ЗАПОВЕД
№ РД09-657/20.03.2020 г.

 На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и Решение  на Народното събрание на Република България за обяваване на извънредно положение (обн. ДВ, бр. 22 от 2020 г.), във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки относно разпространението на COVID-19 на територията на страната и с цел запазване на живота и здравето на населението в условията на разрастваща се епидемиологична обстановка в страната, и във връзка с Доклад № 0704-22 от 13.03.2020 г. от Неда Кристанова – директор на Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование,

НАРЕЖДАМ:

За периода на обявеното извънредно положение да се преустанови провеждането на изпити и приемането на документи на място по Наредба № 5 от 3 септември 1999 г. за реда за установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация.

Настоящата заповед се издава при условията на чл. 73 от АПК, поради необходимост от предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания с цел осигуряване на живота и здравето на населението.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на директора на Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование и да се оповести по подходящ начин на интернет страницата на Центъра.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката.

Красимир Вълчев
Министър на образованието и науката

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.