ЗАПОВЕД
№ РД09-704-31.03.2020 г., доп. със Заповед № РД09-762/09.04.2020

На основание чл. 20, ал. 4 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 2020 г.) и чл. 251, ал. 1 и ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и във връзка с т. 2 и т. 6 от Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. и Заповед № РД-01-154/ 26.03.2020 г.на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки относно разпространението на COVID-19 на територията на страната, както и с цел запазване на живота и здравето на учениците и педагогическите специалисти от системата на предучилищното и училищното образование в условията на обявено извънредно положение и разрастваща се епидемиологична обстановка в страната

 НАРЕЖДАМ

1. За времето на преустановяване на присъствените учебни занятия в училищата  в периода на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение (обн. ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г.)  директорите на училищата от системата на предучилищното и училищното образование да създадат подходяща организация за осъществяване на обучение от разстояние в електронна среда.

2. Обучението от разстояние в електронна среда е обучение, при което образователният процес се реализира с помощта на информационните и комуникационните технологии. Конкретният начин за реализацията му се избира от училището, като се отчитат възрастовите особености на учениците, интернет свързаността, наличните ресурси и техника, както и дигиталните умения на участниците в процеса. По изключение, когато липсва обективна възможност за осъществяване в електронна среда на обучението от разстояние, може да се прилага всеки друг подходящ начин, който осигурява ефективност и непрекъснатост на процеса.

3. За провеждане на обучението по т. 2 всяко училище създава организация за осигуряване на оптимална заетост на учениците с цел придобиването на основни резултати от обучението, определени в учебните програми.

4. Организирането и провеждането на обучението по т. 2 се извършват от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното време, като при нормална продължителност на работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5 астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни дни. За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените възнаграждения съгласно колективен трудов договор и/или вътрешни правила за работна заплата. 

4а (нова - Заповед № РД 09-762 от 09.04.2020 г.) Дните в периода 13-16  април 2020 г. вкл. се отчитат от педагогическите специалисти като работни, без да се прилага изискването по т. 4, като в рамките на  уговорената продължителност на работното време може да не се осъществява пряка работа с учениците, а да се извършват   методически, организационни и координационни дейности за постигане на по-ефективни резултати, обучения и самообучение и  др.  По преценка на училището в посочения период на учениците  може да се предложат дейности за обща подкрепа за личностно развитие, дейности за поддържане на физическата активност, дейности за развитие на социални и граждански умения, творчески дейности, психологическа подкрепа и др.

5. При намалена продължителност на работното време изискването на т. 4 се прилага пропорционално.

6. Организацията по отчитането на отработените часове по т. 4 се осъществява от директора на училището.

7. Обучението по т. 2 е насочено към придобиване на общообразователна подготовка, а в отделни училища – и към професионална, профилирана или специализирана подготовка, когато това е възможно.

8. При обучението по т. 2 не се извършва текущо оценяване по смисъла на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. За резултатите от обучението от разстояние учителите водят бележки върху ангажираността, активността, резултатите от работата и напредъка на съответния ученик, без учителят да нанася в периода на обучението оценки в училищната документация

Настоящата заповед се издава при условията на чл. 73 от АПК поради необходимост от предприемане на спешни мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на директорите на институциите в системата на предучилищното и училищното образование чрез регионалните управления на образованието, както и на всички заинтересовани лица.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, както и на началниците на регионалните управления на образованието.

Красимир Вълчев
Министър на образованието и науката

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.