ЗАПОВЕД
№ РД-01-143/20.03.2020 г., изм. и доп. със заповеди №№ РД-01-153/25.03.2020 г.,РД-01-167/30.03.2020 г., РД-01-196/10.04.2020 г.,РД-01-239/26.04.2020 г., РД-01-248/01.05.2020 г., РД-01-251/05.05.2020 г.

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана  с разпространението на COVlD-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение 

НАРЕЖДАМ

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г.:
1. (изм. и доп. - Заповед №РД-01-239/26.04.2020 г.) Преустановяват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места. Посещенията на градски паркове и градини се допуска при стриктното спазване на следните противоепидемични мерки:

а) (отм. - Заповед РД-01-248/01.05.2020 г.) Заповед носенето на предпазни маски;

б) спазването на дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства;

в) влизане в и излизане от парка единствено през отворените и обозначени за целта пунктове;

г) използване на обозначените маршрути за разходка;

д) забрана употребата на алкохол;

e) избягване докосването на повърхности, в т.ч сядане на пейки и тревни площи

ж) съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.

1а. (нова - Заповед №РД-01-239/26.04.2020 г.) Посещенията на градски паркове и градини се разрешава само на следните лица:

а) деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9,30 до 18,30 всеки ден;

б) собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9,30 и след 18,30 всеки ден.

1б. (нова - Заповед РД-01-248/01.05.2020 г.) Възлага на кметовете на общини и на областните управители да създадат необходимата организация за посещения на лицата във всички национални паркове, природни паркове, планини и други обособени места с паркова среда извън населените места на територията на общините, без да се използва градски транспорт, лифтове и посещения на хижи и туристически обекти.

1в. (нова - Заповед РД-01-248/01.05.2020 г.) Допускат се посещенията във всички национални паркове, природни паркове, планини и други обособени места с паркова среда извън населените места, при спазване на изискванията по т. 1 и при условията по т. 1 б.

2. (отменена - Заповед РД-01-251/05.05.2020 г.) Органите на Министерство на вътрешните работи да организират контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове и (ново - заповед № РД-01-167 от 30.03.2020 г.) на гр. Банско и да извършват проверка на целта на пътуването на гражданите.

3. (изм. – Заповед № РД-01-153/25.03.2020 г., отменена - Заповед РД-01-251/05.05.2020 г.) През контролно-пропускателните пунктове по т. 2 се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от:
а) полагане на труд в населеното място;
б) здравословни причини на пътуващия или на негови близки; 
в) завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващия временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес;
г) необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия;
д) необходимост от снабдяване на себе си или лица, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.

4. (нова - заповед № РД-01-153/25.03.2020 г.) Обстоятелствата по т. 3 се удостоверяват със:
а) служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта;
б) медицински документ;
в) документ за самоличност;
г) декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването.

5. (нова - заповед № РД-01-153/25.03.2020 г.) Водачите и пътниците в товарни автомобили и автомобили, с които се осъществява охрана на ценни пратки и товари (инкасо автомобили)  представят само документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта.

6. (нова - заповед № РД-01-153/25.03.2020 г.) След представяне на документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, с приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат служители:
а) на хранителни вериги и аптеки;
б) осъществяващи доставки на хранителни продукти и лекарства;
в) в стратегически обекти по смисъла на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност; 
г) на ВиК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества;
д) извършващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности.

7. (нова - заповед № РД-01-153/25.03.2020 г.; изм. със заповед № РД-01-188/09.04.2020 г.) С приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат и превозни средства със специален режим на движение, както и лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ, и медицинските специалисти.

8. (нова - заповед № РД-01-196/10.04.2020 г.) Водачите на транспортни средства, превозващи сезонни земеделски работници до обработваемите селскостопански площи представят служебна бележка от работодателя на сезонните работници, в която е посочен маршрутът и списък на пътниците.

9. (нова - заповед № РД-01-196/10.04.2020 г.) Работодателите на лицата по т. 8 са длъжни да осигурят за тях лични предпазни средства - защитни маски за лице и ръкавици, а превозвачът е длъжен да дезинфекцира транспортното средство преди отпътуването.

10. (нова - заповед № РД-01-196/10.04.2020 г.) Лицата, обработващи собствени земеделски имоти, намиращи се извън населено място, в което живеят, за да преминат през контролно-пропускателния пункт представят служебна бележка, издадена от кмета на съответната община или упълномощено от него лице, в която се намира обработваемият от тях имот.

II. Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8,30 до 10,30 часа всеки ден.  

III. Заповедта да се съобщи на министъра на вътрешните работи и областните управители, които да уведомят съответно директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и кметовете на общини.

IV. Директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и кметовете на общини да уведомят заинтересованите лица и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

IV. Мерките са в сила до изричната им отмяна.

КИРИЛ АНАНИЕВ
Министър на здравеопазването

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.