Указания към бизнесоператорите по прилагане на противоепидемиологични мерките във връзка с COVID- 19 и с цел осигуряване на максимално защита здравето на гражданите

 

Българската агенция по храните като компетентен орган, извършващ официален контрол по цялата хранителна верига Ви предоставя препоръки, които следва да бъдат изпълнявани от бизнес операторите във връзка с наложените със Заповеди на Министъра на здравеопазването противоепидемиологични мерки в период на национална карантина:

Бизнес операторите в областта на храните, извършващи производство, съхранение, търговия и транспорт на храни следва да организират дейностите си така, че да се сведе  до максимално възможния минимум риска от разпространение на COVID 19. Правилното прилагане от песонала в обектите на разписаните процедури и инструкции в добрите хигиенни практики, както и  контрола от страна на бизнес операторите, създава възможност за постигане на тази цел.

  1. Бизнес операторите следва да осигурят на работещите лица условия и препарати за дезинфекция на ръцете, подходящо работно облекло и предпазни средства (ръкавици /при необходимост и в зависимост от естеството на работа/ и маски). Маската и ръкавиците да се подменят периодично. Задължително е подменянето при нарушаване на цялостта им.
  2. Да се учести периода на провежданата дезинфекция на производствените и търговски площи, на оборудването и инвентара и други контактни повърхности, съобразно извършваните дейности. По време на дезинфекцията не се допуска наличие на храни върху и около обработваните повърхности. Задължително е стриктното спазване прилагането на дезинфекционните мероприятия, както и контрола от бизнес операторите е задължителен най - вече на местата, където се борави с предварително неопаковани храни в производствените помещения и щандове в търговсиките обекти.
  3. За да се опази здравето на хората, работещи в търговските обекти и здравето на клиентите да се спазват стрикто всички въведени мерки от кризисния щаб, министъра на здравеопазването и другите държавни органи. Да не се допуска струпване на много хора. На местата където се очаква да се събират по-голям брой хора да се поставят табели, указващи да се спазва дистанция както между гражданите, така и между служителите на обекта на разстояние минимум 1,5 – 2,0 м.. Да се допускат ограничен брой клиенти в обекта, а когато обектът е малък да не се допуска повече от един клиент в обекта.
  4. В обектите за търговия с храни да се създадат условия за възможно най-малък контакт на клиентите с непредварително опаковани храни, с изключение на плодове и зеленчуци. Храните, които се предлагат в неопакован вид или в насипно състояние задължително трябва да се съхраняват по начин, който възпрепятства прекия досег на клиента с тях (предпазна бариера-стъклена, плексигласова и т.н.). Хляба и хлебните изделия, които се пекат на място в търговските обекти, преди да бъдат изложени за продажба да бъдат поставени в предпазен плик.  Алтернативен вариант е опаковането да се извърши пред клиента от служители, използващи предпазни средства.
  5. При предлагане на плодове и зеленчуци трябва на мястото на предлагане да се постави лесно забележима информация за гражданите да измиват добре плодовете и зеленчуците преди да ги използват. Добре е бизнес-оператора да осигури при възможност еднократни найлонови ръкавици/ пликове/ торбички и др. подобни с оглед намаляване риска от контаминиране на продуктите.
  6. Да се засили контрола за спазване на поточността при доставка на суровини и храни, движението на персонала по време на работа и почивка, с което да се създаде възможност за ограничаване на струпването на работници.
  7. Работниците, които са в контакт с доставчици и клиенти, шофьорите транспортиращи и доставящи храни трябва да носят предпазни средства (маски и ръкавици)  и да са инструктирани да осъществяват минимален контакт с други лица. В тези случаи задължително да са подсигурени условия и средства за дезинфекция на ръце.
  8. При доставката на храна на адрес, като самостоятелна дейност или като част от дейността на операторите на храни да се сведе до минимум възможността за пряк контакт между доставчика и клиента, при спазване на изискванията за засилени противоепидемични мерки, за което персонала да бъде предварително инструктиран.
  9. При установяване на служители с грипоподобни симтоми бизнес операторите незабавно да предприемат мерки за отстраняването им от работа и за уведомяване на здравните власти.

На електронната страницата на Центъра за оценка на риска по хранителната верига също има публикувани редица информационни материали вкл. и такива свързани с „Устойчивост на коронавирусите върху контактни повърхности и тяхното унищожаване чрез биоцидни препарати“.

Препоръките могат да се актуализират спрямо развитието и разпространението на COVID-19 в страната.

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.