Със заповед № РД-01-159/27.03.2020 г. на министър Кирил Ананиев се определя лечебните заведения и съответните структури в тях, които да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19. В заповедта е посочено кои лечебни заведения извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 в неусложнено състояние и кои лечебни заведения обслужват пациенти с COVID-19 в състояние, изискващо интензивно лечение.

В заповедта е посочено и разпределението на болничните легла по лечебни заведения.

 

ЗАПОВЕД
№ РД-01-159/27.03.2020 г.

На основание чл. 5, ал. 1, т. 1 - 3 и чл. 63, ал. 1, З, 5 и 7 от Закона за здравето, чл. 94, ал. 1 и З от Закона за лечебните заведения и чл. 73 от АПК и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър председателя на Република България

НАРЕЖДАМ:

1. Определям лечебни заведения за болнична помощ за активно лечение и съответните структури в тях, които да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19, както следва:
а) лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 в неусложнено състояние - лечебните заведения и съответните структури в тях, съгласно приложение № 1;
б) лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 в състояние, нуждаещо се от интензивно лечение - лечебните заведения и съответните структури в тях, съгласно приложение № 2.
2. Медицинският персонал в лечебните заведения за болнична помощ по т. 1 следва да бъде осигурен с лични предпазни средства и да спазва стриктно въведените в страната и в лечебното заведение хигиенни и противоепидемични мерки.
3. Ръководителите на лечебните заведения за болнична помощ по т. 1 да осигурят прилагането на настоящата заповед, в това число при възможност да предприемат действия за изпълнение на препоръчителните изисквания по приложения № 3 и № 4, включително и чрез взаимодействие с други лечебни заведения.
4. Директорите на регионалните здравни инспекции да осъществяват съдействие и контрол по прилагането на настоящата заповед.
5. Лечебните заведения за болнична помощ по т. 1 да предприемат действия при възможност с оглед сключване на анекси към договорите с НЗОК за изпълнение на КП № 104 „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания остро протичащи, с усложнения”, в сила до овладяване на епидемичната обстановка, при условия и по ред, определени от Надзорния съвет на НЗОК.
6. Заповедта да се съобщи на регионалните здравни инспекции и ръководителите на лечебните заведения по т. 1.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор и на Жени Начева — заместник министър.

КИРИЛ АНАНИЕВ
Министър на здравеопазването

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.