Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

На 21 май 2020 г. Агенцията за авиационна безопасност на ЕС (EASA) и  Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) издадоха съвместен документ – Здравен протокол в гражданската авиация: Експлоатационни насоки за управлението на пътниците, летищния персонал и персонала от наземни оператори,   ангажиран с обслужването във връзка с Covid-19. Насоките поставят първостепенно значение върху здравето при всеки етап от пътуването със самолет. Основната цел на Здравния протокол е безопасното пътуване чрез установени процедури, действия и предпазни средства, еднакво приложими както от заминаващите и пристигащите пътници, използващи въздушен транспорт, така и от всички летищни, наземни и авиационни оператори, ангажирани с обслужването на пътниците в рамките на ЕС. Прилагането по еднакъв начин на еднакви мерки и предпазни средства гарантира по-голяма сигурност за опазването на общественото здраве и спомага за възвръщане на доверието у гражданите, използващи услугите на въздушния транспорт. 

Със Заповед № 45-01-242 от 08.06.2020 г. на главния директор на ГД ГВА препоръките от Здравния протокол са въведени като мерки със задължително прилаган. Заповедта заедно с приложения към нея Бюлетин за безопасност на полетите с контролен 04/2020, а така също придружаваща информация и предоставената от EASA цветна брошура на английски и български език, предназначена за пътниците, бяха публикувани на сайта на въздухоплавателната администрация. Със същата заповед ГД ГВА разпореди на летищните оператори, операторите, предоставящи наземно обслужване, и на опериращите до българските летища въздушни превозвачи да публикуват на своите сайтове указанията към пътниците, както и да докладват пред въздухоплавателната администрация за изпълнението на Здравния протокол на EASA-ECDC.    

През юни 2020 г. EASA създаде специална страница на своя уебсайт, предназначена за пътниците, достъпна на https://www.easa.europa.eu/light с мото: „Вашата безопасност е наша мисия – бъдете информирани за авиационната безопасност и въпросите, свързани с околната среда, и вижте как ние осигуряваме безопасността на полетите“.

След като анализира състоянието с COVID-19 и резултатите от прилагането на Здравния протокол и предвид очакваното постепенно възстановяване на въздушния транспорт, на 30 юни 2020 г. EASA публикува второ, актуализирано издание на Здравния протокол: https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/EASA-ECDC_COVID-19_Operational%20guidelines%20for%20management%20of%20passengers_v2.pdf

Със Заповед № 45-01-281/01.07.2020 г. на главния директор на ГД ГВА и с приложения към нея Бюлетин за безопасност № 06/2020 препоръките от новото издание на Здравния протокол се въвеждат като задължителни за прилагане мерки. Заповедта и бюлетина са публикувани на сайта на ГД ГВА. Мерките предвиждат:

По отношение на заминаващите пътници

 • ограничаване на броя на посетителите в обществените зони, като в салоните се допускат само пътници с валиден билет;
 • обработката на пътниците от наземните оператори в терминалите се извършва при спазване на дистанция от не по-малко 1.5 метра;
 • пътниците се явяват за чекиране преди полета поне 2 часа по-рано;
 • - на пунктовете за проверка, на пунктовете за митническа обработка, на пунктовете за граничен контрол да не се допуска струпване на пътници и да се спазва дистанция от 1.5 метра

- отвеждането към самолета да става при спазване на необходимата дистанция;

да не се допуска струпване на служители и пътници в превозните средства на перона.

По отношение на пристигащите пътници

 • организация и координация между авиокомпаниите и наземните оператори по разделяне и съпровождане на пътниците от различните полети с цел да се избягва смесване с останалите пътници,  като стриктно се следи да няма струпване;
 • не се допуска струпване на пунктовете на РЗИ с цел качествена проверка от служителите;
 • наличие на необходимото количество анкетни карти и следене за тяхното попълване от всички кацащи пътници и представяне на пунктовете за проверка на РЗИ;
 • поощряване на пътниците да използват мобилното приложение за попълване на декларациите.

По отношение на летищните оператори о операторите по наземно обслужване

 • създаване на организация за изпълнение на мерките и определяне на координатор, който докладва два пъти на ден пред ГД ГВА за състоянието;
 • прилагане на специално създадената процедура по разделяне и отвеждане на потоците от пътници за различните полети;
 • прилагане на процедура за взаимодействие с РЗИ с цел максимално бързото извеждане от терминала на пътник със симптоми или потвърдена инфекция с COVID – 19
 • упражняване на строг контрол над всички служители, обслужващи пътници и лица, работещи на територията на терминалите, за носене на предпазни средства

Действия, свързани с изпълнението на полети:

 • операторите по наземно обслужване и летищните власти предоставят течни дезинфектанти за ръце в тоалетните и салоните за пътниците, както и в офисите за служителите си;
 • въздушните превозвачи докладват на приемащото летище за пътник със симптоми на предполагаем COVID-19 и следват подадените от летищния оператор  инструкции;
 • летищните власти и операторите, предоставящи наземно обслужване са длъжни да си сътрудничат с органите за обществено здраве при проследяването на пътници и епидемиологичното разследване в случай на потвърдена инфекция с COVID-19;
 • да гарантират, че пътниците не се държат на борда насамолета без подходяща вентилация за повече от 30 минути.

Това, което пътниците трябва да знаят и да изпълняват при всеки етап от тяхното пътуване

ПЛАНИРАЙТЕ ВАШЕТО ПЪТУВАНЕ

 • Не ходете на летището, ако проявявате следните симптоми: треска, кашлица, задух, загуба на вкус или обоняние.
 • Попълнете Вашата Декларация за здравословно състояние преди регистрацията за полет.
 • Уверете се, че имате достатъчно медицински маски за Вашето пътуване.

НА ЛЕТИЩЕТО

 • Имайте предвид, че само пътуващи могат да влизат в сградите на летищните терминали.
 • Осигурете си достатъчно време за преминаване през проверки и други процедури.
 • Спазвайте етикет при кашляне/кихане и носете медицинска маска за лице, за да защитите себе си и пътуващите с Вас.

ЛЕТИЩЕ НА ЗАМИНАВАНЕ

 • Посъветвайте се със служителите на летището или авиокомпанията, ако имате въпроси или притеснения.
 • Регистрирайте се за полет онлайн, ако е възможно.
 • Носете всичко необходимо за Вашето пътуването и имайте готовност да представите всички документи.
 • Уверете се, че спазвате физическа дистанция.
 • Носете медицинска маска за лице, в противен случай ще Ви бъде отказан достъп до борда.
 • Съдействайте при мерене на температурата Ви, ако се изисква.

НА БОРДА НА САМОЛЕТА

 • Поддържайте хигиена на ръцете, спазвайте етикета при кашляне/кихане и носете медицинска маска за лице.
 • Внимателно проследете демонстрацията за безопасност на борда, за да бъдете запознати със специфичните изисквания за Вашия полет.
 • Ако се почувствате зле по време на Вашето пътуване, информирайте екипажа и потърсете медицинска помощ възможно най-скоро.
 • Ограничете движението си в кабината до това, което е от съществено значение за Вашето добро физическо състояние.

ЛЕТИЩЕ НА ПРИСТИГАНЕ

 • Спазвайте физическа дистанция, хигиена на ръцете и етикет при кашляне/кихане и носете медицинска маска за лице.
 • Вземете Вашия багаж и напуснете сградата на терминала възможно най-скоро.
 • Намалете риска от предаване на вируса чрез ограничаване на взаимодействието с хората в терминала на пристигане.

Новата версия на Здравния протокол е част от пакет, който съдържа актуализирани мерки за безопасност на полетите, насочени и към въздушните превозвачи. Целта е авиокомпаниите да бъдат подготвени за възстановяването на въздушния транспорт при продължаващо изпълнение на санитарните и противоепидемични мерки срещу COVID-19.

На 25 юни 2020 г. EASA издаде две директиви за безопасност – 2020-03 и 2020-04. С тях на авиационните оператори се възлага отговорността за почистването и дезинфекцията на въздухоплавателните средства, с които се извършват превози на пътници.

Със Заповед № 45-01-280/01.07.2020 г. на главния директор на ГД ГВА и с приложения към нея Бюлетин за безопасност № 05/2020 мерките на EASA стават задължителни за прилагане от 1 юли 2020 г. за всички въздушни превозвачи от ЕС и от трети страни с издадено одобрение (TCO) от EASA, които извършва пътнически полети до и от българските летища. Мерките, които следва да изпълняват, са:

 • при почистването и дезинфекцирането на самолетите авиационните оператори са длъжни да използват само препарати, одобрени за авиационна употреба и препоръчани от ECDC или одобрени от националните здравни власти;
 • пълна дезинфекция на самолетите се извършва поне веднъж на всеки 24 часа или по-често, ако това бъде сметнато за необходимо въз основа на оценката на оператора;
 • пълна дезинфекция се извършва и преди полети с продължителност над 6 часа;
 • екипажите и служителите трябва да са оборудвани с универсални предпазни комплекти (UPKs). Такива комплекти да се използват за защита на членовете на екипажа, на кабинния екипаж, обслужващ пътниците, както и техническия и наземен персонал, обслужващ съответното въздухоплавателно средство;
 • в случай на подозрение за или установяване на пътник със симптоми на COVID-19, авиационните оператори са длъжни да не допуснат експлоатация на това използвано въздухоплавателното преди то да бъде почистено и напълно дезинфекцирано;
 • носенето на предпазни маски е задължително за всички пътници - както на летището, така и в самолета. Изключение се прави само за децата до 6 години, както и за хора, при които носенето на маска не се препоръчва от медицински съображения. Маската трябва да се сменя на всеки четири часа, а ръцете да се мият и дезинфекцират често. Пътниците трябва да разполагат и с втора маска за смяна;
 • независимо от задължението за носенето на маски от пътниците, кабинният екипаж следва да има готовност да предостави маски при необходимост;
 • до борда на самолета не се допускат лица със симптоми, характерни за COVID-19. В случай, че такъв все пак бъде идентифициран, кабинният състав следва да докладва на здравните органи на съответното летище на заминаване или пристигане.

Въздушните превозвачи са длъжни да изпълняват Наръчника на EASA  за почистване и дезинфекция на въздухоплавателните средства.

Пакетът на EASA, в т.ч. специализираните наръчници, включва следните документи:

         EASA ECDC Aviation health Safety Protocol

         EASA SDs 2020-03 and 2020-04, superseding EASA SDs 2020-01 and respectively 2020-02

         EASA SIB 2020-02 R5 – revision 5

         EASA Guidance for aircraft cleaning and disinfection

         EASA Guidance for management of crew in relation to COVID-19 pandemic

Всички документи са достъпни на: https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/passenger-health-safety-updated-measures-summer-2020

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.