:

  • периодът не надвишава 3 (три) месеца; и
  • съответното морско лице притежава медицинско свидетелство с изтекъл срок на валидност.
 • Потвърждения на чуждестранни свидетелства
  • Валидността на издадените от ИА „Морска администрация” потвърждения е обвързана с валидността на националното свидетелство за правоспособност (CoC) и свидетелство за професионална компетентност (CоP) на морското лице.
  • Ако националното свидетелство за правоспособност (СоС) или свидетелство за професионална компетентност (СоР) подлежи на подновяване, може да се кандидатства за потвърждение от ИА „Морска администрация”.
  • На морското лице се предоставя временно потвърждение за период до 3 (три) месеца.
  • Ако администрацията, която е издала националното свидетелство за правоспособност (СоС) или свидетелство за професионална компетентност (СоР) на морското лице, прилага общо удължаване на валидността на националните CoC или CoP, валидността на издадените от ИА „Морска администрация” потвърждения, автоматично се счита за съответно удължена.
  • От отделния моряк няма да се изисква да подаде заявление.
 • Удостоверенията на консултантите по безопасността при превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища

В сила за Република България, считано от 9 април 2020 г. до 1 декември 2020 г., е многостранно споразумение ADN/M025 съгласно част 1.5.1 на Споразумението за превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN), което предвижда следните мерки:

  • Чрез дерогация от разпоредбите на 8.2.2.8.3 и 8.2.2.8.4 на ADN
   свидетелствата за ADN подготовка, валидността на които изтича между 1 март 2020 г. и 1 декември 2020 г., остават в сила до 31 декември 2020 г. Тези свидетелства се подновяват за срок от пет години, ако притежателят им представи необходимите документи съгласно 8.2.2.8.4 а) на ADN и ако е необходимо съгласно 8.2.2.8.4б), преди 1 януари 2021 г. Новият срок на валидност започва от датата на изтичане на валидността на свидетелството.
  • Документи в съответствие с 8.2.1.9 и 8.2.1.10, признати за еквивалентни на свидeтелствата за ADN подготовка, се приемат при условията, определени в т. 1 от многостранно споразумение ADN/M025. Същите продължават да се считат за еквивалентни, ако са подновени преди 1 декември 2020 г., съгласно условията, определени в Международна конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците.
  • Чрез дерогация от разпоредбите на 1.8.3.16.1 на ADN удостоверенията на консултантите по безопасността при превоз на опасни товари, валидността на които изтича в периода от 1 март 2020 г. до 1 ноември 2020 г., остават валидни до 30 ноември 2020 г. Валидността на тези удостоверения се удължава, считано от датата на изтичане на валидността на свидетелството, за срок от пет години, ако притежателите на удостоверенията положат изпит в съответствие с 1.8.3.16.2 на ADN преди 1 декември 2020 г.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.