Мерки и препоръки – Въздушен транспорт 

С цел осигуряване на безопасна среда за здравето на служителите и пътниците, към 03.12.2020 г. продължават да бъдат в сила мерките от Здравния протокол в гражданската авиация на Агенцията за авиационна безопасност на ЕС (EASA) и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC), издание 2 от 30.06.2020 г., въведени със Заповед № 45-01-281/01.07.2020 г. на главния директор на ГД ГВА и Бюлетин за безопасност № 06/2020.

Действащи мерки във въздушния транспорт за ограничаване на разпространението на COVID-19:

По отношение на заминаващите пътници

 • ограничава се броят на посетителите в обществените зони, като в салоните се допускат само пътници с валиден билет;
 • обработката на пътниците от наземните оператори в терминалите се извършва при спазване на дистанция от не по-малко 2 метра;
 • съвместно с авиокомпаниите пътниците са информирани да се явяват за регистрация повече от 2 часа преди полета;
 • на пунктовете за проверка, на пунктовете за митническа обработка и на пунктовете за граничен контрол не се допуска струпване на пътници, като се спазва дистанция не по-малко от 2 метра.
 • отвеждането към самолета се осъществява при спазване на необходимата дистанция;
 • създадена организация за недопускане струпване на служители и пътници в превозните средства на перона.

По отношение на пристигащите пътници

 • действа организация и координация между авиокомпаниите и наземните оператори по разделяне и съпровождане на пътниците от различните полети с цел да се избягва смесване на пътническите потоци, като стриктно се следи да няма струпване;
 • не се допуска струпване на пунктовете на РЗИ, с цел качествена проверка от служителите;
 • осигурени са необходимото количество анкетни карти и се следи за тяхното попълване от всички кацащи пътници и представяне на пунктовете за проверка на РЗИ;
 • насърчаване на пътниците да използват мобилното приложение за попълване на декларациите.

По отношение на летищните оператори и операторите по наземно обслужване

 • действа организация за изпълнение на мерките и докладване два пъти на ден пред ГД ГВА за състоянието на оперативната дейност и противоемидемичните процедури;
 • прилага се създадената процедура по разделяне и отвеждане на потоците от пътници за различните полети;
 • действа процедура за взаимодействие с РЗИ с цел максимално бързото извеждане от терминала на пътник със симптоми или потвърдена инфекция с COVID – 19;
 • упражнява се строг контрол над всички служители, обслужващи пътници и лица, работещи на територията на терминалите, за носене на лични предпазни средства;
 • операторите по наземно обслужване и летищните власти предоставят течни дезинфектанти за ръце в тоалетните и салоните за пътниците, както и в офисите за служителите си.

Осъществяван надзор съгласно програма за надзор по регламент (ЕС) №139/2014 в условия на епидемична обстановка

 • в съответствие с оперативните насоки на EASA и ECDC е разработена стандартизирана процедура и контролна карта (CHECKLIST) към нея, която се използва при извършване на сертификационни процедури;
 • изискванията относно проверките са въведени в Наръчника на инспектора в част „Сертификационни процедури”. Те отразяват временните нови форми на дистанционно инспектиране на наземни оператори за дейностите „Наземно администриране и надзор” и „Полетни операции и администриране на екипажи” в условията на рестриктивен режим поради COVID-19 и други вирусни зарази;
 • въведена е процедура за дистанционна проверка на изискуемите документи и проверка на място във връзка с ежегодното подновяване на удостоверението за експлоатационна годност на светотехническите системи на гражданските летища в условия на действащи противоепидемични мерки;
 • въведена е процедура за удостоверяване на експлоатационната годност (УЕГ) на системи и съоръжения за обслужване на пътници, обслужване и осигуряване на ВС, товарене и разтоварване на багажи и товари, наричани за краткост системи и съоръжения за наземно обслужване (ССНО) и годишна заверка на УЕГ на ССНО в условията на епидемична обстановка;
 • за всички граждански летища за обществено ползване са разработени COVID-19 досиетa, които съдържат план за действие и процедури за работа в условията на епидемична обстановка.

Действия, свързани с изпълнението на полети

 • въздушните превозвачи докладват на приемащото летище за пътник със симптоми на предполагаем COVID-19 и следват подадените от летищния оператор инструкции;
 • летищните власти и операторите, предоставящи наземно обслужване си сътрудничат с органите за обществено здраве при проследяването на пътници и епидемиологичното разследване, в случай на потвърдена инфекция с COVID-19;
 • въздушните превозвачи гарантират, че пътниците не се задържат на борда на самолета без подходяща вентилация за повече от 30 минути.

Задължения на въздушните превозвачи

Продължава действието на издадените на 25 юни 2020 г. от EASA директиви за безопасност 2020-03 и 2020-04. С тях на авиационните оператори се възлага отговорността за почистването и дезинфекцията на въздухоплавателните средства, с които се извършват превози на пътници.

Със Заповед № 45-01-280/01.07.2020 г. на главния директор на ГД ГВА и с приложения към нея Бюлетин за безопасност № 05/2020 мерките на EASA се прилагат задължително от 1 юли 2020 г. за всички въздушни превозвачи от ЕС и от трети страни с издадено одобрение (TCO) от EASA, които извършват пътнически полети до и от българските летища. Мерките, които следва да изпълняват, са:

 • при почистването и дезинфекцирането на самолетите авиационните оператори са длъжни да използват само препарати, одобрени за авиационна употреба и препоръчани от ECDC или одобрени от националните здравни власти;
 • пълна дезинфекция на самолетите се извършва поне веднъж на всеки 24 часа или по-често, ако това е необходимо, въз основа на оценката на оператора;
 • пълна дезинфекция се извършва и преди полети с продължителност над 6 часа;
 • екипажите и служителите следва да са оборудвани с универсални предпазни комплекти (UPKs). Такива комплекти се използват за защита на членовете на екипажа, на кабинния екипаж, обслужващ пътниците, както и техническия и наземен персонал, обслужващ съответното въздухоплавателно средство;
 • в случай на подозрение или установяване на пътник със симптоми на COVID-19, авиационните оператори са длъжни да не допуснат експлоатация на въздухоплавателното преди то да бъде почистено и напълно дезинфекцирано;
 • носенето на предпазни маски е задължително за всички пътници, както на летището, така и в самолета. Изключение се прави само за децата до 6 години, както и за хора, при които носенето на маска не се препоръчва от медицински съображения. Маската трябва да се сменя на всеки четири часа, а ръцете да се мият и дезинфекцират често. Пътниците трябва да разполагат и с втора маска за смяна;
 • независимо от задължението за носенето на маски от пътниците, кабинният екипаж следва да има готовност да предостави маски при необходимост;
 • до борда на самолета не се допускат лица със симптоми, характерни за COVID-19. В случай, че все пак такъв пътник бъде идентифициран, кабинният състав следва да докладва на здравните органи на съответното летище на заминаване или пристигане.

Това, което пътниците трябва да знаят и да изпълняват при всеки етап от пътуването:

ПЛАНИРАЙТЕ ВАШЕТО ПЪТУВАНЕ!

 • Не ходете на летището, ако проявявате следните симптоми: треска, кашлица, задух, загуба на вкус или обоняние.
 • Попълнете Вашата декларация за здравословно състояние преди регистрацията за полет.
 • Уверете се, че имате достатъчно медицински маски за Вашето пътуване.

НА ЛЕТИЩЕТО

 • Имайте предвид, че само пътуващи могат да влизат в сградите на летищните терминали.
 • Осигурете си достатъчно време за преминаване през проверки и други процедури.
 • Спазвайте етикет при кашляне/кихане и носете медицинска маска за лице, за да защитите себе си и пътуващите с Вас.

ЛЕТИЩЕ НА ЗАМИНАВАНЕ

 • Посъветвайте се със служителите на летището или авиокомпанията, ако имате въпроси или притеснения.
 • Регистрирайте се за полет чрез Интернет, ако е възможно.
 • Носете всичко необходимо за Вашето пътуването и имайте готовност да представите всички документи.
 • Уверете се, че спазвате физическа дистанция.
 • Носете медицинска маска за лице, в противен случай ще Ви бъде отказан достъп до борда.
 • Съдействайте при мерене на температурата Ви, ако се изисква.

НА БОРДА НА САМОЛЕТА

 • Поддържайте хигиена на ръцете, спазвайте етикета при кашляне/кихане и носете медицинска маска за лице.
 • Внимателно проследете демонстрацията за безопасност на борда, за да бъдете запознати със специфичните изисквания за Вашия полет.
 • Ако се почувствате зле по време на Вашето пътуване, информирайте екипажа и потърсете медицинска помощ възможно най-скоро.
 • Ограничете движението си в кабината до това, което е от съществено значение за Вашето добро физическо състояние.

ЛЕТИЩЕ НА ПРИСТИГАНЕ

 • Спазвайте физическа дистанция, хигиена на ръцете и етикет при кашляне/кихане и носете медицинска маска за лице.
 • Вземете Вашия багаж и напуснете сградата на терминала възможно най-скоро.
 • Намалете риска от предаване на вируса чрез ограничаване на взаимодействието с хората в терминала на пристигане.

Насоките за здравна безопасност при пътуване с въздушен транспорт, често задавани въпроси и други свързани документи ще намерите на: https://www.easa.europa.eu/light/topics/passenger-travel-guidance-covid-19

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.