Със заповед № РД-01-184/06.04.2020 г. се въвежда в експлоатация Национална информационна система за борба с COVID-19, състояща се от: Информационен уеб портал за граждани с актуална информация за епидемичната обстановка в страната; мобилно приложение за отразяване на здравния статус; Регистър на лица, поставени под карантина или домашна изолация и лечение и потвърдени случаи на COVID-19, и др.

 

ЗАПОВЕД
№ РД-01-184/06.04.2020 г., изм. със заповеди № РД-01-198/11.04.2020 г., № РД-01-241/28.04.2020 г.

На основание чл. 63 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 29 от Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVlD-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение

НАРЕЖДАМ

1. Министерство на здравеопазването въвежда в експлоатация Национална информационна система за борба с COVID-19, която осигурява централизирано управление и съхранение на информация за всички диагностицирани и карантинирани лица и предоставя функционално обезпечение на всички компетентни институции, свързани с борбата с COVID-19. Националната информационна система се състои от следните модули:

а) Информационен уеб портал за граждани с актуална информация за епидемичната обстановка в страната;

б) Мобилно приложение за граждани, в което гражданите могат да отразяват здравния си статус. Приложението поддържа нотификация към общопрактикуващ лекар и актуална информация за здравословното състояние на лицата;

в) Регистър на лица, поставени под карантина или домашна изолация и лечение и потвърдени случаи на COVID-19 за централизирано управление и съхранение на информация;

г) Софтуер за прогнозни анализи за развитие на заболеваемостта от COVID-19 и епидемичната обстановка в страната, свързана със заболяването;

д) Географски карти за визуализации на броя на карантинираните, заболелите, починалите и оздравелите лица.

2. Достъп до информацията по т. 1, букви „а” и „б“ имат всички граждани.

3. (изм - Заповед № РД-01-241/28.04.2020 г.) Достъп до информацията по т. 1, буква „в” имат регионалните здравни инспекции (РЗИ), органите на Министерство на вътрешните работи, общопрактикуващите лекари, лечебни заведения за болнична помощ, лабораториите, извършващи лабораторно изследване и потвърждение на COVID-19, общините и Националния осигурителен институт, териториалните поделения на Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса.

4. (доп. - Заповед № РД-01-241/28.04.2020 г.)Достъп до информацията по т. 1, букви „г” и „д“ имат Министерство на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и Националния оперативен щаб за борба с COVID-19.

5. Достъпът на лицата по т. 3 и 4 до информацията в Националната информационна система за борба с COVID-19 се осъществява посредством КЕП - квалифициран електронен подпис, след предварителна регистрация.

6. (изм. - Заповед № РД-01-198/11.04.2020 г.) В регистъра по т. 1, буква „в” ежедневно се въвеждат данни за всички диагностицирани и карантинирани лица и постъпва информация по автоматизиран път с данни за лицата, които влизат на територията на Република България и подлежат на поставяне под карантина, както следва:

а) Регионалните здравни инспекции ежедневно въвеждат данните в регистъра за всички диагностицирани и карантинирани лица съгласно предписанията за поставяне под карантина, издадени на територията на съответната регионална здравна инспекция, включително и тези издадени от органите на граничния здравен контрол.

б) Автоматизираната информационна система „Граничен контрол“  към МВР подава в реално време и по автоматизиран път към регистъра данни за всички лица, които влизат на територията на Република България.

7. За всяко диагностицирано и карантинирано лице в регистъра по т. 6 се въвеждат телефон за връзка, място за поставяне под карантина или домашна изолация, начална и крайна дата на карантината, собствено, бащино и фамилно име, пол, гражданство, възраст, единен граждански номер (личен номер на чужденец или номер на документ за самоличност);

8. Органите на МВР имат достъп до данните за диагностицираните и карантинирани лица и издадените предписания от РЗИ, при изпълнение на функциите им по осъществяване на контрол за спазване на предписаната карантина. Достъпът се предоставя на следните структури на МВР:
а) главните дирекции на МВР;
б) Столичната дирекция на МВР и областните дирекции на МВР;
в) дирекция „Комуникационни и информационни системи“;
г) Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

9. Информационната система по т. 1 изпраща на общопрактикуващите лекари  автоматично генерирано съобщение по електронна поща относно диагностицираните и карантинирани лица от пациентската им листа с цел провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист при необходимост.

10. Лечебните заведения за болнична помощ ежедневно въвеждат медицинската информация за лицата в регистъра по т. 1, буква „в”, за които са отговорни и проследяват състоянието им свързано с COVID-19 (дата на постъпване в лечебно заведение, състояние на болния, клинично протичане, необходимост от интензивно лечение, провеждане на дихателна реанимация, придружаващи заболявания, изход от заболяването и др.). 

11.(изм - Заповед № РД-01-241/28.04.2020 г.) Лабораториите въвеждат резултатите от всички видове тестове на лица за COVID- 19 (независимо от източника на финансиране) по един от следните начини:

а) чрез подаване на xml файл по образец, утвърден от министъра на здравеопазването и публикуван на официалните интернет страници на Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса,

б) чрез подаване на електронна таблица във формат *.xls по образец, Утвърден от министъра на здравеопазването и публикуван на официалната интернет страница на Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса;

в) чрез ръчно въвеждане на информацията в Националната информационна система за борба с COVID-19

11а. (нова - Заповед № РД-01-241/28.04.2020 г.) Информацията по т. 11 за проведените лабораторни изследвания от предходния ден се подава до 11 часа на следващия ден.

11б. (нова - Заповед № РД-01-241/28.04.2020 г.) Контролът за изпълнение на задълженията по т. 11 и 11а се осъществява от регионалните здравни инспекции и Националната здравноосигурителна каса

12. Общините имат достъп до данните за лицата по т. 1, буква „в”, диагностицирани с COVID-19 и карантинирани в домашни условия на територията на съответната община (лични данни и адрес на карантиниране) при изпълнение на функциите им по осъществяване на контрол за спазване на предписаната карантина.

13. (изм - Заповед № РД-01-241/28.04.2020 г.) Националният осигурителен институт и териториалните му поделения имат достъп до данните за лицата по т. 1, буква „в”, диагностицирани с COVID-19 и карантинирани в домашни условия (лични данни и адрес на карантиниране) при изпълнение на функциите си по осъществяване на контрол за издадените болнични листове за временна неработоспособност.

1За. (нова - Заповед № РД-01-241/28.04.2020 г.) Националната здравноосигурителна каса има достъп до модулите по т.1, букви „в“, „г“ и „д“ с цел осъществяване на наблюдение, контрол и обмен на информация за заболелите с COVID-19

14. С цел проследяване на епидемичната обстановката в страната и извършване на прогнозни анализи за развитие на заболеваемостта, данните в информационната система по т. 1 се поддържат актуални, като ежедневно се въвеждат всички нови и се редактират съществуващите (при настъпили промени) данни за диагностицираните и карантинирани лица.

15. На основание чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 74 от Административнопроцесуалния кодекс разпореждам предварителното изпълнение на заповедта с цел осигуряване живота и защита на здравето на гражданите. Мерките, посочени в настоящата заповед, се предприемат с цел ограничаване разпространението на епидемията от COVID-19, която представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб. Последиците от несвоевременното прилагане и от всяко забавяне на изпълнението на противоепидемичните мерки ще бъдат причиняване на значителни или трудно поправими, включително и непоправими, вреди за живота и здравето на хората. 

КИРИЛ АНАНИЕВ
Министър на здравеопазването

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.