Със Заповед № РД-01-128/16.03.2020 г. на министъра на здравеопазването са разкрити временни звена за граничен здравен контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове Гюешево, Видин, Връшка чука, Маказа - Нимфея и Илинден – Ексохи.

 

ЗАПОВЕД
№ РД-01-128/16.03.2020 г.

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и чл. 4, ал. 1 и 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България и във връзка с обявената от Световната здравна организация пандемия по отношение на заболяването COVID-19 (инфекциозно заболяване, причинено от коронавирус 2019-nCoV)

НАРЕЖДАМ

  1. Разкривам временни звена за граничен здравен контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове Гюешево, Видин, Връшка чука, Маказа – Нимфея и Илинден – Ексохи.
  2. Директорите на регионални здравни инспекции Кюстендил, Видин, Кърджали и Благоевград да обезпечат непрекъснат денонощен режим на работа на звената по т. 1, в т.ч. с персонал на регионалните здравни инспекции и на държавните и общински лечебни заведения на територията на съответната област.
  3. Заповедта да се съобщи на директора на Главна дирекция „Гранична полиция“ и директорите на регионалните здравни инспекции Кюстендил, Видин, Кърджали и Благоевград за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор.

КИРИЛ АНАНИЕВ
Министър на здравеопазването

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.