Във връзка с препоръки на Националния оперативен щаб със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на здравния министър Кирил Ананиев са въведени противоепидемични мерки в страната. Заповедта е претърпяла няколко промени, отразени в текста.

 

ЗАПОВЕД

№ РД-01-124 / 13.03.2020 г., изм. и доп. със заповеди №№ РД-01-131/17.03.2020 г., РД-01-139/19.03.2020 г., РД-01-144/22.03.2020 г., РД-01-154/26.03.2020 г., РД-01-168/30.03.2020 г., РД-01-169/31.03.2020 г., РД-01-172/02.04.2020 г., РД-01-195/10.04.2020 г., РД-01-197/11.04.2020 г., РД-01-225/20.04.2020 г., РД-01-228/21.04.2020 г., РД-01-238/26.04.2020 г., РД-01-247/01.05.2020 г.,  РД-01-249/03.05.2020 г., РД-01-250/05.05.2020 г., РД-01-256/11.05.2020 г. и РД-01-259/11.05.2020 г.,

На основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана  с разпространението на COVlD-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България

НАРЕЖДАМ

В съответствие с препоръките на националния оперативен щаб, за социална дистанция:

 1. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 г. (срокът удължен до 12.04.2020 г. включително – заповед № РД-01-154/26.03.2020 г., удължен до 13.05.2020 г. включително – заповед № РД-01-195/10.04.2020 г.): 
  1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведения за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

   (ново – заповед № РД-01-144/22.03.2020 г.) Разпореждам в обектите за бързо хранене и хранителните магазини на територията на бензиностанции  да не се допуска консумацията на място.

   (ново – заповед № РД-01-154/26.03.2020 г.) Допуска се в големите търговски центрове тип МОЛ да работят доставчиците на платежни услуги, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в т.ч. дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства и недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявания. (Забележка - т. 3 от заповед № РД-01-154/26.03.2020 г.: Заповедта да се съобщи на регионалните здравни инспекции, областните управители, кметовете и директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи, които да уведомят заинтересованите лица и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки в удължения срок.)

   (нова – Заповед №РД-01-139 от 19.03.2020 г.) Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги, на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т. 1, трябва да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко  1-1,5 м. между лицата. (Забележка - т. II от заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г.: Заповедта да се съобщи на областните управители, кметовете и директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи, които да уведомят заинтересованите лица и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.)

   (нова - Заповед № РД-01-249/03.05. 2020 г., в сила от 06.05.2020 г.) Като изключение от т. 1 се допускат посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:

   а) (изм. - Заповед№РД-01-250/05.05.2020 г.) разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 1,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;

   б) (доп. - Заповед№РД-01-250/05.05.2020 г.) обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице или защитен шлем;

   в) (доп. - Заповед№РД-01-250/05.05.2020 г.) да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител, а тоалетните на всеки час;

   г) да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението.

   д) (нова - Заповед№РД-01-250/05.05.2020 г.) препоръчително е носенето на ръкавици

   1б (нова - Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г., в сила от 06.05.2020 г.) Възлага на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), съгласувано с министъра на здравеопазването, в срок до 05.05.2020 г.,  да определи и други изисквания и организация на работа на обектите на открито по т. 1а. При установени нарушения от органите на БАБХ и на регионалните здравни инспекции, се предприемат действия за незабавно прекратяване на дейността на обектите по т. 1а (нова - Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г., в сила от 06.05.2020 г.)

  2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

   (ново изречение – заповед № РД-01-172/02.04.2020 г.) Допуска се провеждането на учебни практики и стажове на курсантите от Академията на Министерство на вътрешните работи, свързани със сигурността и опазването на обществения ред в условията на обявено извънредно положение.

   2а. (нова - Заповед № РД-01-249/03.05. 2020 г.) Допуска се провеждането на обучения от учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство; учебните центрове, които извършват обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността; учебните центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им (периодично обучение); лицата, които извършват първоначално и периодично обучение на технически специалисти в пунктовете за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства; висшите училища, които извършват първоначално и периодично обучение на инструктурите; учебните центрове, които извършват специална и допълнителна подготовка на морските лица; учебните центрове, които извършват обучение в областта на гражданското въздухоплаване; центровете за професионално обучение и квалификация в железопътния транспорт.

   Организаторите на обученията са длъжни да осигурят спазването на мярката за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки ( в т.ч: носене на защитни маски за лице и дезинфекция на използваните превозни средства и други съоръжения).
  3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.
  4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
  5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).

   5а. (нова - Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г., в сила от 04.05.2020 г.) Допуска се упражняването на индивидуален спорт на открито ( в т.ч тенис, колоездене, лека атлетика, голф и др.), при спазване на дистанция от най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки.

   5б. (нова - Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г., в сила от 04.05.2020 г.) Допускат се посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, при спазването на следните противоепидемични мерки:

   а) провеждане на задължителен филтър на входа, като на всички посетители се измерва телесната температура. Не се допускат лица с повишена телесна температура;

   б) осигуряване на условия за спазване на дистанция от 2,5 метра между чакащите да влязат;

   в) обработката и дезинфекцията на водата в плувния басейн да се извършва по начин, осигуряващ поддържането на остатъчен свободен хлор във водата 0.4-0.5 мг/л;

   г) тоалетните, съблекалните, съдовете за отпадъци, общите части, уредите, помещенията и другите съоръжения да се почистват и дезинфекцират най-малко на всеки един час;

   д) осигуряване на диспенсери с дезинфектант, течен сапун и еднократни кърпи за ползване от посетителите;

   е) ползване от персонала на защитни маски за лице и ръкавици;

   ж) дезинфекциране след всеки посетител на използваните принадлежности (чадъри, шезлонги, столове, гардероби и др.);

   з) създаване на организация за недопускане струпване на много хора едновременно в общите помещения (съблекални и тоалетни);

   и) (изм. - Заповед РД-01-250/05.05.2020 г.) разстоянието между два чадъра, измерено от центъра на чадърите, в площите на открито около басейните, да бъде най-малко 5 метра, а когато единия чадър се ползва от повече от двама члена на едно семейство, минимум  8 метра; един чадър да се ползва от не повече от две лица или членовете на едно семейство;

   к)  недопускане работата на водни атракциони, включително и такива за деца.

   5в. (нова - Заповед №РД-01-250/05.05.2020 г.) Допускат се посещенията на музеи на открито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.

   5г. (нова - Заповед № РД-01-256/11.05.2020 г., доп. - Заповед № РД-01-259/11.05.2020 г.) Допускат се посещения на музеи на закрито, галерии и библиотеки на открито и закрито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки, в това число без да се използват климатични инсталации.

    

   5д. (нова - Заповед № РД-01-256/11.05.2020 г.) Допуска се провеждането на културни събития – концерти и други сценични прояви, на сцени на открито, с допустима заетост на местата до 30 % от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки;

   5е. (нова - Заповед № РД-01-256/11.05.2020 г., доп. - Заповед № РД-01-259/11.05.2020 г.) Допускат се посещения на кина,  с допустима заетост на местата до 30 % от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки, в това число без да се използват климатични инсталации.      

   5ж. (нова - Заповед № РД-01-259/11.05.2020 г.) Допуска се упражняването на колективни спортове за аматьори на открито, без състезателен характер и без публика (в т.ч футбол, баскетбол, волейбол), с участието на до 10 човека, при спазване на противоепидемичните мерки, и без да се допуска използването на бани и съблекални.   

    
  6. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
  7. (частично отменена със Заповед РД-01-225/20.04.2020 г.) Преустановява се дейността по присаждане на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

   7а. (нова - Заповед РД-01-228/21.04.2020 г., отменена - Заповед РД-01-238/26.04.2020 г.) 

   7б. (нова - Заповед РД-01-228/21.04.2020 г., изм. - Заповед РД-01-238/26.04.2020 г.) Дейностите по асистирана репродукция да се изпълняват при спазване на следните условия: всеки пациент да се приема като потенциално заразен с COVID-19 и да се използват всички необходими лични предпазни средства от персонала; да се осигуряват минимум 15 минути отстояние между пункциите, както и цялостна дезинфекция на помещенията между пациентите; добитите яйцеклетки или ембриони да се криоконсервират; започналите стимулации да се завършат с оплождане и криоконсервация на ембрионите; когато се налага трансфер при вече започнала процедура, да се спазват всички изисквания за безопасност от заразяване с COVID-19; препоръчително е два дни преди фоликулната пункция пациентките да имат направен PCR тест за COVID-19 с отрицателен резултат; да се продължи наблюдението на ранните бременности (до 12 г.с.) след ин витро при максимални изисквания за сигурност.

  8. Остава в сила ограничението за преустановяване на дейността по присаждане на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения. 
  9. (нова – заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., отм. - заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г., нова – заповед № РД-01-168/30.03.2020 г., отм. – заповед РД-01-169/31.03.2020 г., нова – заповед РД-01-197/11.04.2020 г., в сила от 12.04.2020 г. до 26.04.2020 г. включително, изм. – заповед РД-01-236/24.04.2020 г., в сила до 13.05.2020 г. включително, изм. РД-01-247/01.05.2020 г.)

   Всички лица, когато се намират в закрити  обществени места (в. т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, зали и др.) са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал и др.). За целите на тази мярка обществени са и местата, и пространствата, които са свободно достъпни, и/или са предназначени за обществено ползване (в т.ч. всички места, на които се предоставят обществени услуги)

   (нова -  Заповед РД-01-247/01.05.2020 г.) Всички лица, които се намират на открити обществени места ( в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки) са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средства, покриващо носа и устата.
 1. Заповедта да се съобщи на всички регионални здравни инспекции и на всички министри, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки.
 2. Регионалните здравни инспекции да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на организация за изпълнение на мерките в учебните заведения.
 3. Областните управители, кметовете и органите на Министерство на вътрешните работи оказват пълно съдействие като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.
 4. Срокът на мерките по т. I може да бъде удължен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор.

 

КИРИЛ АНАНИЕВ

Министър на здравеопазването

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.