З А П О В Е Д

№ Р-37

София, 26.02.2020 г.

На основание чл. 24, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация с цел организиране и координиране на действията на компетентните държавни органи във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването COVID-19 (инфекциозно заболяване, причинено от коронавирус 2019-nCoV)

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Създавам Национален оперативен щаб в състав:

Председател:

Генерал-майор професор д-р Венцислав Мутафчийски – началник на Военномедицинската академия;

Секретар:

Полковник доцент д-р Димо Илиев Димов – началник на катедра „Медицина на бедствените ситуации“ към Военномедицинската академия;

Членове:

Главен комисар Георги Арабаджиев – заместник-главен секретар на Министерството на вътрешните работи;

Главен комисар Светлан Кичиков – директор на Главна дирекция „Гранична полиция” на Министерството на вътрешните работи;

Бойко Христов – началник на отдел „Управление при кризи“ в дирекция „Ситуационен център“ на Министерството на външните работи;

Професор д-р Тодор Кантарджиев – директор на Националния център по заразни и паразитни болести;

Доцент д-р Ангел Кунчев – Главен държавен здравен инспектор.

  1. При необходимост председателят на Националния оперативен щаб по
    т. 1 може да привлича за участие в щаба и други експерти, в т.ч. представители на други министерства, ведомства и организации.
  2. Националният оперативен щаб по т. 1 да организира, координира и наблюдава всички действия на компетентните органи във връзка с предотвратяване на разпространението на COVID-19, както и да събира, обобщава и анализира цялата информация за развитието на ситуацията, свързана с разпространението на COVID-19, и да информира медиите и обществеността.
  3. Националният оперативен щаб по т. 1 да предоставя периодично информация на министър-председателя и на съответните министри за развитието на ситуацията, свързана с разпространението на COVID-19, и за предприетите мерки и действия.
  4. Националният оперативен щаб по т. 1 да изпълнява дейността си в сградата на Военномедицинската академия.

Препис от заповедта да се изпрати на председателя, на секретаря и на членовете на Националния оперативен щаб по т. 1 за сведение и изпълнение.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/Бойко Борисов

 

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.